Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Asiakirja­julkisuus­kuvaus

Turva ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta tietovarannoistaan. Tätä kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuuskuvaukseksi. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan asiakkaita silloin, kun he haluavat tehdä Turvan asiakirjoihin kohdistuvan tietopyynnön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kuvatut tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan tietoaineistojen kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus perustuu tiedonhallintalain säädöksiin (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Voit tutustua säädöksiin tarkemmin Finlexin sivuilla.

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään tiedonhallintalain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, Suomen tietosuojalainsäädännön, vakuutuslainsäädännön ja muiden asiaan soveltuvien säännösten mukaisesti.

Käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vakuutusyhtiö Turvassa vahinkovakuutussopimuksiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Tietoja käytetään myös palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja käytön seurantaan, analysointiin ja tilastointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tietoaineistot

Tietovarantoon tallennetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen tarvitsemat tiedot riskin arviointia, vakuutusmaksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten.


Tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja hoitajan perustiedot

 • yrityksen tosialliset edunsaajat, omistussuhteet sekä liikevaihto

 • tilinumero

 • vakuutushakemukset

 • vakuutuksenottajan toimiala

 • ammattiluokat

 • palkkatiedot

 • vakuutuksen alkamisaika

 • työturvallisuustiedot

 • luottoluokitus

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat, mm. sähköiset viestit

 • verkkopalvelusopimus ja markkinointilupa

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja -tiedot.

Laskutuksen ja perinnän tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja maksajan perustiedot

 • maksun määräämisen tiedot

 • laskutustiedot, mm. määrä, eräpäivä, laskutustapa, laskunumero, verkkolaskutiedot

 • ulosottotiedot ja muut ulkoisen perinnän tiedot

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat

 • perinnän tila

 • tilitystapa

 • konkurssi- ja saneeraustiedot

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja -tiedot.

Tietojärjestelmät

Vakuuttamisen, laskutuksen ja perinnän tietoaineistot on rekisteröity eri järjestelmiin. Näitä ovat asiakasjärjestelmä, tarjous- ja siirtojärjestelmä, asiakkuuden hoitojärjestelmä, asiakirjahallintajärjestelmät, laskutusjärjestelmä ja perintäjärjestelmä sekä verkkopalvelut. Lisäksi käytettäviä tietojärjestelmiä ovat asiakaspalautteen tallennusjärjestelmät ja puhelinjärjestelmä.

Tietopyynnön tekeminen

Asiasanat, joilla tietoja voidaan hakea, ovat

 • y-tunnus

 • yrittäjän tai yrityksen nimi

 • henkilötunnus

 • asiakasnumero

 • vakuutusnumero

 • tarjousnumero

 • laskunumero.

Vakuutuksenottajan tai hänen valtuuttamansa käytössä on verkkopalvelu, jossa vakuuttamisen ja laskujen tietoja voi tarkastella. Mikäli verkkopalvelussa ei ole saatavilla haluttua asiakirjaa tai verkkopalvelu ei ole käytössä, voi tietopyynnön tehdä lähettämällä yhteydenottopyynnön.

Tämä asiakirjajulkisuuskuvaus selvittää, miten vakuutusyhtiö Turva toteuttaa korvaustoiminnassa tiedonhallintalain mukaisen vaatimuksen asiakirjajulkisuudesta. Tässä asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Turvan korvausrekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten tiedot suojataan ja mistä rekisteröity voi saada lisätietoja omien henkilötietojensa osalta. Tätä asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään Turvan ko. tiedonhallintayksikössä.

Tiedonhallintayksikkö

Työtapaturma- ja ammattitautikäsittely
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakisääteiset henkilökorvaukset
PL 117
33101 Tampere

Tietovarantojen käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään tiedonhallintayksikössä vakuutussopimuksiin perustuvaan korvauskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan korvausasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Tietoja käytetään myös palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja käytön seurantaan, analysointiin ja tilastointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tietoaineistot

Vakuutustapahtuman asiakkaan tiedot

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteys- ja tilitiedot

 • kieli ja kansalaisuus

 • ennakonpidätyksessä käytettävät verotustiedot

Vahinkotapahtuman tiedot

 • vahinkopäivämäärä, vireilletulopäivämäärä, tietoontulopäivämäärä, selvittelyn aloituspäivämäärä

 • vakuutustapahtumanumero

 • vakuutusnumero

 • vakuutuksenottajan ja korvausasiakkaan vahinkotapahtumasta ilmoittamat tiedot

 • viranomaisten/kolmansien osapuolten ilmoittamat vahinkotapahtuman käsittelyyn tarvittavat tiedot

Korvausratkaisun tiedot

 • vahinkotapahtuman korvattavuuden tiedot (juridinen ja lääketieteellinen korvattavuus)

