<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/turva-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Liikennevakuutus yritykselle

Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja. Turvassa vakuutat yrityksen ajoneuvot helposti ja joustavasti. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa vakuutusten sisällöstä ja itsellesi parhaasta vakuutusratkaisusta.

Liikennevakuutus Korvataan

Lii­ken­ne­va­kuu­tus kor­vaa läh­tö­koh­tai­ses­ti va­hin­gon kaik­kien os­a­puol­ten hen­ki­lö­va­hin­got. Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingosta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, ansion- ja elatuksen menetyksestä aiheutuneita kuluja, tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksia sekä kohtuullisten hautauskustannusten kuluja.

Jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Sisältyy vakuutukseen

Liikenneva­kuu­tuk­ses­ta kor­va­taan yleen­sä vas­ta­puo­len ajo­neu­vol­le ai­heu­te­tut omai­suus­va­hin­got sekä oman ajo­neu­von mat­kus­ta­jien vaat­teet ja hen­ki­lö­koh­tai­set käyt­tö­esi­neet.

Ajoneuvon vahingoista korvataan useimmiten korjauskulut. Jos korjaaminen ei kannata, ajoneuvo voidaan myös lunastaa käyvästä arvosta. Ajoneuvon korjausajalta maksetaan seisonta-ajan korvausta tai vuokra-auton kustannuksia.

Sisältyy vakuutukseen

Ai­noas­taan lii­ken­tees­sä ai­heu­tu­neet va­hin­got ovat kor­vat­ta­via.

Liikennevakuutus ei korvaa, jos autoa käytetään eristetyllä alueella kilpailu- tai harjoittelutarkoitukseen tai esimerkiksi liikenneväylien ulkopuolella maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Sisältyy vakuutukseen

Vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän työn kohteena olevalle omaisuudelle tai toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Ei sisälly vakuutukseen

Tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata ja törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henkilövahingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Ei sisälly vakuutukseen

Vahinko ei ole korvattava, jos vahinko kohdistuu muuhun eläimeen kuin poroon, kun eläin on ollut väylällä ilman valvontaa, eikä vahinko ole aiheutunut kuljettajan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Ei sisälly vakuutukseen

Oman auton vahinkojen varalle kannattaa lisäksi ottaa vapaaehtoinen kaskovakuutus. Olemme koonneet kaskovakuutukset käteviksi paketeiksi, joista on helppo löytää omalle autolle sopiva vaihtoehto.

Ei sisälly vakuutukseen

Usein kysyttyä