Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tervetuloa Turvaan OAJ:n jäsen!

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on vakuuttanut sinut Turvan vakuutuksilla. OAJ:n tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Matkavakuutuskortti ja viisumitodistus

Ennen reissuun lähtöä kannattaa ladata TaskuTurva-mobiilisovellus. TaskuTurvasta löydät matkavakuutuskorttisi, luotettavan lääkärin yhteystiedot matkalla ja suomenkielisen SOS-hätäpalvelun numeron, joka auttaa ulkomaan matkoilla hätätilanteissa. Voit myös tulostaa matkalle mukaan matkavakuutustodistuksen verkkopalvelusta. Viisumitodistuksen voit tilata tästä.

Voit myös tilata matkavakuutustodistuksen lomakkeella, mutta varaudu silloin muutaman päivän odotukseen. Lähetämme matkavakuutustodistuksen kolmen vuorokauden kuluessa sähköpostiisi.

OAJ:n jäsenvakuutukset

OAJ:n matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutuksesta korvataan matkalla alkavan sairauden ja sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa.

Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

OAJ lisäehto

OAJ tuoteseloste

OAJ:n matkatavaravakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sekä mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset. Vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajanmatkoilla enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen. Jos matkatavarat myöhästyvät, voidaan korvata välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia.

Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä on 1 222 € matkaa ja kaikkia matkalla olevia vakuutuksen piiriin kuuluvia kohden, omavastuu on 150 €.

Vakuutusturvaan sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Matkavastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 104 199 €, omavastuu 50 €. Matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 8 410 €, omavastuu 20 %, kuitenkin vähintään 170 €.

Matkatavara, -matkavastuu ja matkaoikeusturvavakuutuksen ehdot

OAJ:n tapaturmavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja. Vakuutukseen sisältyy myös tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus haitta-asteen mukaan sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 11 157 €. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Pysyvästä haitasta korvataan haitta-asteen mukaan enintään 13 999 €. Kuolemantapauskorvaus on 7 000 €.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

OAJ lisäehto

OAJ tuoteseloste

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat työ- ja virkasuhteessa olevat OAJ:n jäsenet sekä opiskelijajäsenet. Vakuutettuina ovat myös OAJ:n opiskelijayhdistyksen opiskelijajäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa sekä Opetusalan seniorijärjestön ne jäsenet, jotka ovat tilapäisen työnteon vuoksi ostaneet OAJ:n edunvalvonnan palvelupaketin.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0309455-R.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat OAJ:n sääntöjen mukaisesti jäsenmaksun suorittaneet jäsenet, jotka ovat olleet kuusi edellistä kuukautta OAJ:n jäseninä. Kuuden kuukauden karenssia (jäsenyyden kesto) ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät OAJ:hin suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa. Vakuutusehdosta E17 poiketen vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutusehtojen mukaiset vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäviksi Suomessa. Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Erityistilanteissa voidaan lakimiesapua antaa jäsenelle esitutkinnassa silloin, kun järjestö ja Turva yhteisesti pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on sovittu järjestön ja Turvan kesken etukäteen.

Vakuutuksen enimmäismäärä on 20 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden, jos asian hoitamiseen käytetään OAJ:n juristia tai OAJ:n juristin kehotuksesta ulkopuolista lakimiestä. Omavastuu on tällöin 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Vakuutuksen enimmäismäärä on 7 000 euroa, jos käytetään jäsenen valitsemaa lakimiestä. Omavastuu on tällöin 20 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 €.

Mikäli asia on ratkaistu ilman oikeudenkäynnin vireilletuloa, on korvausmäärä kuitenkin enintään puolet vakuutuksen enimmäismäärästä.

Yhteinen ylin korvausmäärä yhden vakuutuskauden (kalenterivuosi) aikana sattuneiden yhden vakuutetun useiden vakuutustapahtumien osalta on 20 000 euroa.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on OAJ:n kirjallinen suostumus.

