Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i JHL!

Fackförbundet JHL har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som JHL erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

JHL:s medlemsförsäkringar

Försäkrade är JHL:s medlemmar under 70 år. Försäkrade är också den försäkrades under 15-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller under fritidsresor från Finland till utomlands och under fritidsresor i hemlandet, som räcker minst till 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

Försäkringen gäller inte under resor mellan den försäkrades bostad, arbetsplats och fritidsbostad. Försäkringen gäller högst 45 dygn räknat från resans startdatum. Försäkringen gäller inte i idrottstävlingar eller träningar inför dessa eller i villkoren speciellt avbegränsade idrottsgrenar eller hobbyer.

Försäkringen ersätter, utan övre gräns och utan självrisk, vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen ersätter kostnader vid annullering eller avbrytande av resa på grund av plötslig sjukdom eller olycksfall samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet. Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Resenärförsäkringsvillkor

JHL tillägsvillkor

Produktfakta

Försäkrade är JHL:s medlemmar under 70 år.

Försäkringen gäller överallt i världen. Den gäller ändå inte i idrottstävlingar eller träning inför dessa eller i villkoren speciellt avbegränsade idrottsgrenar eller hobbyer.

Ersättning för fullständig bestående invaliditet förorsakad av olycksfall är 41 172 € och för partiell invaliditet ett belopp ur det totala försäkringsbeloppet som motsvarar definierad invaliditetsgrad.

Försäkringen ersätter inte vårdkostnader till följd av ett olycksfall.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

JHL tillägsvillkor

Produktfakta

Yrkesmässig ansvarsförsäkring för medlemmar

Försäkrade är förbundets medlemmar.

Försäkringen ersätter person- och sakskador förorsakade av den försäkrade till 100 000 euro i enlighet med ansvarsförsäkringsvillkoren för yrkesperson, då skadorna konstateras under försäkringsperioden och den försäkrade är ersättningsansvarig i enlighet med gällande rätt. Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 100 euro. Försäkringen är gällande i Finland.

Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Alla medlemmar i fackförbundet är försäkrade. Avvikande från försäkringsvillkoren tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år på resenärförsäkringen. Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar överallt i världen.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat under en resa i samband med ett organisationsuppdrag. Därtill ersätts även kostnader till följd av annullering eller avbrytande av resa och missad avresa. Försäkringen kan också inkludera ersättning för dagpenning för tid av arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olycksfall, då dessa har orsakats av ett olycksfall under resa.

På resenärförsäkringen tillämpas resenärförsäkringsvillkoren för företag RM30.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- På försäkringen tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år.

- Barn yngre än 16 år som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resenärförsäkringen.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador på bagage som uppstår under en resa i samband med ett organisationsuppdrag, t.ex. i sådana fall där bagage blir stulet eller går sönder. Vid försenat bagage kan försäkringen också ersätta anskaffningen av nödvändiga förnödenheter.

På resgodsförsäkringen tillämpas resgodsförsäkringsvillkoren för fackförbund RK35.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resgodsförsäkringen.

Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag och som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Reserättsskyddsförsäkring ersätter advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden. Försäkringsskyddet gäller den försäkrade i egenskap av resenär i ärenden som hänför sig till privatlivet och som inträffar under resa och ansluter sig till resan eller resandet.

På reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen tillämpas reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringsvillkoren för fackförbund RV37.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen.

Vad betraktas som organisationsuppdrag?

Med organisationsuppdrag avses på förhand planerade möten, kurser, seminarier, sommar- och vinterdagar samt andra motsvarande evenemang som anordnas av förbundet eller organisationen. Som organisationsuppdrag betraktas även situationer där en medlem fungerar som representant för förbundet på möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Även idrotts- och rekreationsevenemang som anordnas i anslutning till dessa tillställningar omfattas av Organisationsförsäkringen.

Alla eventuella idrotts- och rekreationsevenemang betraktas dock inte som organisationsuppdrag, även om evenemanget i fråga anordnas till exempel av en fackavdelning. I dessa situationer övervägs från fall till fall huruvida ett evenemang kan klassificeras som organisationsuppdrag. I sista hand är det försäkringstagaren som bestämmer om evenemanget i fråga ska inkluderas i Organisationsförsäkringen.

Lösöreförsäkring för familjedagvårdare

Försäkringen ersätter skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till familjedagvårdares egen egendom. Maximibeloppet av ersättningen är 2 350 euro per skadefall. Försäkringen ersätter ändå inte skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till personlig egendom av den person som bor i samma hushåll som familjedagvårdaren (till exempel glasögon).

Försäkringen gäller i Finland. Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 50 euro.

Distansarbetsförsäkring

Försäkrade är förbundets alla arbetande medlemmar.

Försäkringen gäller överallt i världen på en distansarbetsplats under måltider, pauser och i andra sedvanliga situationer som inte anknyter till distansarbetet där den försäkrade rör sig inomhus och på gården till distansarbetsplatsen. Med sådana sedvanliga situationer avses exempelvis lunch- och kaffepauser, toalettbesök och promenader till och från postlådan under distansarbetsdagen.

Distansarbetsförsäkring eller lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring?

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen är fortfarande arbetstagarens primära försäkringsskydd vid distansarbete, eftersom den ersätter olycksfall som inträffar i anslutning till arbetet.

Distansarbetsförsäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall upp till högst 9 040 € utan självrisk. Därtill innehåller försäkringen ersättning för bestående men upp till 31 904 € och ersättning för dödsfall upp till 21 269 €.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!

Kontakta ossFörsäkringar