Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hallinto ja johto

Täällä voit tutustua Turvan takuupääomanomistajiin ja hallituksen ja hallintoneuvoston sekä johtoryhmän jäseniin.

Organisaatio ja hallintojärjestelmä

Asiakkaat omistajina

Vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaita eli omistajia. Osakkaat pääsevät yhtiökokouksessa vaikuttamaan Turvan päätöksentekoon, ja lisäksi asiakkailla on omistaja-asiakkuuteen perustuvia etuisuuksia.

Turvan takuupääoman omistajia ovat muun muassa SAK, 16 ammattiliittoa ja LähiTapiola-ryhmä.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa

Vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla on oikeus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka on ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen, päättää voiton tai tappion käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, yleensä toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämissä sanomalehdissä.

Hallintoneuvosto valvoo hallintoa

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto tehtävänä on:
a) antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja
b) valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannustensa korvausperusteet.
Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 27. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia: liittopuheenjohtajia, talouspäälliköitä, järjestöpäälliköitä tai työpaikkojen luottamushenkilöitä.

Hallitus huolehtii hallinnosta ja toiminnasta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus muun muassa päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista.

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Johto valmistelee ja hoitaa yhtiön asioita

Ylimpään johtoon kuuluu toimitusjohtaja ja viisi johtajaa. He muodostavat Turvan johtoryhmän. Johtoryhmä valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja valvoo päätösten toteutumista. Lisäksi johtoryhmä päättää työjärjestyksensä mukaisesti erikseen mainituista asioista, kuten vakuutusehdoista ja tariffeista.

Aluetoimikunnat siteinä asiakkaiden ja Turvan välillä

Turvalla on yhteensä 7 aluetoimikuntaa eri puolilla maata. Niissä on jäseniä yhteensä noin 90. Aluetoimikunnat toimivat Turvan paikallisina tuntosarvina ja palautekanavina, linkkinä yhtiön ja sen asiakkaiden välillä. Niiden jäsenet ovat asiakkaiden edustajia ja valtaosa heistä on järjestöaktiiveja.