Ota aina ensin yhteyttä OAJ:n lakimieheen. OAJ hoitaa vakuutetun asiaa tai valitsee asiamiehen hoitamaan asiaa. OAJ tai asiamies tekee Turvaan oikeusturvahakemuksen.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Järjestövakuutus

Vakuutetut ja voimassaolo

Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Mitkä ovat järjestötehtäviä

Järjestötehtäviä ovat liiton tai järjestön järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Täydennä omilla vakuutuksilla

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista myös 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Usein kysyttyä liiton matkavakuutuksesta

Matkustajavakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki OAJ:n jäsenet, myös opiskelevat jäsenet. Vakuutus on voimassa myös esim. työttömyyden ja vanhempainvapaan aikana. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin jäät pysyvälle eläkkeelle.

Matkustajavakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.
Puoliso ei kuulu vakuutukseen, joten hänellä on oltava oma matkavakuutus.

Matkatavaravakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun jäsenen mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakituisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset.

Vakuutus ei ole voimassa eläkkeellä ollessa. Liiton ottama vapaa-ajan matkustajavakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin jäät pysyvälle eläkkeelle.

Eläkkeellä oleva voi ostaa Turvasta matkustajavakuutuksen. Se myönnetään enintään 99-vuotiaalle ja on voimassa 100-vuotiaaksi. Vakuutuksen myöntämiseen ei tarvita terveysselvitystä, jos vakuutusta haetaan enintään 3 kuukautta kestäville matkoille.
Tapaturmavakuutus myönnetään enintään 99-vuotiaalle ja se on voimassa 100-vuotiaaksi. Vakuutuksen myöntämiseen ei tarvita terveysselvitystä.

Vakuutukseen kuuluvat jäsenet, joilla on vakinainen asunto Suomessa ja jotka oleskelevat pääasiallisesti (vähintään puolet vuodesta) Suomessa ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tämän lisäksi vakuutettuina ovat ne Ruotsissa rajan pinnassa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä.

Vakuutus ei siis ole voimassa, jos muutat pitemmäksi ajaksi ulkomaille. Myöskään ulkomailla oleskelun aikana asuinmaasta muihin maihin tehtävät lomamatkat eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Jos olet lähdössä ulkomaille ja olet epävarma vakuutuksen piiriin kuulumisesta, varmista asia etukäteen Turvasta.

Vakuutuksesta korvataan matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös lääketieteellisesti tarpeellinen sairaankuljetus kotimaahan. Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Matkalla alkavan sairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 vuorokautta ja matkalla sattuvan tapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta.

Vakuutus on voimassa vapaa-aikana tehtävillä ulkomaanmatkoilla sekä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin päähän kotoa, työpaikalta, loma-asunnolta jne. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Jos matka kestää tätä pitempään, kannattaa ottaa lopuille matkapäiville määräaikainen matkavakuutus.

Vapaa-ajan matkoja ovat mm. lomamatkat, opiskelumatkat, avustus- ja hyväntekeväisyysmatkat, vapaaehtoistyö sekä palkaton ulkomaan työharjoittelumatka. Vakuutus ei ole voimassa työmatkoilla. Varmista tarvittaessa vakuutuksen voimassaolo etukäteen Turvasta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa eikä ehdoissa luetelluissa ns. riskialttiissa lajeissa. Tällaisia ovat mm. kamppailulajit, ilmailulajit, kiipeilylajit ja sukellus. Valtaosa näistä lajeista on mahdollista laajentaa lisävakuutuksella korvauspiiriin.

Kyllä vakuutus on voimassa, jos sinulla on enintään kahden viikon käyttöoikeus vuodessa. Jos taas lomailet omalla mökilläsi, suvun mökillä tai muuten yhteisomistuksessa olevalla mökillä, ne katsotaan omaksi vapaa-ajan asunnoksi, ja vakuutus ei ole näissä paikoissa voimassa.

Kausipaikalla oleva asuntovaunu tai –auto katsotaan säännöllisesti omassa käytössä olevaksi vapaa-ajan asunnoksi, joten matkustajavakuutus ei ole voimassa siellä eikä kodin ja kausipaikan välisillä matkoilla.

