Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan liiketoiminta­periaatteet

Turva on asiakkaidensa omistama keskinäinen yhtiö. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Tärkeä velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla.

Turvan vastuullinen tapa toimia

Turva on asiakkaidensa omistama keskinäinen yhtiö. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Tärkeä velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla.

Turvan liiketoimintaperiaatteet kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen olemme sitoutuneet. Kuvaamme periaatteissa toimintatavat, joita arvostamme ja haluamme edistää sekä toiminnan, jota emme hyväksy. Määrittelemme liiketoimintaperiaatteissa myös, miten kohtelemme toisiamme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Keskinäisenä vakuutusyhtiönä juuremme ovat yhteisvastuussa, jonka ajatuksena on, että kannamme riskit yhdessä ja autamme pulaan joutunutta pääsemään taas jaloilleen. Omistaja-asiakkaan edun mukainen toiminta tarkoittaa sitä, että etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopivan, kokonaisvaltaisen ja hyvin ennakoivan turvan.

Arvomme ovat vastuullinen, mutkaton ja Hymyile, olet Turvassa! Liiketoimintaperiaatteet ylläpitävät ja edistävät arvojemme mukaista toimintaa ja yrityskulttuuria. Periaatteet ohjaavat kaikkien turvalaisten päivittäistä työtä ja antavat tukea arjen valintoihin ja päätöksentekoon. Edellytämme näiden periaatteiden mukaista toimintaa Turvan koko henkilöstöltä, vakuutusedustajilta, johdolta ja hallinnolta.

Keskinäisessä yhtiössä vakavaraisuus turvaa vakuutuksenottajien ja korvauksensaajien etua. Riittävä vakavaraisuus varmistaa, että yhtiö selviytyy vastuistaan asiakkaille talouden suhdannevaihteluista riippumatta.

Turvan vakavaraisuuden tavoite on asetettu korkeammaksi kuin lakisääteiset vaatimukset. Tavoitteemme on, että oma varallisuus (EOF) on aina vähintään kaksi kertaa pääomavaatimuksen (SCR) suuruinen, eli vakavaraisuussuhde on yli 200 prosenttia. Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa palvelun ja omistaja-asiakasetujen jatkuvan kehittämisen sekä investoinnit, joilla parannamme palveluitamme.

Turvan vakavaraisuuden määrittäminen ja valvonta ovat vuodesta 2015 alkaen perustuneet EU-tason Solvenssi II -säännöstöön

Luottamus on vakuutuspalveluiden tarjoamisen edellytys ja toiminnan ehdoton vaatimus. Toimintamme on monin tavoin säänneltyä ja siihen kohdistuu paljon viranomaisvalvontaa. Asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietonsa pysyvät Turvassa luottamuksellisina ja suojassa, ja että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Velvollisuutemme on myös informoida heitä kaikesta asiakassuhteeseen vaikuttavista olennaisista asioista.

Noudatamme tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten lisäksi hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä. Varmistamme tietoturvan sen parhaiden käytäntöjen mukaisesti teknisin ja organisatorisin keinoin ja varaudumme ennalta sitä koskeviin uhkiin ja poikkeamiin.

Annamme asiakkaillemme säännösten mukaisesti koko asiakkuuden elinkaaren aikana riittävästi tietoa, jotta heillä on mahdollisuus ymmärtää sekä oikeutensa että velvollisuutensa Turvaan asiakkaina. Panostamme erityisesti mutkattomaan ja selkeään viestintään.

Toimimme läpinäkyvästi suhteessa toimintaamme valvoviin viranomaisiin ja raportoimme toiminnastamme lain vaatimusten mukaisesti.

Meitä ohjaa oikein toimimisen kulttuuri. Varmistamme myyntiprosessimme vastuullisuuden ja korvauspäätöstemme oikeellisuuden. Toimimme säännösten ja ohjeiden mukaan. Sitoudumme eettisyyteen: jokainen turvalainen allekirjoittaa eettiset ohjeemme.

Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisnormeja ja suosituksia. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia periaatteita ja käytänteitä.

Noudatamme hyvää vakuutustapaa vakuutus- ja korvaustoiminnassa. Olemme sitoutuneet noudattamaan Finanssiala ry:n yhteisiä Vastuullisen finanssialan periaatteita ja Hyvän vakuutustavan periaatteita vakuutus- ja korvaustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka on määritelty Turvan sijoitussuunnitelmassa. Turvan arvopaperisalkkua hallinnoi LähiTapiola Varainhoito, joka on profiloitunut kestävän sijoitustoiminnan edistäjänä.

Turvan hallinnon jäsenen, työntekijän tai vakuutusedustajan oma etu ei saa johtaa Turvan tai sen asiakkaan etujen vastaiseen lopputulokseen. Emme käytä sisäpiiritietoja väärin, emmekä ilmaise niitä muille.

Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti. Tunnistamme toiminnassamme mahdollisesti ilmenevät eturistiriitatilanteet, ehkäisemme niiden syntymistä sekä ratkaisemme ne oikeudenmukaisella ja asiakkaiden edut turvaavalla tavalla.

