Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Säkerhet och användarvillkor

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Här hittar du nyttig information om säkerhet och att uträtta ärenden på webben och du kan även läsa mer om användarvillkoren för våra nättjänster.

Säkerhet på webben

Din förbindelse till nättjänsten i nätbutiken stängs automatiskt efter 30 minuter om nättjänsten inte används och du har glömt att avsluta sessionen.

Vi betjänar också via e-post. Turvas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)turva.fi. Om du har ett brådskande ärende kan du ringa eller alternativt logga in i nättjänsten och skicka ett meddelande till kundtjänsten.

Vi kan inte garantera att uppgifterna i okrypterad e-post hålls konfidentiella. Överföring av känslig eller på annat sätt konfidentiella uppgifter ska undvikas i ett öppet datanätverk.

Vi skickar uppgifter som omfattas av kundens bank- och försäkringshemlighet endast med kundens samtycke. För att sköta sådana ärenden rekommenderar vi att man loggar in i nättjänsten där kommunikationen kan ske skyddat.

De Turva-nättjänster i vilka man efterfrågar detaljerade personuppgifter, såsom personbeteckningen, är skyddade med SSL.

Kunden ansvarar för att uppgifterna hen ger är korrekta och för att meddelandet når fram.

Turva skickar marknadsföringsmeddelanden till sina privatkunder per e-post endast om kunden har gett sitt samtycke.

Med phishing avses att avsändaren låtsas representera en viss aktör och försöker fiska uppgifter av kunden, exempelvis kreditkortsnummer, med hjälp av sin falska identitet. Kunden kan i e-postmeddelandet till exempel uppmanas att besöka en webbplats för att ge uppgifter.

Vi rekommenderar att du loggar in i nättjänsten via länken Logga in på webbplatsen turva.fi. Om du använder din egen dator och är säker att ingen obehörig kommer åt dina uppgifter kan du spara adressen till inloggningssidan under favoriter.

Svara inte på meddelanden om du är osäker på om avsändaren är pålitlig. Lämna aldrig ut information om dina bank- eller försäkringsärenden via e-post eller på Internet. Sådana e-postmeddelanden kan se ut som om de kommer från en Turva-adress, men avsändaren kan ha ändrat avsändarfältet så att det ser ut som en e-postadress som tillhör Turva. Kontrollera noggrant innehållet i meddelandet och tänk på vilken typ av meddelanden du brukar få från Turva.

Turva ber aldrig om koder till nättjänst eller kort eller andra personliga uppgifter per e-post. Vi använder nätbankskoder endast för inloggning i Turvas nättjänst eller för att bekräfta en händelse. Koderna används även av telefontjänsten för att identifiera kunder. Då ges banken endast en del av användaridentifikationen och ett engångslösenord som inte kan återanvändas av kunden eller Turva.

Om du är osäker på vem som skickat meddelandet eller misstänker att du gett uppgifter till en obehörig ska du genast ringa Turva på nummer 01019 5110 .

Turva tar datasäkerhet på största allvar. Vi strävar efter att skydda alla tjänster, kunder och kunduppgifter på tillbörligt sätt. Vi kontrollerar noggrant och kontinuerligt datasäkerheten i Turvas tjänster.

Vi mottar datasäkerhetsanmälningar per e-post på adressen asiakaspalvelu(at)turva.fi. För att vi effektivt ska kunna hantera meddelanden om sårbarheter eller datasäkerhetsproblem som skickas till denna adress är det viktigt att meddelandet innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • Adressen där man upptäckt en sårbarhet

 • Sättet på vilket sårbarheten kan verifieras

 • Anmäl datasäkerhetsavvikelser

 • Anmälarens kontaktuppgifter (e-postadress)

 • Andra uppgifter gällande sårbarheten (t.ex. skärmdumpar)

Vi strävar efter att kontakta rapportören snarast möjligt efter att vi mottagit rapporten och hålla kontakt så länge det tar att utreda observationen. Vid behov kontaktar Turva CERT-FI vid Kommunikationsverket eller andra myndigheter. Vi önskar att rapportören inte publicerar eller avslöjar sina observationer för tredje part.

Vi vill understryka att adressen asiakaspalvelu(at)turva.fi endast är till för att motta observationer och rapporter som gäller datasäkerhet och sårbarheter. Adressen ger inte råd om datasäkerhet.

Turvas tjänster får inte testas utan tillåtelse eller med lagstridiga metoder (kapitel 38, §5-§8 i strafflagen). Med lagstridiga metoder avses bland annat metoder där kundernas uppgifter äventyras eller som kan orsaka avbrott i våra tjänster. Eventuella oegentligheter utreds alltid.