 • korvausratkaisun päivämäärä ja korvausratkaisun lisätiedot

 • ennakkoratkaisun ja hylkäyksen tiedot

 • korvauksen kesto

Korvauspäätöksen tekemiseen tarvittavat aineistot

 • tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus

 • vakuutustodistus

 • korvaushakemukset

 • terveydentilaan liittyvät lääketieteelliset asiakirjat

 • viranomaisasiakirjat esim. poliisitutkintapöytäkirjat

 • vahinkopaikkatutkimuksen tiedot

 • oikeudenkäyntiasiakirjat

 • päätökset

 • sairaanhoitolaskut, muut laskut

 • tutkimus- ja hoitomääräykset

 • verotus- ja palkkalaskelmat

 • kulutositteet

 • muut korvauskäsittelyyn liittyvät asiakirjat

Korvaussuorituksen tiedot

 • korvauslaji

 • korvaukseen oikeutettu

 • maksun saaja ja tilitieto

 • korvaussuorituksen määrä ja siitä tehtävät vähennykset

 • päivärahan/eläkkeen määrä

 • ennakonpidätyksen määrä

 • maksupäivämäärä

 • korvauksen kohdistumisajankohta

 • työkyvyttömyysaika

 • työkyvyttömyysprosentti ja haittaluokka

Regressitiedot

 • maksetun suorituksen takaisinsaantiin liittyvät tiedot

 • takaisinmaksajan tiedot

Asiakasviestinnän tiedot

 • korvauspäätöksen tiedot

 • eläkkeiden tiedot

 • verkkoviestien tiedot

 • sähköpostien tiedot

 • tekstiviestien tiedot

 • puhelintallenteiden tiedot

 • muun asiakasviestinnän tiedot

Valitusasiat

 • valituksen yksilöintitiedot

 • muutoksenhakuelimen ratkaisun yksilöintitiedot

Tietojärjestelmät

Luettelo järjestelmistä

Korvauskäsittelyssä käytettäviä asiakirjoja säilytetään seuraavissa arkistoissa:

 • asiakastietojärjestelmä

 • korvausjärjestelmä

 • asiakirjahallintajärjestelmä

 • paperiasiakirja-arkisto

 • verkkopalvelu

 • perintäjärjestelmä

 • verkkoasema (muutoksenhaku)

Indeksit ja metatiedot

 • henkilötunnus

 • nimi

 • Y-tunnus

 • yksilöivä pseudonymisoitu asiakastunniste

 • vakuutustapahtumanumero

 • vakuutussopimusnumero

 • asiakirjatyyppi

Tarkastusoikeus ja tietopyynnöt

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevat korvauskäsittelyssä käytetyt tiedot vakuutusyhtiö Turvalta. Jokaisen tietopyynnön yhteydessä Turvalla on velvollisuus tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys ennen tietojen antamista.

Asiakkaan on ilmoitettava tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset tiedot kuten nimi, osoite, henkilötunnus, vakuutustapahtumanumero sekä mitä tietoja halutaan toimitettavaksi ja miltä ajalta.

Jos tietopyyntö koskee yksittäistä vahinkoasiaa tai yksittäistä asiakirjaa, asiakas saa asian helpoimmin ja nopeimmin hoidettua olemalla suoraan yhteydessä korvauspäätökseen antaneeseen tahoon.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä verkkopalvelussa.

Tarkastuspyynnön tekemisessä voi käyttää myös tarkastuspyyntölomaketta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.


Sähköpostitse: tietosuoja(at)turva.fi
Postitse: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava 33101 Tampere

Käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vakuutusyhtiö Turvassa vahinkovakuutussopimuksiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Tietoja käytetään myös palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja käytön seurantaan, analysointiin ja tilastointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tietoaineistot

Tietovarantoon tallennetaan potilasvakuutuslain mukaisen vakuutuksen tarvitsemat tiedot riskin arviointia, vakuutusmaksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten.

Tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja hoitajan perustiedot

 • yrityksen tosialliset edunsaajat, omistussuhteet sekä liikevaihto

 • tilinumero

 • vakuutushakemukset

 • vakuutuksenottajan toimiala

 • ammattiryhmät

 • toimenpiteiden laatu ja kappalemäärät

 • työaika

 • Valviran rekisterinumero

 • henkilölukumäärä

 • palkkatiedot

 • vakuutuksen alkamisaika

 • luottoluokitus

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat, mm. sähköiset viestit

 • verkkopalvelusopimus ja markkinointilupa

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja –tiedot.

Laskutuksen ja perinnän tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja maksajan perustiedot

 • maksun määräämisen tiedot

 • laskutustiedot, mm. määrä, eräpäivä, laskutustapa, laskunumero, verkkolaskutiedot

 • ulosottotiedot ja muut ulkoisen perinnän tiedot

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat

 • perinnän tila

 • tilitystapa

 • konkurssi- ja saneeraustiedot

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja –tiedot.

