Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle

Työnantaja voi halutessaan laajentaa työntekijöidensä lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan myös vapaa-ajalle. Korvausetuudet ovat lähes vastaavat kuin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa.

Mitä työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa?

Vapaa-ajan vakuutuksesta korvataan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla annettavaa hoitoa. Vakuutus korvaa työnantajalle päivärahan, mikäli työntekijä loukkaantuu vapaa-ajalla niin, että joutuu sairauslomalle ja mikäli työnantaja maksaa vahingoittuneelle työntekijälle sairauslomalla palkkaa.

Sisältää

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen.

Päiväraha määräytyy ensimmäisen neljän viikon ajalta työnantajan maksaman sairausajan palkan mukaan. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu ko. aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneen neljän viikon ansioiden mukaan. Neljän viikon työkyvyttömyyden jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Vuosityöansiona pidetään tapaturmahetken ansiotasoa.

Vapaa-ajan vahingoissa päivärahaan on oikeus myös sairausvakuutuslain perusteella ja työnantajan tuleekin hakea korvausta myös Kelasta heti työkyvyttömyyden ilmetessä. Vapaa-ajan ryhmävakuutuksen ja yksilöllisen vapaa-ajan vakuutuksen korvaukset ovat toissijaisia eli päivärahaan tehdään laskennallinen yhteensovitus Kelan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan kanssa alla olevan taulukon mukaisesti. Kelan karenssiajalta päiväraha maksetaan kuitenkin 100 %:n mukaisena.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansiot alenevat vain osittain. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sisältyy vakuutukseen

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. Vapaa-ajan vakuutuksesta maksettava tapaturmaeläke on toissijainen eli maksettavasta tapaturmaeläkkeestä vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta maksettava sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, muun lain nojalla maksettava työkyvyttömyyseläke ja sen jälkeinen vanhuuseläke.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sisältyy vakuutukseen

Sairaanhoitokuluina korvataan poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet sekä ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä johtuvat välttämättömät kulut. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti matkustustavasta riippuen.

Mikäli vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai toimenpiteitä (esim. magneettikuvaus, fysioterapia, leikkaus, tähystys), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, on Turvasta pyydettävä etukäteen maksusitoumus. Mikäli kuitenkin on kyseessä vastaanottokäynnin yhteydessä tehty röntgen- tai ultraäänitutkimus tai muu vastaava vähäinen tutkimus tai hoitotoiminpide ja kustannus on enintään 300 €, maksusitoumusta ei tarvitse pyytää. Maksusitoumusta haettaessa tulee Turvaan toimittaa kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä, minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.

Sairaanhoitokulujen korvaamista varten alkuperäiset laskut ja maksukuitit tulee toimittaa Turvaan.

Sisältyy vakuutukseen

Haittaraha on korvaus tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä.

Haittaluokka määritellään lähinnä lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokan määrittämistä varten tulee Turvalle toimittaa E-lääkärinlausunto.

Sisältyy vakuutukseen

Työtapaturman aiheuttamia esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Poikkeuksena tästä korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit sekä tukisidokset ja tukiliivit. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet, jotka on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Vahingoittuneen on varauduttava pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Sisältyy vakuutukseen

Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on saman suuruinen kuin samalta ajalta maksettava päiväraha tai tapaturmaeläke. Tarve ammatilliseen kuntoutukseen (uusi työ tai koulutus) arvioidaan työkyvyttömyyden kestäessä aina kolmen kuukauden välein. Mikäli ammatillinen kuntoutus katsotaan tarpeelliseksi, maksetaan kuntoutusrahaa myös selvittely- ja odotusajalta. Lisäksi maksetaan kuntoutuskulut ja mm. tarpeelliset apuvälineet.

Sisältyy vakuutukseen

Perhe-eläkkeen edellytyksenä on se, että kuolema johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeen edunsaajina ovat tavallisesti leski ja alle 18-vuotiaat lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset.

Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella. Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat toissijaisia, joten edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään muun lain perustella maksettava perhe-eläke, mikäli se maksetaan saman vahinkotapahtuman johdosta.

Sisältyy vakuutukseen

Hautausapu maksetaan kertakorvauksena yleensä kuolinpesälle. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa.

Sisältyy vakuutukseen

Miten ilmoitan vahingosta?

Työntekijän ilmoittaessa työtapaturmasta, anna hänelle vakuutustodistus, jolla työntekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon maksutta. Hae korvauksia vuoden kuluessa niiden aiheutumisesta. Sinun tulee työnantajana täyttää ja allekirjoittaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus ja toimittaa se Turvaan 10 arkipäivän kuluessa tiedon saamisesta. Ilmoittaminen käy kätevimmin sähköisesti Turvan verkkopalvelussa yrityksille.

Päivärahan määrä / päiväVähennys %Korvaus %

100,00 €

70 %

30 %

100,01-120,00 €

65 %

35 %

120,01 - 150,00 €

60 %

40 %

150,01 - 175,00 €

55 %

45 %

175,01 - 210,00 €

50 %

50 %

210,01 - 260,00 €

45 %

55 %

260,01 - 340,00 €

40 %

60 %

340,00 - 500,00 €

35 %

65 %

500,01 - €

30 %

70 %

Päivärahasta pidätetään ennakkovero sivutuloverokortin, muutosverokortin (etuus) tai 50 %:n mukaan. Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansiot alenevat vain osittain. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Millaisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen voi hankkia?

Ryhmävakuutus voidaan ottaa yrityksen koko henkilökunnalle tai jollekin henkilöryhmälle, joka esimerkiksi työtehtävien tai palveluajan perusteella muodostaa kokonaisuuden - ei kuitenkaan esimerkiksi yrityksen jalkapallojoukkueelle. Ryhmän vähimmäiskoko on kaksi henkilöä.

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneet tapaturmat. Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslainsäädännön ja vakuutusehtojen perusteella. Ryhmävakuutuksessa ei ole urheilua koskevia rajoituksia.

Yksilöllisellä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella voidaan vakuuttaa henkilö, joka on vakuutettu myös lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tai vapaaehtoisella työajan tapaturmavakuutuksella. Yksilöllinen vapaa-ajanvakuutus tehdään aina nimetylle henkilölle.

Yksilöllisessä vakuutuksessa on eräitä urheiluun liittyviä rajoituksia, jotka koskevat urheiluliiton tai –seuran järjestämiä kilpailuja ja harjoittelutilanteita. Lisäksi eräät vaarallisiksi katsotut lajit kuten karate, nyrkkeily ja laskettelu, on kokonaan rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Nämä urheilurajoitukset voidaan poistaa lisämaksusta.

Urheiluvakuutus on tarkoitettu ns. työpaikkaurheilutoiminnassa sattuvien tapaturmien varalle. Urheiluvakuutus otetaan koko henkilöstölle ryhmävakuutuksena. Vakuutukseen voivat kuulua vain työtapaturmavakuutuksella vakuutetut työntekijät.

Korvausta maksetaan tapaturmista, jotka sattuvat työnantajan tai henkilöstön kerhon järjestämissä urheilu- tai liikuntatilaisuuksissa. Vakuutus korvaa myös, jos tapaturma sattuu edustettaessa työnantajaa tai työpaikan kerhoa urheilukilpailuissa. Muita urheilutapaturmia ei urheiluvakuutuksesta korvata.