SSL-kryptering

Webbplatsen använder SSL-krypteringsteknik (Secure Socket Layer) på alla sidor och krypterar på detta sätt din session ända från början. SSL-kryptering är en mycket säker krypteringsteknik som möjliggör en krypterad förbindelse mellan användarens webbläsare och Turvas server. Tekniken krypterar informationen som skickas över nätet så att utomstående personer inte kan kapa konfidentiella uppgifter. Oftast är SSL-krypteringen som standard aktiverad i alla webbläsare. Upprättandet av en krypterad anslutning kan oftast observeras via "låsikonen" som visas i det nedre eller övre fältet. I de senaste webbläsarna finns det ingen låsikon, utan adressfältet blir grönt när anslutningen krypteras. I en krypterad anslutning inleds adressen med https://

Tekniska krav

Turvas nättjänster fungerar bäst med de nyaste webbläsarversionerna.

Det kan uppstå problem med webbplatsen med äldre webbläsarversioner.

Vi använder cookies på Turvas webbplats. För att sidorna och tjänsterna ska fungera korrekt måste du tillåta användning av cookies i din webbläsare.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för att hantera stödfunktioner såsom felmeddelanden och kontrollering av uppgifter som matats in. För att använda tjänsten krävs JavaScript i din webbläsare.

Det är möjligt att de webbplatser du besöker lagras i datorns minne eller på hårddisken. Det här betyder att andra personer som använder samma dator kan söka och läsa sidorna du besökt. Du kan undvika detta genom att tömma webbläsarens cacheminne efter att du stängt förbindelsen till nättjänsten.

Användarvillkor

Utgivare av denna webbplats är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva (nedan Turva), adress: Järvensivuntie 3, 33100 Tammerfors, Finland.

Dessa användarvillkor gäller användningen av Turvas öppna webbsidor som vi uppmanar dig att läsa innan du besöker sidorna.

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till dessa webbsidor tillhör Turva, såvida inte annat anges. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, ändra eller kommersiellt utnyttja sidornas innehåll eller utseende utan separat skriftligt tillstånd från Turva. Det är tillåtet att lagra data på din egen dator eller skriva ut för personligt bruk.

På denna webbplats finns allmän information om Turva och de tjänster och produkter som erbjuds. Den allmänna informationen som finns på sidorna kan inte som sådan tillämpas på enskilda fall. Information som finns på sidorna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktelse som binder Turva om annat inte separat meddelats.

Texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och övriga filer som publiceras på sidorna kan ha tekniska eller innehållsmässiga fel och Turva ansvarar inte för att de fungerar eller är felfria.

Sidorna kan innehålla länkar till andra tjänster än Turvas. Turva ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster erbjudna av utomstående tjänsteleverantörer eller för att uppgifterna är korrekta.

Användaren av sidorna ansvarar för att uppgifter denne ger via dem är korrekta och att de kommer fram.

Denna webbplats och informationen på den är avsedd för den finska marknaden och invånare i Finland samt för försäkring av risker i Finland, om inte annat avtalats eller meddelats. Turva har rätt att ändra innehållet på webbplatsen eller användarvillkoren eller att avbryta tjänsten. Turva har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten under underhålls- och uppdateringsåtgärder.

Förhållandet mellan Turva och användaren av webbplatsen regleras av finsk lag.

Användarvillkor för digitala tjänster

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas vid skötsel av ärenden i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turvas digitala tjänster (nedan "Digitala tjänster") och nättjänster (nedan ”Nättjänster”). Med Digitala tjänster avses i detta sammanhang de tjänsteplattformar Turva erbjuder, till exempel köp- och ersättningsapplikationer, mobiltjänst, tjänst för elektronisk signatur, chatt-kommunikation och telefontjänst. Med Nättjänster avses i detta sammanhang de elektroniska tjänster Turva erbjuder vilka kräver identifiering, till exempel nättjänsten för person- eller företagskunder och mobilapplikationer.

De Digitala tjänsterna och Nättjänsterna tillsammans definieras som Tjänster. Om en Tjänst har egna separata villkor tillämpas i första hand de egna separata villkoren på Tjänsten och i andra hand dessa Användarvillkor. En användare av Tjänsterna definieras som Kund. Tjänsterna är riktade till och avsedda att användas på marknaderna i Finland och/eller riktade till och avsedda för Kunder som bor i Finland om annat inte separat avtalats eller meddelats.

Tjänsterna ordnas och tillhandahålls av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva (nedan "Turva").

I Tjänsterna eller via dem kan även tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjudas och förmedlas.

Tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjuds och förmedlas som sådana och utan förbindelser. Turva ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. Turva är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och deras avtalsvillkor iakttas.

