Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Auto­vakuutus yritykselle

Autolle pitää ottaa lakisääteinen liikennevakuutus, joka korvaa henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen vahinkoja. Yrityksen ajoneuvon turvaksi kannattaa ottaa vapaaehtoinen kaskovakuutus, joka korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja.

Pakollinen liikennevakuutus on tärkein turva yrityksesi auton matkustajille ja myös muille tiellä kulkijoille.

Kaskovakuutus turvaa yrityksesi ajoneuvot ja niiden varusteet vahinkojen varalta.

Turvassa vakuutat yrityksen ajoneuvot helposti ja joustavasti yhdellä sopimuksella.

Mitä yrityksen autovakuutus korvaa?

Liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen vahinkoja. Kaskovakuutus korvaa yrityksen ajoneuvolle ja sen varusteille sattuneita vahinkoja.

KaskovakuutusTurvakaskoHirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutusIlkivalta-, palo- ja varkausvakuutus

Kolarointivakuutus korvaa esimerkiksi kolarointi- ja suistumisvahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

luonnonilmiövakuutus korvaa esimerkiksi tuulen irrottaman esineen tai raesateen ajoneuvon ulkopinnoille aiheuttaman vahingon

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

lunastusetuvakuutus korvaa lunastustilanteessa ajoneuvon käypää arvoa paremman lunastushinnan tai tietyin edellytyksin uuden vastaavan auton ostohinnan.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Hirvivahinkovakuutus korvaa törmäyksen hirvieläimen kanssa.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ilkivaltavakuutus korvaa ajoneuvolle tahallisesti aiheutettuja vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Palovakuutus korvaa irti päässeen tulen aiheuttaman vahingon.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Varkausvakuutus korvaa lukitun ajoneuvon varastamisesta tai sen yrityksestä aiheutuneen vahingon

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Ulkomaan vastuuvakuutus korvaa tietyissä maissa sattuneita liikennevahinkoja, joista olet korvausvastuussa ajoneuvon omistajana, haltijana tai kuljettajana. Enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutusehtoihin.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja tarjoukseen tai vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Autopalveluvakuutus eli hinausvakuutus korvaa hinaus- ja matkakuluja, kun matka keskeytyy esimerkiksi ajoneuvon vian tai vaurion vuoksi.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Rahoitusvakuutus korvaa ajoneuvon rahoittajalle esimerkiksi loppuvelan, jos vahinko ei ole ehtojen mukaan korvattava.

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Keskeytysvakuutus korvaa päiväkorvauksen, kun ajoneuvo on korjattavana vakuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi. Yritysasiakkaan yksityiskäyttöisen henkilö- ja pakettiauton keskeytysvakuutus korvaa sijaisauton vuokrauskustannukset.

Voit ottaa lisäksi

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Lasivakuutus korvaa vahingon, kun ajoneuvon ikkunalasi rikkoutuu siihen suoraan osuneen iskun vuoksi.

Voit ottaa lisäksi

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vetoauton vakuutuksesta voidaan korvata myös autoon kiinnitetyn lainaperävaunun ja sen päällirakenteiden vahinkoja.

Voit ottaa lisäksi

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen
LiikennevakuutusKorvataan

Lii­ken­ne­va­kuu­tus kor­vaa läh­tö­koh­tai­ses­ti va­hin­gon kaik­kien os­a­puol­ten hen­ki­lö­va­hin­got. Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingosta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, ansion- ja elatuksen menetyksestä aiheutuneita kuluja, tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksia sekä kohtuullisten hautauskustannusten kuluja.

Jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Sisältyy vakuutukseen

Liikenneva­kuu­tuk­ses­ta kor­va­taan yleen­sä vas­ta­puo­len ajo­neu­vol­le ai­heu­te­tut omai­suus­va­hin­got sekä oman ajo­neu­von mat­kus­ta­jien vaat­teet ja hen­ki­lö­koh­tai­set käyt­tö­esi­neet.

Ajoneuvon vahingoista korvataan useimmiten korjauskulut. Jos korjaaminen ei kannata, ajoneuvo voidaan myös lunastaa käyvästä arvosta. Ajoneuvon korjausajalta maksetaan seisonta-ajan korvausta tai vuokra-auton kustannuksia.

Sisältyy vakuutukseen

Ai­noas­taan lii­ken­tees­sä ai­heu­tu­neet va­hin­got ovat kor­vat­ta­via.

