Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjän tai työntekijän henkivakuutus

Henkivakuutuksella voidaan täydentää yrittäjän tai yrityksen työntekijän lakisääteistä vakuutusturvaa. Yritysturva-henkivakuutuksen avulla voi varmistaa työntekijän tai yrittäjän toimeentulon työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle. Vakuutus sisältää aina myös kuolemanvaravakuutuksen, jolla voi turvata läheisten toimeentulon kuoleman varalta.

Yritysturva-henkivakuutus sisältää aina kuolemanvaravakuutuksen

Turvaa toiminnan jatkuvuuden, jos avainhenkilö menehtyy tai joutuu työkyvyttömäksi

Vakuutusta voi täydentää invaliditeetin, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa vakuutuksesi

Mitä yritysturva-henkivakuutus korvaa?

Henkivakuutuksella varmistetaan taloudellinen toimintakyky vakavimpien terveyteen ja tapaturmiin liittyvien riskien varalta. Henkivakuutuksen eri osista koostuvan kokonaisuuden tarkoituksena on täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa oman elämäntilanteen edellyttämällä tavalla.

Kun haet vakuutusta, tilanteesi ja vakuutustarpeesi kartoitetaan huolellisesti. Kartoituksen perusteella rakennamme sinulle sopivan ratkaisun.

Korvataan

Kuolemanvaravakuutuksen korvaus eli vakuutussumma maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajat. Kuolemanvaravakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan korottaa lisähyvityksellä.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmaisen kuoleman vakuutuksesta maksetaan edunsaajalle korvaus, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä korvaus maksetaan siis kuolemanvaravakuutuksen korvauksen lisäksi. Tapaturma määritellään vakuutusehdoissa. Sillä tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu jostain ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle kuolemaan johtavan vamman hänen sitä tahtomatta.

1.1.2018 alkaen lähiomaisille maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista. Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muille kuin lähiomaisille, maksettavat korvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmaisen invaliditeetin vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista, jonka haitta-aste on vähintään 10 % ja joka aiheutuu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta tapaturmasta. Invaliditeetilla tarkoitetaan vammasta aiheutuvaa yleistä toimintakyvyn alentumista, ei työkyvyttömyyttä. Korvauksena maksetaan haitta-astetta vastaava osuus vakuutussummasta, kun vamma on pysyvä ja haitta-aste on voitu todeta.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.

Sisältyy vakuutukseen

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksesta maksetaan sovittu kertakorvaus, kun työkyvyn menetys on osoitettu lääkärinlausunnolla pysyväksi ja kun sairauden alkamisesta tai tapaturman sattumisesta on kulunut vähintään yksi vuosi.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.

Sisältyy vakuutukseen

Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan sovittua päiväkorvausta, jos vakuutettu tulee sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli sovitun omavastuuajan, korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä ajalta.

Korvaus on kokonaan vakuutetun veronalaista ansiotuloa.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, jos vakuutetulla on todettu ehdoissa määritelty sairaus tai hänelle tehdään ehdoissa määritelty toimenpide.

Sisältyy vakuutukseen

Hyvä tietää yrityksen henki­vakuutuksesta

  • Vakuutuksenottajana on yritys

  • Sopimukseen kuuluu aina kuolemanvaravakuutus, jonka lisäksi se voi sisältää valinnan mukaan muutakin turvaa

  • Yritysturvassa voi olla yksi tai useampia vakuutettuja ja turva voi olla jokaisella erilainen

  • Maksu määräytyy iän, sukupuolen, valittujen vakuutusten ja korvaussummien mukaan

  • Korvaukset maksetaan edunsaajille

  • Yritysturva on Henkivakuutusyhtiö LähiTapiolan tuote, jonka saat Turvasta

Yrityksen henkivakuu­tuksen ehdot

Alta löydät yrityksen yritysturva-henkivakuutuksen ehdot ja tuotekortin. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä yrityksen henkivakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Yritysturvan tuoteseloste

Yritysturvan vakuutusehdot