Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Liikennevakuutus yritykselle

Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja. Turvassa vakuutat yrityksen ajoneuvot helposti ja joustavasti. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa vakuutusten sisällöstä ja itsellesi parhaasta vakuutusratkaisusta.

Liikennevakuutus on tärkein turva yrityksesi auton matkustajille.

Korvaa myös syyttömän osapuolen ajoneuvo- ja omaisuusvahingot.

Voimassa kaikissa ETA-maissa

Mitä yrityksen liikennevakuutus korvaa?

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille yrityksen liikenteessä käytettäville ajoneuvoille. Liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja.

Liikennevakuutus Korvataan

Lii­ken­ne­va­kuu­tus kor­vaa läh­tö­koh­tai­ses­ti va­hin­gon kaik­kien os­a­puol­ten hen­ki­lö­va­hin­got. Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingosta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, ansion- ja elatuksen menetyksestä aiheutuneita kuluja, tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksia sekä kohtuullisten hautauskustannusten kuluja.

Jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Sisältyy vakuutukseen

Liikenneva­kuu­tuk­ses­ta kor­va­taan yleen­sä vas­ta­puo­len ajo­neu­vol­le ai­heu­te­tut omai­suus­va­hin­got sekä oman ajo­neu­von mat­kus­ta­jien vaat­teet ja hen­ki­lö­koh­tai­set käyt­tö­esi­neet.

Ajoneuvon vahingoista korvataan useimmiten korjauskulut. Jos korjaaminen ei kannata, ajoneuvo voidaan myös lunastaa käyvästä arvosta. Ajoneuvon korjausajalta maksetaan seisonta-ajan korvausta tai vuokra-auton kustannuksia.

Sisältyy vakuutukseen

Ai­noas­taan lii­ken­tees­sä ai­heu­tu­neet va­hin­got ovat kor­vat­ta­via.

Liikennevakuutus ei korvaa, jos autoa käytetään eristetyllä alueella kilpailu- tai harjoittelutarkoitukseen tai esimerkiksi liikenneväylien ulkopuolella maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Sisältyy vakuutukseen

Vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän työn kohteena olevalle omaisuudelle tai toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Ei sisälly vakuutukseen

Tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata ja törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henkilövahingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Ei sisälly vakuutukseen

Vahinko ei ole korvattava, jos vahinko kohdistuu muuhun eläimeen kuin poroon, kun eläin on ollut väylällä ilman valvontaa, eikä vahinko ole aiheutunut kuljettajan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Ei sisälly vakuutukseen

Oman auton vahinkojen varalle kannattaa lisäksi ottaa vapaaehtoinen kaskovakuutus. Olemme koonneet kaskovakuutukset käteviksi paketeiksi, joista on helppo löytää omalle autolle sopiva vaihtoehto.

Ei sisälly vakuutukseen

Yrityksen ajoneuvo­vakuutusten vakuutusehdot

Alta löydät yrityksen ajoneuvovakuutusten vakuutusehdot, avaintietoesitteen ja tuoteselosteen. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Usein kysyttyä

Uusi auto on vakuutettava ja rekisteröitävä 7 päivän kuluessa luovutuspäivästä.

Kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille ja vedettäville ajoneuvoille, kuten perä- ja matkailuvaunuille, on otettava liikennevakuutus. Se korvaa liikennevahingon sattuessa kaikki henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Liikennevakuutuslain mukainen moottoriajoneuvo on konevoimainen pyörin tai teloin varustettu ajoneuvo. Liikennevakuutus on pakollinen myös niille rekisteröimättömille ajoneuvoille, jotka kulkevat yli 15 km/h. Siksi myös monet työkoneet kuten puutarhatraktorit ja mönkijät on vakuutettava.

Liikennevakuutus on otettava myös silloin kun yrityksen ajoneuvolla ajetaan tieliikenteen ulkopuolella esimerkiksi työmaalla, varastoalueella, piha-alueella, metsässä tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa mm. loukkaantuneiden sairaanhoitokulut, tulojen ja elatuksen vähentymisen sekä tilapäisen ja pysyvän haitan. Hautauskulut korvataan kohtuulliseen määrään. Korvauksen suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon muut lakisääteiset korvaukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Liikennevakuutus on voimassa kaikissa ETA-maissa. ETA-alueen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena ns. vihreän kortin perusteella, lukuun ottamatta Venäjää, Valko-Venäjää ja Irania. Näissä maissa korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

Voit ilmoittaa ajoneuvolle liikennekäytöstä poiston Traficomin verkkopalvelussa . Auton liikennevakuutusmaksusta annetaan hyvitystä liikennekäytöstä poiston ajalta. Muiden ajoneuvojen liikennevakuutusmaksun saat katkeamaan irtisanomalla kirjallisesti liikennekäytöstä poistetun ajoneuvosi vakuutuksen. Autojen kaskovakuutuksen osalta hyvitetään kolarointivakuutuksen osuus.

Liikennekäytöstä poisto on maksullinen rekisterimuutos. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa. Tee uusi rekisteri-ilmoitus liikennekäyttöön otosta, ennen kuin käytät ajoneuvoa liikenteessä. Jos olet irtisanonut ajoneuvon liikennevakuutuksen, ota uusi vakuutus ennen liikennekäyttöön ottoa. Liikennekäyttöön otto on maksuton rekisteri-ilmoitus.
Lisätietoja liikennekäytöstä poistosta saat Traficomin verkkosivuilta .