Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjän tapaturma­vakuutus

Henkilö, jolla on YEL:n mukainen vakuutus, voi ottaa yrittäjien tapaturmavakuutuksen sekä työtapaturmien, ammattitautien että vapaa-ajan tapaturmien varalta.

Mitä yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa?

Yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa yrittäjille sattuvien tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Sisältyy

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma tai ammattitauti on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen, minkä jälkeen maksetaan tapaturmaeläkettä.

Yrittäjän vakuutuksen päiväraha perustuu hänen YEL-työtuloonsa, joten sairausajan palkkatietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli sitä ei ole maksettu. Päivärahaa haetaan toimittamalla sairauslomatodistus. Yrittäjällä on oikeus hakea sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa myös Kelasta. Työajan vahingoissa yrittäjän vakuutus on ensisijainen eli korvaukset haetaan yrittäjän vakuutuksesta. Vapaa-ajan vahingoissa yrittäjän vakuutus on sen sijaan toissijainen, joten vapaa-ajan vahingoissa yrittäjän vakuutuksen päivärahaan tehdään laskennallinen yhteensovitus, joka perustuu alla olevaan taulukkoon. Kelan karenssiajalta päiväraha maksetaan kuitenkin 100 %:n mukaan.

Päivärahasta pidätetään ennakkovero sivutuloverokortin, muutosverokortin (etuus) tai 50 %:n mukaan.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansiot alenevat vain osittain. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sisältyy vakuutukseen

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy YEL-työtuloon perustuvan vuosityöansion perusteella. Yrittäjän työajan vakuutuksen tapaturmaeläke on ensisijainen suhteessa Kelan maksamaan sairauspäivärahaan, muun lain nojalla maksettavaan työkyvyttömyyseläkkeeseen ja myöhemmin vanhuuseläkkeeseen nähden. Vapaa-ajan vakuutus sen sijaan on toissijainen eli vapaa-ajan vahingon tapaturmaeläkkeestä vähennetään sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, muun lain mukainen työkyvyttömyyseläke ja sen jälkeinen vanhuuseläke.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sisältyy vakuutukseen

Sairaanhoitokuluina korvataan poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet sekä ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä johtuvat välttämättömät kulut. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti matkustustavasta riippuen.

Mikäli vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai toimenpiteitä (esim. magneettikuvaus, leikkaus, tähystys, fysioterapia), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, on Turvasta pyydettävä etukäteen maksusitoumus. Mikäli kuitenkin on kyseessä vastaanottokäynnin yhteydessä tehty röntgen- /ultraäänitutkimus tai muu vähäinen tutkimus tai hoitotoimenpide ja kustannus on enintään 300 €, maksusitoumusta ei tarvitse pyytää. Maksusitoumusta haettaessa tulee Turvaan toimittaa kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä, minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.

Sairaanhoitokulujen korvaamista varten alkuperäiset laskut ja maksukuitit tulee toimittaa Turvaan.

Sisältyy vakuutukseen

Haittaraha on korvaus tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä.

Haittaluokka määritellään lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokan määrittämistä varten tulee Turvaan toimittaa E-lääkärinlausunto.

Sisältyy vakuutukseen

Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on saman suuruinen kuin samalta ajalta maksettava päiväraha tai tapaturmaeläke. Tarve ammatilliseen kuntoutukseen (esim. uusi työ tai koulutus) arvioidaan työkyvyttömyyden kestäessä aina kolmen kuukauden välein. Mikäli ammatillinen kuntoutus katsotaan tarpeelliseksi, maksetaan kuntoutusrahaa myös selvittely- ja odotusajalta. Lisäksi maksetaan mm. kuntoutuskulut ja tarpeelliset apuvälineet.

Sisältyy vakuutukseen

Työtapaturman aiheuttamia esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Poikkeuksena tästä korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit sekä tukisidokset ja tukiliivit. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet, jotka on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Vahingoittuneen on varauduttava pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Sisältyy vakuutukseen

Perhe-eläkkeen edellytyksenä on se, että kuolema johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeen edunsaajina ovat tavallisesti leski ja alle 18- vuotiaat lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella. Edunsaajille vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään muun lain perusteella maksettava perhe-eläke, mikäli perhe-eläke maksetaan saman vahinkotapahtuman perusteella.

