Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkivakuutus yrittäjälle tai työntekijälle

 1. Yritysturva-henkivakuutus sisältää aina kuolemanvaravakuutuksen. Vakuutusta voi täydentää invaliditeetin, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle.
 2. Henkivakuutuksella voidaan täydentää yrittäjän tai yrityksen työntekijän lakisääteistä vakuutusturvaa.
 3. Yritysturva-vakuutuksella yritys tai yhteisö voi myös turvata yrityksen toiminnan jatkuvuuden avainhenkilön menehtyessä tai joutuessa työkyvyttömäksi.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Turvaan, niin kerromme mielellämme lisää.

Henkivakuutus antaa turvaa yrittäjän tai työntekijän perheelle

Yritysturva on henkivakuutus, jonka avulla yrittäjä voi turvata oman ja perheensä talouden, vaikka jotain odottamatonta sattuisikin. Vakuutuksen voi ottaa myös yrityksen työntekijöille ja antaa turvaa heille ja heidän omaisilleen. Yritysturva-henkivakuutus tarjoaa turvaa myös yrityksen toiminnan jatkuvuudelle esimerkiksi silloin, jos yrityksen avainhenkilö yllättäen kuolee tai joutuu työkyvyttömäksi.

Yritysturva-henkivakuutus sisältää aina kuolemanvaravakuutuksen. Henkivakuutukseen voi ottaa lisäksi:

 • tapaturmaisen kuoleman vakuutuksen
 • tapaturmaisen invaliditeetin vakuutuksen
 • turvaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden varalle

Hyvä tietää yrittäjän tai työntekijöiden henkivakuutuksesta

 • Vakuutuksenottajana on yritys.
 • Sopimukseen kuuluu aina kuolemanvaravakuutus, jonka lisäksi se voi sisältää valinnan mukaan muutakin turvaa.
 • Yritysturvassa voi olla yksi tai useampia vakuutettuja ja turva voi olla jokaisella erilainen.
 • Maksu määräytyy iän, sukupuolen, valittujen vakuutusten ja korvaussummien mukaan.
 • Korvaukset maksetaan edunsaajille.
 • Yritysturva on Henkivakuutusyhtiö LähiTapiolan tuote, jonka saat Turvasta.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Tutustu Yritysturvan tuoteselosteeseen tästä.
Tutustu Yritysturvan vakuutusehtoihin tästä.

Pyydä tarjous

Mitä yrittäjän ja työntekijöiden henkivakuutus korvaa?

Kuolemanvaravakuutuksen korvaus eli vakuutussumma maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajat. Kuolemanvaravakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan korottaa lisähyvityksellä.


Tapaturmaisen kuoleman vakuutuksesta maksetaan edunsaajalle korvaus, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä korvaus maksetaan siis kuolemanvaravakuutuksen korvauksen lisäksi. Tapaturma määritellään vakuutusehdoissa. Sillä tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu jostain ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle kuolemaan johtavan vamman hänen sitä tahtomatta.

1.1.2018 alkaen lähiomaisille maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista. Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muille kuin lähiomaisille, maksettavat korvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.


Tapaturmaisen invaliditeetin vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista, jonka haitta-aste on vähintään 10 % ja joka aiheutuu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta tapaturmasta. Invaliditeetilla tarkoitetaan vammasta aiheutuvaa yleistä toimintakyvyn alentumista, ei työkyvyttömyyttä. Korvauksena maksetaan haitta-astetta vastaava osuus vakuutussummasta, kun vamma on pysyvä ja haitta-aste on voitu todeta.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.


Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksesta maksetaan sovittu kertakorvaus, kun työkyvyn menetys on osoitettu lääkärinlausunnolla pysyväksi ja kun sairauden alkamisesta tai tapaturman sattumisesta on kulunut vähintään yksi vuosi.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.


Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan sovittua päiväkorvausta, jos vakuutettu tulee sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli sovitun omavastuuajan, korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä ajalta.

Korvaus on kokonaan vakuutetun veronalaista ansiotuloa.


Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, jos vakuutetulla on todettu ehdoissa määritelty sairaus tai hänelle tehdään ehdoissa määritelty toimenpide.