Jokaisen turvalaisen velvollisuutena on kertoa omalle esihenkilölleen tai muulle vastuussa olevalle taholle, jos havaitsee annetun ohjeistuksen vastaista tai muutoin tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. Lisäksi Turvassa on käytössä ilmiantokanava, jonka kautta henkilöstön ja vakuutusedustajien on mahdollista tehdä ilmoitus liiketoimintaperiaatteiden tai muiden sisäisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sisäisen tarkastuksen toimesta.

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

Tunnistamme ja tunnemme asiakkaamme sekä kumppanimme. Selvitämme asiakkaan tuntemistiedot, kuten tosiasialliset edunsaajat, asiakas- ja yhteistyösuhteen tarkoituksen ja luonteen. Asiakkaidemme tunteminen auttaa meitä myös tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua.

Harmaan talouden torjunnalla ja rahanpesun estämisellä turvaamme Turvan asiakkaita taloudellisilta menetyksiltä. Samalla edistämme osaltamme rehellisten ja sääntöjen mukaan toimivien yritysten liiketoimintaa. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme.

Ilmoitamme epäilyt rahanpesusta sääntelyn edellyttämällä tavalla ja toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa yhteiskunnan ja asiakkaidemme suojelemiseksi.

Turvassa päätöksentekomme on objektiivista ja riippumatonta. Pyrimme ehkäisemään korruptiota ja lahjontaa kaikessa toiminnassamme.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan tai tarjoa tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä henkilökohtaisia maksuja, lahjoja tai etuuksia, joiden voidaan olettaa tai odottaa vaikuttavan Turvaan tai sen liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Pidämme tärkeänä päätöksenteon objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Tilanteissa, joissa Turvan ja toisen tahon välillä on käynnissä liiketoimea koskevat neuvottelut, kilpailutustilanne tai vastaava ja voi syntyä edes epäilys lahjan tai etuuden vaikutuksesta liiketoimia koskevaan päätöksentekoon, noudatamme niiden vastaanottamisessa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä.

Tunnistamme Turvan lähipiiriin kuuluvat yhteisöt ja henkilöt, ja raportoimme lähipiiriliiketoimista säännösten edellyttämin tavoin.

Toimimme vastuullisesti ja aktiivisesti vaikuttaen asiakkaidemme arkeen ja yhteiskuntaan. Edistämme ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.

Turvan yhteiskunnallinen rooli ja merkitys perustuvat vakuutustoiminnan vastuisiin, keskinäisyyteen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Toimimme konkreettisesti ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton keskinäinen vakuutusyhtiö.

Yhteiskunnallisen vastuumme ja vastuullisuustyömme perusta on keskinäisyydessä – asiakkaidemme omistamana yhteisönä olemme vastuussa asiakkaillemme ja velvollisuutemme on kuunnella heitä.

Tehtävämme on turvata asiakkaidemme elämää ja siihen kuuluvia tärkeitä asioita. Vahingon sattuessa autamme heidät takaisin sujuvaan arkeen.

Lupauksemme on, että ammattiliiton jäsenen arki on tulevaisuudessa entistä turvallisempaa. Edistämme turvallisempaa arkea sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun sekä hyvän hallinnon keinoin. Tarjoamme esimerkiksi tietoa vahinkojen ehkäisyyn ja ohjaamme asiakkaitamme kestävästi toimiville korjauskumppaneille.

Vastuullisuus on voimavara, jota haluamme kehittää yhdessä muiden kanssa. Teemme säännöllisesti vastuullisuustekoja muun muassa palkansaajajärjestöjen kanssa.

Edistämme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Teemme tavoitteellista vastuullisuustyötä, jotta voimme kantaa vastuumme yhteisen tulevaisuutemme eteen.

Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi, erityisesti osallistumme sosiaaliseen vastuuseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme toimintamme yhteiskunnallisista vaikutuksista ja pyrimme lisäämään myönteisiä vaikutuksiamme ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Varaudumme asiakkaidemme riskeihin ja niiden muuttumiseen ennakoivalla toimintatavalla. Otamme ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet huomioon toiminnassamme. Pyrimme turvaamaan asiakkaidemme ja liiketoimintamme tulevaisuutta toimimalla aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Vähennämme tavoitteellisesti toimintamme haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Pidämme huolta ihmisistä ja ympäristöstä. Edistämme Turvassa vastuullisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrityskulttuuria

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Huolehdimme henkilöstömme osaamisen kehittymisestä, työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennakoiden.

Työn merkityksellisyys, yhteisöllisyys ja asioiden aikaansaaminen luovat perustan henkilöstön hyvinvoinnille. Hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilöstö on puolestaan edellytys onnistuneelle asiakkaan kohtaamiselle. Edistämme avointa keskustelukulttuuria ja sitä kautta huolehdimme, että henkilöstömme kokee tulevansa kuulluksi ja että he voivat osallistua työtään koskeviin päätöksiin.

Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Perehdytämme turvalaisia jatkuvasti toimialaan ja sen muutoksiin. Pidämme osaamista ja asiantuntijuutta sijoituksena sekä turvalaisten että Turvan liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Turva sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Turva tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat tai ylläpitävät eriarvoisuutta.