Tietojärjestelmät

Vakuuttamisen, laskutuksen ja perinnän tietoaineistot on rekisteröity eri järjestelmiin. Näitä ovat asiakasjärjestelmä, asiakkuuden hoitojärjestelmä, asiakirjahallintajärjestelmät, laskutusjärjestelmä ja perintäjärjestelmä sekä verkkopalvelut. Lisäksi käytettäviä tietojärjestelmiä ovat asiakaspalautteen tallennusjärjestelmät ja puhelinjärjestelmä.

Tietopyynnön tekeminen

Asiasanat, joilla tietoja voidaan hakea, ovat

 • y-tunnus

 • yrittäjän tai yrityksen nimi

 • henkilötunnus

 • asiakasnumero

 • vakuutusnumero

 • laskunumero.

Vakuutuksenottajan tai hänen valtuuttamansa käytössä on verkkopalvelu, jossa vakuuttamisen ja laskujen tietoja voi tarkastella. Mikäli verkkopalvelussa ei ole saatavilla haluttua asiakirjaa tai verkkopalvelu ei ole käytössä, voi tietopyynnön tehdä lähettämällä yhteydenottopyynnön.

Käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vakuutusyhtiö Turvassa vahinkovakuutussopimuksiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Tietoja käytetään myös palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja käytön seurantaan, analysointiin ja tilastointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tietoaineistot

Tietovarantoon tallennetaan lakisääteisen liikennevakuuttamisen hoitamista varten tarvittavat tiedot. Näitä ovat tiedot asiakkaasta ja vakuutettavasta kohteesta riskin arviointia, vakuutusmaksun määräämistä sekä vakuutuksen hoitoa varten.

Tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja hoitajan perustiedot

 • tilinumero

 • ajoneuvon tiedot

 • vakuutuksen alkamisaika

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat, mm. sähköiset viestit

 • markkinointilupa

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja -tiedot.

Laskutuksen ja perinnän tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoryhmiä:

 • vakuutuksenottajan ja maksajan perustiedot

 • maksun määräämisen tiedot

 • laskutustiedot, mm. määrä, eräpäivä, laskutustapa, laskunumero, verkkolaskutiedot

 • ulosottotiedot ja muut ulkoisen perinnän tiedot

 • asiakaskontaktien kirjaukset ja asiakirjat

 • perinnän tila

 • tilitystapa

 • asiakaspalautteet

 • sähköpostit ja puhelutallenteet ja -tiedot.

Tietojärjestelmät

Vakuuttamisen, laskutuksen ja perinnän tietoaineistot on rekisteröity eri järjestelmiin. Näitä ovat asiakasjärjestelmä, tarjousjärjestelmä, asiakkuuden hoitojärjestelmä, asiakirjahallintajärjestelmät, laskutusjärjestelmä ja perintäjärjestelmä sekä verkkopalvelut. Lisäksi käytettäviä tietojärjestelmiä ovat asiakaspalautteen tallennusjärjestelmät ja puhelinjärjestelmä.

Tietopyynnön tekeminen

Asiasanat, joilla tietoja voidaan hakea, ovat

 • y-tunnus

 • yrittäjän tai yrityksen nimi

 • henkilötunnus

 • asiakasnumero

 • vakuutusnumero

 • tarjousnumero

 • laskunumero.

Vakuutuksenottajan tai hänen valtuuttamansa käytössä on verkkopalvelu, jossa vakuuttamisen ja laskujen tietoja voi tarkastella. Mikäli verkkopalvelussa ei ole saatavilla haluttua asiakirjaa tai verkkopalvelu ei ole käytössä, voi tietopyynnön tehdä lähettämällä yhteydenottopyynnön.

Tämä asiakirjajulkisuuskuvaus selvittää, miten vakuutusyhtiö Turva toteuttaa vahinkovakuutuksen korvaustoiminnassa Tiedonhallintalain mukaisen vaatimuksen asiakirjajulkisuudesta.Tässä asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Turvan korvausrekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten tiedot suojataan ja mistä rekisteröity voi saada lisätietoja omien henkilötietojensa osalta. Tätä asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään Turvan ko. tiedonhallintayksikössä.