Liikennevakuutus ei korvaa, jos autoa käytetään eristetyllä alueella kilpailu- tai harjoittelutarkoitukseen tai esimerkiksi liikenneväylien ulkopuolella maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Sisältyy vakuutukseen

Vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän työn kohteena olevalle omaisuudelle tai toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Ei sisälly vakuutukseen

Tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata ja törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henkilövahingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Ei sisälly vakuutukseen

Vahinko ei ole korvattava, jos vahinko kohdistuu muuhun eläimeen kuin poroon, kun eläin on ollut väylällä ilman valvontaa, eikä vahinko ole aiheutunut kuljettajan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Ei sisälly vakuutukseen

Oman auton vahinkojen varalle kannattaa lisäksi ottaa vapaaehtoinen kaskovakuutus. Olemme koonneet kaskovakuutukset käteviksi paketeiksi, joista on helppo löytää omalle autolle sopiva vaihtoehto.

Ei sisälly vakuutukseen

Räätälöimme yrityksellesi sopivan kaskovakuutuksen valitsemillasi laajuuksilla ja lisäturvilla

Ajoneuvosopimuksella valitset vakuutusturvan ajoneuvoryhmittäin, omavastuun ja laskutustavan. Kun hankit uuden ajoneuvon, se saa sopimuksen mukaisen vakuutusturvan. Sopimuksen avulla pidät ajoneuvojen vakuutusturvan ajan tasalla myös silloin, kun ajoneuvot vaihtuvat.

Yrityksen ajoneuvo­vakuutusten vakuutusehdot

Alta löydät yrityksen ajoneuvovakuutusten vakuutusehdot, avaintietoesitteen ja tuoteselosteen. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Turvasta ykkösluokan yksilöllistä palvelua

Turvassa yrittäjäasiakkaana saat henkilökohtaista, tutkitusti toimivaa palvelua. Hoidamme samalla kertaa kuntoon sekä yritys- että yksityisvakuutuksesi. Meille on tärkeää, että yrityksesi on oikein turvattu.

Varaa aika

Hyvä tietää yrityksen autovakuutuksesta

Auton liikennevakuutusmaksusta annetaan hyvitystä liikennekäytöstä poiston ajalta. Muiden ajoneuvojen liikennevakuutusmaksun saat katkeamaan irtisanomalla kirjallisesti liikennekäytöstä poistetun ajoneuvosi vakuutuksen. Autojen kaskovakuutuksen osalta hyvitetään kolarointivakuutuksen osuus. Voit ilmoittaa ajoneuvolle liikennekäytöstä poiston Traficomin verkkopalvelussa.

Liikennekäytöstä poisto on maksullinen rekisterimuutos. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa. Tee uusi rekisteri-ilmoitus liikennekäyttöön otosta, ennen kuin käytät ajoneuvoa liikenteessä. Jos olet irtisanonut ajoneuvon liikennevakuutuksen, ota uusi vakuutus ennen liikennekäyttöön ottoa. Liikennekäyttöön otto on maksuton rekisteri-ilmoitus.
Lisätietoja liikennekäytöstä poistosta saat Traficomin verkkosivuilta.

Turvan autovakuutus on pääsääntöisesti voimassa vihreän kortin sopimusmaissa, lukuun ottamatta Venäjää, Valko-Venäjää ja Irania. Tarkista voimassaoloalueen poikkeukset kaskovakuutusehdoista tai ottamalla yhteyttä Turvaan.

Yrityksen autovakuutuksen eli liikennevakuutuksen ja kaskon hinta muodostuu useista tekijöistä. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat auton tekniset tiedot, esimerkiksi teho ja ikä sekä käyttötarkoitus ja käyttökunta. Kaskovakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi auton ominaisuudet sekä vakuutuksen laajuus.

 • henkilövahinkoja

 • vahinkoa, jonka vakuutettu tai vakuutettuun samastettava on aiheuttanut tahallisesti

 • veden aiheuttamaa vahinkoa, kun ajoneuvolla ajetaan veden peittämällä tiellä tai muulla alueella

 • öljyn, jäähdytysnesteen tai jäähdytysaineen puutteellisen kierron moottorille, vaihteistolle,
  voimansiirtolaitteille, jäähdytysjärjestelmälle tai ilmastointilaitteistolle aiheuttamia vahinkoja

 • ajoneuvon vaurioitumista, joka johtuu väärän tai virheellisen polttoaineen lisäämisestä tai
  käytöstä hitaasti kehittyviä tapahtumia, kuten kulumista, kostumista, ruostumista, homehtumista tai lahoamista

 • vahinkoa, joka sattuu osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun

 • vahinkoa, joka sattuu käytettäessä ajoneuvoa moottoriradalla tai ajo- tai nopeusnopeusharjoittelussa muulla alueella tai tieosuudella

 • Omalle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja

 • Muulle omalle omaisuudelle tai omassa hallinnassa olevalle omaisuudelle aiheutuneita
  vahinkoja

 • Vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän työn kohteena olevalle omaisuudelle tai toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.