Liiton matkatavaravakuutus korvaa varastettuja matkatavaroita. Vahingosta on tehtävä rikosilmoitus rikoksentekomaan poliisille ja toimitettava jäljennös rikosilmoituksesta vahinkoilmoituksen mukana Turvaan.

OAJ:n jäsenedut Turvassa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

 1. 1.

  Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

 2. 2.

  Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Pyydä tarjous

Henkivakuutuksen hintaesimerkki vuonna 2023: 30-vuotias OAJ:n jäsen, korvaussumma 100 000 €. Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Henkivakuutus etuhintaan

Ammattiliiton jäsenelle erityisen edullisesti verkosta.

Tutustu henkivakuutukseen

Ylivoimaisen kattava Liittokasko

Ammattiliittojen jäsenille luotu Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja.

Tutustu ja osta

Neljä viidestä suosittelee Turvaa

Turvan asiakkaat ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä.

Tutustu Turvan palveluun

Ilmoita vahingosta

Voit tehdä vahinkoilmoituksen helposti ja nopeasti Turvan verkkopalvelussa. Katso toimintaohjeet eri tilanteisiin ja ilmoita vahingosta.

Katso ohjeet

Ta­pa­tur­maan liit­ty­vä en­sim­mäi­nen hoi­to­lai­tos­käyn­ti hoituu suorakorvauskortilla

Tapaturmaan liittyvä ensimmäinen hoitolaitoskäynti Pihlajalinnassa sujuu OAJ:n jäseneltä omaa rahaa käyttämättä aina 500 euroon asti ilman omavastuuta. Näytät vain TaskuTurvasta OAJ:n suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten jäsenen on mahdollista saada maksusitoumus.

Toimi näin

 1. 1. Lataa TaskuTurva

  TaskuTurva-mobiilisovelluksesta löydät tiedot jäsenvakuutuksistasi ja voit varmistaa, että kuulut vakuutettujen piiriin ja olet oikeutettu tapaturman hoitokulujen korvaukseen.

  Lataa TaskuTurva
 2. 2. Varaa aika Pihlajalinnaan

  Löydät toimintaohjeista linkin Pihlajalinnan ajanvaraukseen.

 3. 3. Näytä Pihlajalinnassa suorakorvauskorttia ja Kela-korttiasi

  Suorakorvauskortti löytyy TaskuTurvasta. Se käy tapaturman ensikäynnin kuluihin enintään 500 euroon asti. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten jäsenen on mahdollista saada maksusitoumus.

 4. 4. Homma selvä!

  Pihlajalinna laskuttaa Turvaa. Erillistä vahinkoilmoitusta ei tarvita.

Laske vakuutusten hinta verkossa

Vakuutusten kilpailutus ja vertailu onnistuu kätevästi verkossa. Turvaa elämäsi rakkaimmat ihmiset ja asiat.

Vakuutuslaskuri

Ajankohtaista

Turvassa-henkivakuutus

Turvassa-henkivakuutus on Suomen edullisin usean ammattiliiton jäsenille. Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin.

Tutustu tutkimukseen

Mutkattomasti paras

Turvassa on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo 12. kerran!

Tutustu Turvan palveluun

Matkalla sairastuminen

Katso vinkit, mitä tehdä jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla.

Matkalla sairastuminen

Matkavakuutuskortti ja viisumitodistus

Ennen reissuun lähtöä kannattaa ladata TaskuTurva-mobiilisovellus. TaskuTurvasta löydät matkavakuutuskorttisi, luotettavan lääkärin yhteystiedot matkalla ja suomenkielisen SOS-hätäpalvelun numeron, joka auttaa ulkomaan matkoilla hätätilanteissa. Voit myös tulostaa matkalle mukaan matkavakuutustodistuksen verkkopalvelusta. Viisumitodistuksen voit tilata tästä.

Voit myös tilata matkavakuutustodistuksen lomakkeella, mutta varaudu silloin muutaman päivän odotukseen. Lähetämme matkavakuutustodistuksen kolmen vuorokauden kuluessa sähköpostiisi.