Sisältyy vakuutukseen

Hautausapu maksetaan kertakorvauksena yleensä kuolinpesälle. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa.

Sisältyy vakuutukseen

Miten haen korvausta?

Kun tapaturma sattuu tai epäilet ammattitautia, täytä tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus ja toimita se Turvaan viimeistään 30. päivänä vahinkotapahtumasta. Ilmoittaminen käy kätevimmin sähköisesti Turvan verkkopalvelussa yrityksille. Hae korvauksia vuoden kuluessa niiden aiheutumisesta.

Usein kysyttyä yrittäjän tapaturmavakuutuksesta

Yrittäjien tapaturmavakuutuksella voidaan vakuuttaa seuraavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ulkopuolelle jäävät henkilöt:

 • Yksityisyrittäjä, yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on YEL-vakuutettu

 • Yksityisyrittäjän perheenjäsen, joka on YEL-vakuutettu

 • Avoimen yhtiön yhtiömies, joka on YEL-vakuutettu

 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, joka on YEL-vakuutettu

 • Osakeyhtiön osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % yrityksen osakkeista tai omistaa yhdessä perheensä kanssa yli 50 % yrityksen osakkeista. Yrittäjän tulee olla YEL-vakuutettu.

Vakuutus on voimassa vuorokauden ympäri työ- ja vapaa-aikana. Vakuutus korvaa työ- ja vapaa-ajan tapaturmat sekä työstä aiheutuneen ammattitaudin. Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla, mutta on muistettava, että vain tapaturmat korvataan. Sairaustapauksia varten on otettava matkavakuutus.

Vakuutus on voimassa ulkomaantyössä, kun Yrittäjien tapaturmavakuutuksella vakuutettu yrittäjä työskentelee siellä tilapäisesti. Yrittäjä tarvitsee kuitenkin ns. lähetetyn yrittäjän todistuksen (A1) lähtiessään toiseen EU-maahan. Todistuksen antaa Eläketurvakeskus.

Yrittäjien tapaturmavakuutus ei korvaa vahinkoa

 • joka sattuu toisen työnantajan työssä, jossa vakuutetulla on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen

 • vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos kyseessä on liikennevakuutuslain mukainen liikennevahinko tai kyseessä on vamma tai sairaus, joka on aiheutunut pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta

 • kun kyseessä on potilasvahinkolain mukainen potilasvahinko

 • kun kyseessä on sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain perusteella korvattava vahinkotapahtuma, tai kun tapaturman johdosta on oikeus jonkin muun lain perusteella korvaukseen

 • tapaturma on sattunut urheilussa, josta vakuutettu saa ansiotuloja

 • vapaa-aikana sattuvaa työliikkeen aiheuttamaa lihaksen tai jänteen kipeytymistä.

Vakuutusmaksu perustuu YEL-työtuloon ja yrittäjän tekemän työn tapaturmariskiin. Alle 18-vuotiaan yrittäjän sekä 68 vuotta täyttäneen, yrittäjän työtä jatkavan yrittäjän vakuutusmaksu perustuu sovittuun vuosityöansioon.

Yrittäjien tapaturmavakuutus on verotuksessa elinkeinotulon hankkimisesta aiheutunut kustannus. Vakuutusmaksu on siten kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.

Yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavassa ansionmenetyskorvauksessa ja perhe-eläkkeessä käytetään vuosityöansiona YEL-työtuloa. Yrittäjien tapaturmavakuutuksen vuosityöansio on siis samansuuruinen kuin työeläkeyhtiön vahvistama YEL-työtulo.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan urheilutapaturmat.

Vakuutuksesta ei korvata yleensä moottoriurheilussa sattuneita tapaturmia, koska ne ovat useimmiten liikennevakuutuslain mukaisia liikennevahinkoja tai ammattimaista ansiotarkoituksessa tapahtuvaa urheilemista.