Pyrimme kaikessa vuorovaikutuksessamme luottamukseen ja arvostukseen ihmisten kesken. Turvalaisen eettisissä ohjeissa todetaan: ”Turvalainen käyttäytyy asiallisesti eikä syrji ketään, lisäksi hänen työkäyttäytymisensä sekä vuorovaikutuksensa on positiivista ja toista kunnioittavaa.”

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua työyhteisössämmetai yhteistyössämme. Turvalaiset sitoutuvat toimimaan eettisten ohjeiden mukaisesti. Ne kuvaavat, kuinka kohtelemme asiakkaitamme ja toisiamme kunnioittavasti ja arvostavasti. Kannustamme huomaamaan kollegan tekemät hymyilyttävät arjen teot ja onnistumiset palkitsemme niistä. Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta. Varmistamme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja toteutumisen kaikessa toiminnassamme.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa erityisesti turvallisuuden edistämiseksi. Vastuullista toimintaa edistämme sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Strategiamme mukaan Turva on palkansaajajärjestöjen ainutlaatuinen kumppani. Monet ammattiliitot ovat Turvan takuupääomanomistajia tai vakuutuksenottajia tai molempia.

Kehitämme toimintaamme yhdessä omistaja-asiakkaidemme ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Heillä on mahdollisuus sekä vaikuttaa palvelujen kehittämiseen että osallistua päätöksentekoon.

Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisestija edellytämme samaa luotettavaa ja rehellistä kohtelua myös kumppaneiltamme. Päätökset kumppanuuksista ja hankinnoista tehdään yhdenvertaisin, avoimin ja objektiivisin perustein.

Haluamme edistää reilua, tervettä ja toimivaa kilpailua sekä markkinoiden toimivuutta vakuutusalalla. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kilpailun edistämistä koskevien säännösten vaatimukset.

Liiketoimintaperiaatteissa linjaamme Turvan yhteisen tavan toimia. Toimimme lähtökohtaisesti aina omistaja-asiakkaamme edun mukaisesti. Tuemme ja edistämme vastuullista ja eettistä liiketoimintaa sekä yrityskulttuuria.

Turvan hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet. Niiden noudattaminen on jokaisen turvalaisen ja hallinnon jäsenen vastuulla.

Seuraamme liiketoimintaperiaatteiden noudattamista ja arvioimme niiden ajantasaisuutta säännöllisesti. Sisällytämme ne Turvan henkilöstön, vakuutusedustajien, johdon ja hallinnon perehdytys- ja koulutusohjelmiin.

Yhteenveto

 • Vastuullinen tapa toimia
  Turva on asiakkaidensa omistama keskinäinen yhtiö. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla.

 • Vakavaraisuus
  Keskinäisessä yhtiössä vakavaraisuus turvaa vakuutuksenottajien ja korvauksensaajien etua. Riittävä vakavaraisuus varmistaa, että yhtiö selviytyy vastuistaan asiakkaille talouden suhdannevaihteluista riippumatta.

 • Luottamus – toiminnan edellytys
  Asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietonsa pysyvät Turvassa luottamuksellisina ja suojassa, ja että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 • Lainsäädännön, viranomaisvaatimusten ja hyvien käytäntöjen noudattaminen
  Meitä ohjaa oikein toimimisen kulttuuri. Varmistamme myyntiprosessimme vastuullisuuden ja korvauspäätöstemme oikeellisuuden. Toimimme säännösten ja ohjeiden mukaan. Sitoudumme eettisyyteen: jokainen turvalainen allekirjoittaa eettiset ohjeemme.

 • Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta
  Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

 • Korruption ja lahjonnan torjunta
  Turvassa päätöksentekomme perustuu objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Pyrimme ehkäisemään korruptiota ja lahjontaa kaikessa toiminnassamme.

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  Turvan yhteiskunnallinen rooli ja merkitys perustuvat vakuutustoiminnan vastuisiin, keskinäisyyteen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Toimimme konkreettisesti ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton keskinäinen vakuutusyhtiö.

 • Kestävä tulevaisuus
  Edistämme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ja kannamme vastuuta yhteisen tulevaisuutemme rakentamisesta tavoitteellisella vastuullisuustyöllä.

 • Henkilöstö ja työyhteisö
  Ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja pääomamme. Huolehdimme henkilöstömme osaamisen kehittymisestä, työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennakoiden.

 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa
  Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa erityisesti turvallisuuden edistämiseksi. Strategiamme mukaan Turva on palkansaajajärjestöjen ainutlaatuinen kumppani.

 • Liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen
  Turvan liiketoimintaperiaatteet ovat Turvan hallituksen hyväksymät. Niiden noudattaminen on jokaisen turvalaisen ja hallinnon jäsenen vastuulla.

Olethan jo ladannut TaskuTurva -mobiilisovelluksen?

TaskuTurvan avulla voit tarkastella vakuutuksiasi ja hoitaa vakuutusasioitasi. Sieltä löydät myös vakuutuksiin liittyvät suorakorvauskortit ja voit viestitellä kanssamme. Tutustu TaskuTurvaan .