Kunden ska noggrant läsa dessa Användarvillkor innan Tjänsterna tas i bruk. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna om Kunden inte godkänner Användarvillkoren.

Användning av Nättjänsten kräver att Kunden godkänner dessa användarvillkor och/eller separata användar- och avtalsvillkor som gäller Nättjänsten när Kunden för första gången loggar in i Nättjänsten. En Nättjänst kan användas av en myndig och befullmäktigad person i rollen av privatperson eller på ett samfunds vägnar beroende på Nättjänsten i fråga.

Turva erbjuder Kunden möjligheten att sköta sina försäkringsärenden som ingår i tjänsteutbudet via digitala tjänster. Tjänsterna inkluderar elektroniska tjänster för att sköta ärenden och övriga tjänster såsom tjänster för att köpa försäkringar och söka ersättning. Användning av Tjänsterna kan förutsätta ett separat avtal.

Vid användning av olika Tjänster och när de används på olika enheter kan Tjänsternas innehåll och funktioner skilja sig från varandra. Vad gäller utbudet av Tjänster och deras egenskaper så kan Tjänsterna skilja sig även från tjänster och produkter som erbjuds i Turvas andra servicekanaler. Turva har rätt att ändra urvalet av och innehållet i Tjänsterna samt deras funktion och tekniska eller andra förutsättningar som användningen av Tjänsterna kräver.

6.1 Identifiering i Nättjänsten

Användningen av Nättjänsten förutsätter att Kunden identifieras. Turva identifierar Kunden med bankkoder eller andra koder som Turva godkänner. Senare kan det vara möjligt att logga in i en Nättjänst på alternativa sätt, till exempel med en PIN-kod Kunden valt eller genom att ta i bruk ansiktsigenkänning.

Identifiering av Kunden på ovan nämnt sätt motsvarar verifiering av Kundens identitet utifrån ett identitetsbevis beviljat av en myndighet. Kunden ansvarar för alla åtgärder som vidtagits i en Nättjänst efter att Kunden identifierats, inklusive åtgärder som vidtagits av någon annan på Kundens vägnar.

Kunden ansvarar för att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att utomstående inte får tag på dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att en utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna och den som beviljat identifieringsuppgifterna haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna. Kunden ansvarar för skador olovlig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar Turva, kunden eller utomstående fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna fått det ovan nämnda meddelandet och förhindrat användningen av identifieringsuppgifterna. Om koderna använts olagligt i en Nättjänst eller Kunden har skäl att anta att utomstående fått tag på dem ska detta anmälas omedelbart även till Turva.

Om Kunden förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna, ansvarar Kunden för skada som orsakats Turva.

6.2 Fullmakter

Kunden kan via Tjänsterna sköta ärenden som omfattas av Turvas utbud av tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar om den andra personen eller företaget gett fullmakter för detta. Turva bestämmer separat per tjänst om Tjänsten kan användas med stöd av fullmakt och vilka åtgärder Kunden kan vidta i Tjänsten på en annans vägnar med stöd av fullmakten. Uppgifterna om de fullmaktsgivare för vars del en skriftlig fullmakt tillställts Turva aktiveras i tillämpliga Tjänster som Kunden använder.

Turva ska omedelbart meddelas när fullmakten upphör.

Den befullmäktigades förfarande likställs med fullmaktsgivarens förfarande och fullmaktsgivaren ansvarar för alla åtgärder och alla meddelanden som vidtagits eller skickats med stöd av fullmakten så länge fullmakten inte upphävts på tillbörligt sätt.

6.3 Enheter, program och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har de enheter, program och dataförbindelser som behövs för att använda Tjänsterna. Kunden ansvarar för att de är säkra, fungerar och är kompatibla med Tjänsterna samt för underhålls-, användnings- och datakommunikationskostnaderna. Turva garanterar inte att Tjänsterna kan användas på Kundens enheter.

Parterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad. Turva ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att data försvinner eller förändras i allmänt datanät eller i datanät som Kunden äger, förfogar över eller använder med stöd av avtal. Turva ansvarar inte heller för skada som orsakas Kunden på grund av datasäkerhetsrisker som förverkligats.

Turva har rätt att ändra krav som ställs på de enheter och program som behövs för att använda Tjänsterna samt på annan funktion i Tjänsterna.

