Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Muutoksenhakuohjeet

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoja ratkaisun perusteista

Ota ensimmäiseksi yhteyttä asiaasi käsitelleeseen henkilöön, jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Annamme myös neuvoja, miten päätökseen voi hakea muutosta.


Jos asia ei oikaisupyynnöstä huolimatta selviä sinua tyydyttävällä tavalla, voit kääntyä Turvan asiakasasiamiehen puoleen. Turvan asiakasasiamies tutkii asiakkaan pyynnöstä, onko päätös vakuutusehtojen ja soveltuvan lain mukainen ja antaa asiasta ratkaisusuosituksen. Asiakasasiamies on riippumaton päätöksen aiemmista käsittelijöistä.

Lähetä asiakasasiamiehelle osoitettu kirjallinen muutoksenhaku, jossa kerrot, miksi olet tyytymätön. Asiakasasiamies käsittelee sille osoitetut Turvan vapaaehtoisten vakuutusten vakuutus- ja korvausratkaisuihin liittyvät muutoksenhaut, jotka eivät ole muissa muutoksenhakuelimissä vireillä. Asiakasasiamies ei voi käsitellä esimerkiksi liikennevakuutusta tai lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia asioita.

Voit ottaa yhteyttä Turvan asiakasasiamieheen

 • verkkopalvelun kautta. Valitse Viestit-osiossa viestisi aiheeksi Muu asia -> Viesti asiakasasiamiehelle. Kirjaudu verkkopalveluun tästä.
 • tai postitse PL 117, 33101 Tampere.

Neuvoja ja selvitysapua
Ellei asiasi selviä meillä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE antaa maksutta neuvoja ja opastusta vakuutussopimusten ja vakuutusehtojen soveltamisessa sekä korvausasioissa.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Voit hakea muutosta ratkaisuumme Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta. Muutospyyntö tehdään kirjallisesti. Tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä voit tiedustella suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteydenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
00531 Helsinki
029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Voit saattaa asian myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, oletko pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottajana, vakuutettuna, edunsaajana tai vastuuvahingon vahingonkärsijä saatuaan epäävän korvauspäätöksen. Kanne tuomioistuimessa voidaan panna vireille Suomessa olevassa asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ratkaisuun on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Mikäli sinulla on ongelmia verkossa ostamasi tuotteen tai palvelun suhteen, voit hakea riita-asialle ratkaisua tämän sivuston kautta.Yhteys yhtiöön

Jos vakuutusyhtiön antama päätös mielestänne perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, ottakaa ensin yhteys asianomaiseen vahinkokäsittelijään.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa

Valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja liikennevahingon korvaamisesta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön vahingonkärsinyt, vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu voi saattaa asian liikennevahinkolautakunnan käsiteltäväksi osoitteella

Liikennevahinkolautakunta
Kaisaniemenkatu 2 B
00100 HELSINKI

Faksi 010 2868 288

www.liikennevahinkolautakunta.fi

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

 • lausunnonpyytäjän nimi ja yhteystiedot
 • päätös, josta lausuntoa pyydetään
 • miltä osin haet päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla

Lausuntoa on oikeus pyytää liikevahinkolautakunnalta vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. Antopäivää ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika lausunnon pyytämiselle päättyy seuraavana arkipäivänä.

Lausuntopyyntö liitteineen on toimitettava liikennevahinkolautakunnalle suomen-, ruotsin- tai saamenkielisenä. Muun kielisiä lausuntopyyntöjä lautakunta ei käsittele.

Lausuntopyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai faksilla. Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos se myöhästyy, sitä ei käsitellä.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksuton.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Tähän päätökseen tyytymätön korvauksenhakija saa hakea siihen muutosta käräjäoikeudelta nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvauksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Korvauksenhakija voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi myös liikennevahinkoa koskevan rikosjutun yhteydessä. Korvausasia voidaan liikennevakuutuslain 80 §:n mukaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttäen, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta siltä vaaditun korvauksen. Tuomioistuimelle on tällöin esitettävä todistus siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö on liikennevakuutuslain 80 §:n mukaisesti kutsuttava kuultavaksi oikeudenkäyntiin. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.


Liikennevahingon johdosta korvattavan kuntoutuksen johdosta annettuihin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä.


Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työtapaturmia ja ammattitauteja. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.
Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä.

Valituskirjelmä osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja lähetetään Turvaan. Käsittelemme asian valituskirjelmän johdosta uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakuntaan.


Valituskirjeen sisältö
Ilmoita valituksessa ainakin

 • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
 • päätös, johon haet muutosta
 • miltä kohdin haet muutosta
 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.


Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Sinun on allekirjoitettava valituskirjelmä. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.

Jos olet tyytymätön vanhan vakuutuksesi irtisanomiseen tai haluat keskustella uutta vakuutustasi koskevasta tarjouksesta

Ota yhteyttä meihin
Jos olet tyytymätön vanhan vakuutuksesi irtisanomiseen tai haluat keskustella uutta vakuutustasi koskevasta tarjouksesta, ota ensimmäiseksi yhteyttä Turvan asiakaspalveluun p. 01019 5110 (ma-pe 8-18).

Mahdolliset väärinkäsitykset voidaan silloin oikaista heti tai tekemäsi kirjallisen muutoksenhaun perusteella.

Jos asia ei oikaisupyynnöstä huolimatta selviä sinua tyydyttävällä tavalla, voit kääntyä Turvan asiakasasiamiehen puoleen.

Lähetä verkkopalvelustasi asiakasasiamiehelle kirjallinen muutoksenhaku, jossa kerrot, miksi olet tyytymätön. Asiakasasiamies käsittelee sille osoitetut muutoksenhaut, jotka eivät ole muissa muutoksenhakuelimissä vireillä.

Voit lähettää muutoksenhakusi asiakasasiamiehelle myös postitse:

Turvan asiakasasiamies
PL 117
33101 Tampere.


FINE ja kuluttajariitalautakunta

Ellei asiasi selviä meillä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE antaa maksutta neuvoja ja opastusta vakuutusasioissa.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin 09 685 0120
www.fine.fi

Voit pyytää ratkaisusuositusta myös kuluttajariitalautakunnalta.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
00531 Helsinki
puhelin 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteydenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta.

Oikeuskäsittely

Voit saattaa asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka et olisi pyytänyt FINE:ltä tai kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai Turvan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt ja asiakasasiamiehen ratkaisusuosituksen pyytäminen katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.