Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Jäsenvakuutukset

Insinööriliitto on vakuuttanut sinut Turvassa vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksella sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuuvakuutus.

Liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessasi kuulut Järjestövakuutuksen piiriin.

Vakuutettuina ovat liiton sekä sen jäsenjärjestöjen ja niiden alayhdistysten alle 90-vuotiaat jäsenet. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 90 vuotta.

Vakuutus on voimassa

 • Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla
 • Vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta.

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, jos peruuntuminen tai keskeytyminen johtuu vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta. Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutuksesta korvataan lisäksi ennenaikaisen kotiinpaluun matkakuluja, jos matkakohteessa on kriisitilanne.

Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

Vakuutukseen sisältyy korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta sekä tapaturmaisesta kuolemasta alle 20-vuotiaille vakuutetun mukana matkustaville lapsille.

Vakuutetun kuoltua matkan aikana korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset ulkomailta tai hautauskustannukset ulkomailla.

1.1.2022 alkaen vakuutusturva laajenee: Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen ja keskeytymisen kuluja sekä lääkärin määräämää psykoterapiaa ulkomailla matkakohteessa tapahtuneen luonnonkatastrofin, äkillisen yleisvaarallisen epidemian, äkillisen ja odottamattoman aseellisen selkkauksen tai terrori-iskun vuoksi.

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.


Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 553-1289915-X.

Vakuutettuina ovat liiton alle 90-vuotiaat jäsenet. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset (omat lapset ja lapsenlapset, puolison lapset ja vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lapset) sekä mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset.
Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.
Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 90 vuotta.
 • Matkatavaravakuutus; matkatavarat 1 222 € matkaa kohden, omavastuu 150 €
 • Matkavastuuvakuutus 91 623 €, omavastuu 150 €
 • Matkaoikeusturvavakuutus 8 500 €, omavastuu 15 %, kuitenkin vähintään 170 €
Matkatavaroilla tarkoitetaan matkalle mukaan otettua omaisuutta, matkalla hankittua koti-irtaimistoon rinnastettavaa omaisuutta sekä passia ja matkalippuja.

Matkatavaravakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla. Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen. Jos matkatavarat myöhästyvät, voidaan korvata välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia. Matkatavaravakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Sen vuoksi korvauksessa otetaan huomioon vahingoittuneen esineen ikä.
Matkatavaravakuutuksessa eivät ole vakuutettuina esimerkiksi raha, luottokortit eivätkä silmälasit. Vakuutuksesta voidaan kuitenkin korvata murron tai ryöstön yhteydessä menetettyä käteistä rahaa vakuutusehtojen mukaisesti.

Matkatavaravakuutuksesta ei korvata matkatavaran katoamista tai unohtamista, ei myöskään esimerkiksi urheiluvälineiden rikkoutumista käytettäessä niitä tarkoitukseensa eikä teltasta varastettua arvo-omaisuutta.
Tutustu vakuutusehdoissa oleviin suojeluohjeisiin. Niiden mukaan esimerkiksi nesteet on pakattava niin, etteivät ne vuotaessaan vahingoita muita matkatavaroita. Matkatavaroita on valvottava ja pidettävä välittömässä läheisyydessä varkauksien varalta.

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalla yksityishenkilönä toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, joka on sattunut ja todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.


Vakuutettuina ovat liiton sekä sen jäsenjärjestöjen ja niiden alayhdistysten alle 90-vuotiaat jäsenet.
Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.
Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 90 vuotta.

 • Tapaturman hoitokulut 10 646 €, omavastuu 84 €
 • Pysyvän haitan korvaus täydestä pysyvästä haitasta 40 511 €
 • Kuolemantapauskorvaus 9 843 €


Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään vakuutusmäärään saakka. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä vakuutusmäärästä. Lisäksi vakuutukseen sisältyy tapaturmaisen kuoleman korvaus. Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

Järjestövakuutus

Järjestövakuutus sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuuvakuutuksen ja matkaoikeusturvavakuutuksen.


Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat Insinööriliiton jäsenrekisteriin merkityt jäsenet ja liiton henkilökunta. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Järjestötehtäviä ovat liiton ja sen jäsenjärjestöjen ja jäsenyhdistysten järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Vakuutuksen piiriin eivät kuulu harrastekerhot, osallistuminen urheilutapahtumiin muuten kuin katsojana eivätkä talkoot.

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkustajavakuutuksessa noudatetaan yrityksen matkustajavakuutusehtoja RM30.

Vakuutusehtoihin on tehty seuraavat ehtopoikkeamat:

 • vakuutettu on järjestötehtävämatkalla myös silloin, kun järjestötehtävämatka suuntautuu alle 50 km päähän vakuutetun kotoa, työpaikalta, vapaa-ajan asunnolta tai muulta ehdoissa mainitulta paikalta
 • vakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa
 • alle 16-vuotiaat vakuutetun mukana järjestötehtävämatkalla matkustavat lapset eivät kuulu matkustajavakuutuksen piiriin

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Matkatavaravakuutuksessa noudatetaan yrityksen matkatavaravakuutusehtoja RK35.


Vakuutusehtoihin on tehty seuraavat ehtopoikkeamat:

 • vakuutettu on järjestötehtävämatkalla myös silloin, kun järjestötehtävämatka suuntautuu alle 50 km päähän vakuutetun kotoa, työpaikalta, vapaa-ajan asunnolta tai muulta ehdoissa mainitulta paikalta
 • vakuutetun mukana järjestötehtävämatkalla matkustavat, vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lähiomaiset eivät kuulu matkatavaravakuutuksen piiriin

Matkavastuuvakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.

Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksessa noudatetaan ammattiliiton matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutusehtoja RV37.


Vakuutusehtoihin on tehty seuraavat ehtopoikkeamat:

 • vakuutettu on järjestötehtävämatkalla myös silloin, kun järjestötehtävämatka suuntautuu alle 50 km päähän vakuutetun kotoa, työpaikalta, vapaa-ajan asunnolta tai muulta ehdoissa mainitulta paikalta
 • vakuutetun mukana järjestötehtävämatkalla matkustavat, vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lähiomaiset eivät kuulu matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen piiriin


Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutettuja ovat liiton sekä sen jäsenjärjestöjen ja niiden alayhdistysten henkilöjäsenet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Vakuutusehdoista poiketen vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja.
Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja, kun he toimivat opiskeluaan tukevissa työtehtävissä.

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, opiskelijoiden osalta Euroopassa.
Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 100 000 € / vahinkotapahtuma. Omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 100 euroa.