Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturma- ja ammatti­tauti­vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus takaa työntekijälle hyvän hoidon työtapaturmien ja ammattitautien sattuessa. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus, joka yrityksesi on otettava työntekijällesi.

Turvaa työntekijän toimeentulon, kun työssä tai työmatkalla sattuu tapaturma tai työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Voi laajentaa koskemaan myös vapaa-ajalla sattuneita vahinkoja.

Voit ottaa itsellesi yrittäjän tapaturmavakuutuksen , jos olet YEL-vakuutettu.

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa kaikki vakuutuksesi kuntoon.

Mitä työtapaturma­vakuutus korvaa?

Työtapaturmavakuutus korvaa työntekijälle tapaturman aiheuttamia vahinkoja, kun tapaturma sattuu työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa tai työpaikan ja kodin välisellä matkalla. Työtapaturmavakuutus on työntekijän turvana myös silloin, jos työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Sisältää

Sairaanhoitokuluina korvataan poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet sekä ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä johtuvat välttämättömät kulut. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti matkustustavasta riippuen.

Mikäli vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä (esim. magneettikuvaus, leikkaus, tähystys, fysioterapia), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, on Turvasta pyydettävä etukäteen maksusitoumus. Vastaanottokäynnin yhteydessä tehdystä röntgentutkimuksesta, ultraäänitutkimuksesta tai muusta vastaavasta vähäisestä tutkimuksesta, jonka kustannus on enintään 300 €, ei tarvitse pyytää maksusitoumusta. Maksusitoumusta haettaessa tulee Turvaan toimittaa kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä, minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.

Sisältyy vakuutukseen

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma/ammattitauti on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä, myös sunnuntai- ja juhlapäiviltä, kuitenkin vain enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen.

Päiväraha ensimmäisen neljän viikon ajalta tapaturmasta on samansuuruinen kuin työnantajan maksama sairausajan palkka tai mikäli sairausajan palkkaa ei ole maksettu ko. aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneen neljän viikon ansioiden mukaan. Neljän viikon työkyvyttömyyden jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Vuosityöansiona pidetään tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansiotasoa.

Poikkeuksena on yrittäjien tapaturmavakuutus, jonka mukainen päiväraha perustuu aina YEL-työtuloon myös ensimmäisen neljän viikon ajalta.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sisältyy vakuutukseen

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. Yrittäjillä vuosityöansio on YEL-työtulon suuruinen. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10%.

Sisältyy vakuutukseen

Haittaraha on korvaus tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Haittaluokka määritellään lähinnä lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokan määrittämistä varten tulee yhtiölle toimittaa E-lääkärinlausunto.

Sisältyy vakuutukseen

Työtapaturman aiheuttamia esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Poikkeuksena tästä korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit sekä tukisidokset ja tukiliivit. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet, jotka on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Vahingoittuneen on varauduttava pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Sisältyy vakuutukseen

Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on samansuuruinen kuin samalta ajalta maksettava päiväraha tai tapaturmaeläke. Tarve ammatilliseen kuntoutukseen (esim. uusi työ tai uusi koulutus) arvioidaan työkyvyttömyyden kestäessä aina kolmen kuukauden välein. Mikäli ammatillinen kuntoutus nähdään tarpeelliseksi, maksetaan kuntoutusrahaa myös selvittely- ja odotusajalta. Lisäksi maksetaan mm. kuntoutuskulut ja tarpeelliset apuvälineet.

Sisältyy vakuutukseen

Perhe-eläkkeen edellytyksenä on se, että kuolema johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeen edunsaajina ovat tavallisesti leski ja alle 18-vuotiaat lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset.

Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella.

Sisältyy vakuutukseen

Hautausapu maksetaan kertakorvauksena yleensä kuolinpesälle. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa.

Sisältyy vakuutukseen

Täydennä työntekijän turva vapaa-ajan vakuutuksella

Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäksi työntekijän turvaa voi täydentää erilaisilla työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisilla vapaa-ajan vakuutuksilla kuten yksilöllisellä vapaa-ajanvakuutuksella tai vapaa-ajan ryhmävakuutuksella . Kattava vapaa-ajan vakuutus on erittäin hyvä henkilöstöetu, eikä vakuutettu tarvitse välttämättä muuta vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. Vapaa-ajan vakuutus on ryhmävakuutuksena myös hinnaltaan edullinen. Työnantajalle vapaa-ajan vakuutukset ovat verovähennyskelpoisia.

Työtapaturma- ja ammatti­tautivakuutuksen vakuutusehdot

Alta löydät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Vakuutusehdot
Avaintietoesite
Tuoteseloste

Työtapaturma­vakuutuksen hinta

Työtapaturmavakuutuksen hinta lasketaan työntekijöille maksettavien palkkojen sekä tehtävän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin perusteella. Työnantajan maksettavaksi tuleva vakuutusmaksu koostuu riskimaksusta, jolla katetaan vakuutuksesta maksettavat korvaukset, hoitokulusta, jolla katetaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuneita liikekuluja ja lakisääteisistä lisistä, jotka sisältävät vakuutusyhtiöiden yhteisesti jaettavat kustannukset.

Usein kysyttyä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tulee ottaa

  • työ- ja virkasuhteisille työntekijöille

  • johtavassa asemassa työskentelevälle osakeyhtiön osakkaalle, joka omistaa yksin enintään 30 % yhtiön osakepääomasta

  • johtavassa asemassa työskentelevälle osakeyhtiön osakaalle, joka omistaa yhdessä perheenjäsenensä kanssa enintään 50 % ja oma omistusosuus tästä on enintään 30 %

  • ei johtavassa asemassa työskentelevville osakeyhtiön osakkaille

Työtapaturmavakuutukseen piiriin ei kuulu

  • yksityinen ammatinharjoittaja

  • ammatinharjoittajan työhön osallistuva YEL-vakuutettu perheenjäsen

  • avoimen yhtiön yhtiömies

  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jos työnantaja maksaa teettämästään työstä palkkaa yli 1500 euroa kalenterivuoden aikana.

Valtiolla tai pientyönantajalla, joka maksaa palkkoja enintään 1500 euroa kalenterivuodessa, ei ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Työntekijän ilmoittaessa työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä anna hänelle vakuutustodistus , jolla työntekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Korvauksia tulee hakea vuoden kuluessa niiden aiheutumisesta.

Sinun tulee työnantajana täyttää ja allekirjoittaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus ja toimittaa se Turvaan 10 arkipäivän kuluessa tiedon saamisesta . Ilmoittaminen käy kätevimmin sähköisesti verkkopalvelussa.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät korvausasiat käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) , josta sinun kannattaa kysyä tarkempia tietoja.