Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hallinto ja johto

Täällä voit tutustua Turvan takuupääomanomistajiin ja hallituksen ja hallintoneuvoston sekä johtoryhmän jäseniin.

Sisäinen valvonta ja hyvä hallinto

Turvassa sisäisen valvonnan järjestämisen lähtökohtana on liiketoiminnan harjoittaminen tiukasti säännellyllä finanssialalla, joka edellyttää sisäisen valvonnan huolellista toteuttamista sekä oman toimintamme luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Noudatamme toiminnassamme viranomaisten antamia säännöksiä ja pyrimme sisäisen valvonnan parhaisiin käytäntöihin. Lainsäädännön mukaan yhtiöillä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Hyvin suoritettu valvonta auttaa yhtiötä ja liiketoimintayksiköitä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia yhtiön sisäisiä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja mahdollisimman häiriötön liiketoiminta.
Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista ja sitä toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Organisaatiorakenne ja esimiestoiminta sekä prosessikuvaukset muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.


Compliance-, riskienhallinta- ja aktuaaritoiminnot

Compliance-toiminto

Sisäiseen valvontaan kuuluu säännösten noudattamista valvova toiminto. Toiminnon on myös arvioitava säännösten noudattamissa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi yhtiössä tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä.

Säännöstenmukaisuutta valvova toiminto on nimeltään compliance-toiminto. Toiminnon päätehtävä on avustaa yhtiön johtoa säännösten noudattamisessa, seurata lainsäädännön kehittymistä ja muutostarpeita, kouluttaa, ohjeistaa ja valvoa sekä tunnistaa ja arvioida juridisia riskejä

Riskienhallintatoiminto

Ylin vastuu Turvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on hallituksella. Toimitusjohtaja ja muu operatiivinen johto vastaavat riskienhallinnan käytännön valmistelusta, toteuttamisesta ja toteutuksen seurannasta.

Riskienhallintatoiminnon on riskejä ja riskienhallintaa seuraamalla pyrittävä varmistamaan, että yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita (riskienhallintapolitiikka, muut ohjeistukset) ja riskistrategiaa (riskienhallintasuunnitelma, sijoitussuunnitelma). Riskienhallintatoiminto on riippumaton riskiä ottavista toiminnoista.

Aktuaaritoiminto

Aktuaaritoiminnon tavoitteena on tukea Turvan liiketoimintaa, osallistua riskienhallintaan sekä valvoa vastuuvelan ja vakavaraisuuden laskentaa. Aktuaaritoiminto raportoi vakuutusyhtiölain mukaiset asiat Turvan hallitukselle ja vastuuvelka- ja vakavaraisuusraportin Turvan johtoryhmälle ja/tai hallitukselle.

Aktuaaritoiminto valvoo, että myönnetyistä vakuutuksista johtuvat vastuut on merkitty vastuuvelkaan. Toiminto myös muun muassa tarkistaa, että yhtiön vastuuvelka on laskettu vastuuvelkaperusteiden mukaisesti ja oikein. Vastuuvelan laskennan luotettavuudesta ja asianmukaisuudesta raportoidaan Turvan hallitukselle.

Aktuaaritoiminto antaa lausunnot yleisestä vakuutuspolitiikasta ja jälleenvakuutusjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta Turvan hallitukselle kerran vuodessa.

Aktuaaritoiminto osallistuu lisäksi vakuutusyhtiölain mukaisen riski- ja vakavaraisuusarvion laatimiseen