Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat työ- ja virkasuhteessa olevat liiton jäsenet sekä opiskelijajäsenet. Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijayhdistyksen opiskelijajäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa sekä Opetusalan seniorijärjestön ne jäsenet, jotka ovat tilapäisen työnteon vuoksi ostaneet OAJ:n edunvalvonnan palvelupaketin.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0309455-R.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksun suorittaneet jäsenet, jotka ovat olleet kuusi edellistä kuukautta liiton jäseninä. Kuuden kuukauden karenssia (jäsenyyden kesto) ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät liittoon suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa. Vakuutusehdosta E17 poiketen vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutusehtojen mukaiset vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäviksi Suomessa. Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Erityistilanteissa voidaan lakimiesapua antaa jäsenelle esitutkinnassa silloin, kun järjestö ja Turva yhteisesti pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on sovittu järjestön ja Turvan kesken etukäteen.

Ota aina ensin yhteyttä liiton lakimieheen. Liitto hoitaa vakuutetun asiaa tai valitsee asiamiehen hoitamaan asiaa. Liitto tai asiamies tekee Turvaan oikeusturvahakemuksen.