Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Mitä työtapaturma­vakuutuksesta korvataan?

Työntekijälle korvataan työtapaturmana sellainen vamma tai sairaus, joka aiheutuu työssä, työmatkalla, ruokailu- tai virkistystauolla tai muutamissa muissa työhön liittyvissä tilanteissa.

Esinekorvaukset

Jos esinevahinko on aiheutunut samassa yhteydessä kuin tapaturmasta on aiheutunut vamma, korvataan särkyneet silmälasit, kuulokoje, hammas- ja muu proteesi sekä tukisidos ja tukiliivi. Lisäksi korvataan katkaistun sormuksen korjaus sekä vaatteet, jotka sairaanhoitohenkilöstö on joutunut rikkomaan antaakseen aiheutuneen vamman vuoksi hoitoa. Muita esinevahinkoja ei korvata. Varaudu pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Jos silmälasit ovat rikkoutuneet, vie ne arvioitavaksi haluamaasi optikkoliikkeeseen. Pyydä optikolta kirjallinen arvio siitä, voidaanko silmälaseja korjata ja toimita todistus Turvaan. Jos arvion perusteella silmälasit ovat korjauskelvottomat, toimita Turvaan samalla kustannusarvio uusista silmälaseista. Annamme maksusitoumuksen silmälasien hankintaan. Vakuutuksen perusteella korvataan rikkoutuneita vastaavat silmälasit.

Jos vaatteet on leikattu hoidon vuoksi, toimita Turvaan arvio vaatteen arvosta. Vaatteista korvataan kohtuullinen kustannus. Jos vaatteet ovat rikkoutuneet vaikkapa kaatumisen yhteydessä, niitä ei korvata työtapaturmavakuutuksesta, mutta niiden korvattavuutta kannattaa tiedustella kotivakuutuksesta.

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluja ovat mm. poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti matkustustavasta riippuen.

Jos vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä (esim. magneettikuvaus, leikkaus/tähystys ja fysioterapia), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, pyydä Turvasta etukäteen maksusitoumus. Mikäli kyseessä on kuitenkin vastaanottokäynnin yhteydessä tehty röntgen-/ultraäänitutkimus tai muu vähäinen tutkimus tai hoitotoimenpide ja kustannus on enintään 310 euroa, maksusitoumusta ei tarvitse pyytää. Maksusitoumusta haettaessa toimita Turvaan kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä (magneettitutkimus, fysioterapia), minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.

Jos olet itse maksanut sairaanhoitokuluja, ota yhteyttä korvauspalveluumme. Säilytä kuitenkin alkuperäiset kuitit ja tositteet.

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma tai ammattitauti on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä, myös sunnuntai- ja juhlapäiviltä, kuitenkin vain enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen. Vuoden jälkeen maksettava korvaus on tapaturmaeläkettä.

Työntekijän päiväraha ensimmäisen neljän viikon ajalta tapaturmasta on samansuuruinen kuin työnantajan maksama sairausajan palkka tai mikäli sairausajan palkkaa ei ole maksettu ko. aikana, päiväraha perustuu tapaturmaa edeltäneen neljän viikon ansioihin. Neljän viikon työkyvyttömyyden jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Vuosityöansiona pidetään tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansiotasoa. Vuosityöansio määritellään vahinkoa edeltävän vuoden ansiotulojen ja kolmen edeltävän vuoden verotietojen perusteella.

Yrittäjän päiväraha perustuu aina YEL-työtuloon myös työkyvyttömyyden ensimmäisen neljän viikon ajalta. Yrittäjän vapaa-ajan vahinkojen päivärahaan tehdään laskennallisen vähennys ajalta, jolta on oikeus saada sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Tällä tarkoitetaan ns. Kelan karenssiaikaa. Kysy tästä tarkemmin Kelasta.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee tällöin olla kuitenkin vähintään 10 %.

Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. Yrittäjillä vuosityöansio on sama kuin YEL-työtulo. Tapaturmaeläkettä voidaan maksaa lyhytaikaisesti (esim. toimenpiteen ja toipumisen ajalta) tai pysyvästi. Ennen pysyvän tapaturmaeläkkeen myöntämistä selvitetään kuntoutuksen tarve ja mahdollisuudet.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Kuntoutusraha

Vamma saattaa heikentää työntekijän työ- tai toimintakykyä niin, ettei hän pysty palaamaan entiseen tai vastaavaan työhön. Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen selvittelyn ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Mikäli tilanteen todetaan edellyttävän esimerkiksi työkokeilua tai opiskelua uuteen ammattiin, korvataan myös tällöin kuntoutusrahaa, joka on saman suuruista kuin vastaavalta ajalta maksettava päiväraha tai tapaturmaeläke. Koulutuksen päättyessä työllistymistä voidaan tukea kuntoutusrahalla, jota maksetaan tällöin enintään puolen vuoden ajan.

Haittaraha (pysyvä haitta)

Haittarahaa maksetaan, mikäli työtapaturma aiheuttaa pysyvän haitan. Haittarahan maksamista varten määriteltävä haittaluokka arvioidaan E-lääkärinlausunnon perusteella sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokka voidaan arvioida ja haittaraha maksaa aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai viimeisimmästä toimenpiteestä.

Hautausapu

Hautausapu maksetaan, mikäli kuolema johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa ja se määräytyy hautauskustannusten sattumisvuoden mukaan. Se maksetaan kertakorvauksena kuolinpesälle tai aiheutuneiden kustannusten mukaan hautauksesta vastanneelle, kuitenkin enintään edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä maksetaan, mikäli kuolema johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja ovat leski, alaikäiset lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset. Avopuolisolla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos heillä on yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai heillä on sopimus keskinäisestä elatuksesta ja sopimus on julkisen notaarin oikeaksi todistama. Avopuolison tulee hakea perhe-eläkettä.

Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % edunjättäjän vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella.

Siirry työtapaturmaa koskeviin toimintaohjeisiin.

Siirry katsomaan yrittäjän tapaturmaa koskevia toimintaohjeita.

Vai etsitkö näitä?

Verkkopalvelu

Verkkopalvelussa tarkastelet vakuutustesi tietoja ja laskujasi, ilmoitat vahingosta tai viestittelet kanssamme.

Tutustu verkkopalveluun

Kohti kestäviä valintoja

Haluamme sitoutua ympäristötyöhön, jolla on vaikutusta.

Lue kestävistä valinnoista

Mutkattomasti paras vakuutusyhtiö!

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Turvassa jo 12. kerran.

Tutustu Turvan palveluun