Tiedonhallintayksiköt

Liikennevakuutuskorvaukset
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakisääteiset henkilökorvaukset
PL 117
33101 Tampere

Tietovarantojen käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään tiedonhallintayksikössä liikennevakuutussopimuksiin perustuvaan korvauskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan henkilö- ja esinevahinkojen korvausasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Tietoja käytetään myös palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja käytön seurantaan, analysointiin ja tilastointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tietoaineistot

Vakuutustapahtuman asiakkaan tiedot

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteys- ja tilitiedot

 • henkilön edunvalvontaa koskeva tieto

 • kieli ja kansalaisuus

 • ennakonpidätyksessä käytettävät verotustiedot

Vahinkotapahtuman tiedot

 • vahinkopäivämäärä

 • vahingon vireilletulopäivämäärä ja tietoontulopäivämäärä

 • vakuutustapahtumanumero

 • vakuutusnumero

 • vakuutuksenottajan/korvausasiakkaan/todistajan vahinkotapahtumasta ilmoittamat tiedot

 • viranomaisten/kolmansien osapuolten ilmoittamat vahinkotapahtuman käsittelyyn tarvittavat tiedot

Korvausratkaisun tiedot

 • vahinkotapahtuman korvattavuuden tiedot

 • korvausratkaisun päivämäärä ja korvausratkaisun lisätiedot

 • ennakkoratkaisun ja hylkäyksen tiedot

 • korvauksen kesto

Korvauspäätöksen tekemiseen tarvittavat aineistot

 • vahinkoilmoitus liikennevahingosta ja liiteasiakirjat

 • korvaushakemukset ja liiteasiakirjat

 • lääketieteelliset asiakirjat

 • muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitomerkinnät ja hoitopalautteet

 • valokuvat vammoista

 • viranomaisasiakirjat esim. poliisitutkintapöytäkirjat

 • vahinkopaikkatutkimuksen tiedot

 • oikeudenkäyntiasiakirjat, tuomioistuinten päätökset/tuomiot

 • asiantuntijalausunnot

 • muiden vakuutusyhtiöiden päätökset

 • sairaanhoitolaskut, muut laskut

 • kulutositteet

 • tutkimus- ja hoitomääräykset

 • verotus- ja palkkalaskelmat

 • muut korvauskäsittelyyn liittyvät asiakirjat

Korvaussuorituksen tiedot

 • korvauslaji

 • korvaukseen oikeutettu

 • maksun saaja ja tilitieto

 • korvauksen määrä ja siitä tehtävät vähennykset

 • eläkkeen määrä

 • ennakonpidätyksen määrä

 • maksupäivämäärä

 • korvauksen kohdistumisajankohta

 • työkyvyttömyysaika

 • työkyvyttömyysprosentti ja haittaluokka

Regressitiedot

 • maksetun suorituksen takaisinsaantiin liittyvät tiedot

 • takaisinmaksajan tiedot

Asiakasviestinnän tiedot

 • korvauspäätöksen tiedot

 • lakiin perustuvat tietopyynnöt (liikennevakuutuslaki 82 §)

 • eläkkeiden ilmoituksien tiedot

 • verkkoviestien tiedot

 • sähköpostien tiedot

 • tekstiviestien tiedot

 • puhelintallenteiden tiedot

 • muun asiakasviestinnän tiedot

Valitusasiat ja ratkaisusuosituspyyntö

 • asiakkaan oikaisupyyntö

 • asiakkaan ratkaisusuosituspyyntö

 • asiakkaan kanne

 • vakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö

 • muutoksenhakuelimen ratkaisun yksilöintitiedot

 • ratkaisusuosituksia antavan muutoksenhakuelimen lausunto

 • tuomioistuimen ratkaisu

Tietojärjestelmät

Luettelo järjestelmistä

Korvauskäsittelyssä käytettäviä asiakirjoja säilytetään seuraavissa arkistoissa:

 • asiakastietojärjestelmä

 • korvausjärjestelmä

 • asiakirjahallintajärjestelmä

 • paperiasiakirja-arkisto

 • verkkopalvelu

 • perintäjärjestelmä

 • verkkoasema

Indeksit ja metatiedot

 • henkilötunnus

 • nimi

 • Y-tunnus

 • yksilöivä pseudonymisoitu asiakastunniste

 • vakuutustapahtumanumero

 • vakuutussopimusnumero

 • asiakirjatyyppi

 • ajoneuvon rekisteritunnus

 • liikennevakuutuksen vakuutuksenantajayhtiö

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevat korvauskäsittelyssä käytetyt tiedot vakuutusyhtiö Turvalta. Jokaisen tietopyynnön yhteydessä Turvalla on velvollisuus tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys ennen tietojen antamista.

Asiakkaan on ilmoitettava tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset tiedot kuten nimi, osoite, henkilötunnus, vakuutustapahtumanumero sekä mitä tietoja halutaan toimitettavaksi ja miltä ajalta.

Jos tietopyyntö koskee yksittäistä vahinkoasiaa tai yksittäistä asiakirjaa, asiakas saa asian helpoimmin ja nopeimmin hoidettua olemalla suoraan yhteydessä korvauspäätökseen antaneeseen tahoon.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä verkkopalvelussa.

Tarkastuspyynnön tekemisessä voi käyttää myös tarkastuspyyntölomaketta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.


Sähköpostitse: tietosuoja(at)turva.fi
Postitse: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava 33101 Tampere