6.4 Vägran att betjäna och avbrytande av Tjänst

Turva har rätt att vägra erbjuda Tjänsten eller avbryta erbjudandet av Tjänsten eller låta bli att behandla ett uppdrag Kunden gett, Kundens ansökan eller ett meddelande från Kunden om

 • enheter, program eller dataförbindelser Kunden använder äventyrar datasystemens funktionsduglighet eller Tjänstens säkerhet eller säkerställandet av datasäkerheten annars kräver det

 • det finns skäl att misstänka att Tjänsten används på ett sätt som kan skada parterna eller utomstående

 • kunden inte iakttar dessa villkor

 • kunden meddelat att koderna använts olagligt i Tjänsten eller att utomstående antagligen fått tag på dem eller om det annars finns skäl att misstänka att Tjänsten används olagligt eller felaktigt

 • en annan person eller ett företag upphävt fullmakten denne gett Kunden

 • det anses vara nödvändigt på grund av företagsekonomiska orsaker eller om det beror på ett oöverstigligt hinder eller på en annan orsak som är oberoende av Turva eller en allvarlig orsak

 • det finns skäl att misstänka att Tjänsten används för olaglig verksamhet eller

 • lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det.

Turva har dessutom rätt att avbryta erbjudandet av Tjänsten på grund av service, uppdateringar, underhåll, störningar och andra liknande orsaker.

Turva ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att Tjänsten vägras eller avbryts.

6.5 Tjänsternas användningstid

Tjänsterna kan användas under de tjänstespecifika betjäningstiderna med undantag av avbrott som beror på service, uppdateringar, underhåll, störningar och motsvarande orsaker.

Turva garanterar inte att Kunden har tillgång till Tjänsterna utan avbrott och ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av ett eventuellt driftavbrott eller avbrott.

Turva förbehåller sig en skälig tid för att vidta åtgärder Kunden begärt med beaktande av det som eventuellt bestäms i villkoren för avtalet eller Tjänsten i fråga. Turva garanterar inte att uppdrag, ansökningar eller andra meddelanden behandlas på det sätt och inom den tid Kunden angett i sitt meddelande och ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Kunden på grund av det.

6.6 Turvas ansvarsbegränsningar

Information som finns i Tjänsterna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktande yttring som binder Turva om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje Tjänst bestäms enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.

Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet i Tjänsterna är korrekt men Turva ansvarar inte för att informationen är felfri eller för skador som hänför sig till användning av informationen.

När Kunden ingår nya avtal med hjälp av Tjänsterna ska Kunden innan avtalet ingås, läsa broschyrer, produktguider, tjänste- eller produktspecifika villkor för ifrågavarande produkt eller tjänst samt övrig information som Turva tillhandahåller för Kunden i Nättjänsten eller på sin webbplats. Efter att Kunden bekräftat att denne bekantat sig med informationen anses Kunden ha fått kännedom om den tillhandahållna informationen. Om dessa Användarvillkor står i strid med tjänstespecifika villkor, bestäms innehållet i avtalet utifrån de tjänstespecifika villkoren.

Kunden ska aldrig ingå ett hyresavtal om en bostad endast utifrån materialet som presenteras i Tjänsten utan att själv skaffa tilläggsuppgifter som Kunden anser vara nödvändiga och utan att, före hyresavtalet ingås, kontrollera hos hyresvärdens representant att materialet som presenteras i Tjänsten är korrekt.

Utöver det som bestäms på andra ställen i dessa avtalsvillkor vad gäller begränsandet av Turvas ansvar så:

 • ansvarar inte Turva för indirekt eller medelbar skada som orsakas Kunden

 • ansvarar inte Turva för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller av oskäligt försvårande av dess verksamhet som förorsakas av motsvarande orsak. Ett sådant hinder kan till exempel vara myndighetsåtgärd, störning i elektronisk kommunikation eller elförsörjning som inte beror på Turva eller åtgärd vid arbetskonflikt

 • ansvarar inte Turva för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa eller för skador som orsakats av olaglig ändring av informationsinnehållet i Tjänsterna

 • ansvarar inte Turva för Tjänsternas funktionsduglighet eller för skada som orsakas av att Tjänsterna vägras, en Tjänst avbryts eller driftavbrott eller för att Tjänsten inte kan användas på Kundens enhet

 • ansvarar inte Turva för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. Turva är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och anknytande avtalsvillkor iakttas.

6.7 Kundens ansvar och uppdrag

Kunden ansvarar för att uppgifter som Kunden gett via Tjänsterna är korrekta och tidsenliga. Turva är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som getts och åtgärder kan vidtas utifrån uppgifterna som getts. Turva ansvarar inte för skador som åsamkas kunden på grund av fel eller försummelser i den information som lämnats.

Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden gett via Tjänsterna kommer fram tills det att Kunden har fått en kvittering från Turva om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande lagbestämmelser föreskriver annat.

Kundens rättshandlingar, uppdrag, viljeförklaringar och meddelanden som sker med hjälp av Tjänsterna är bindande för Kunden.

6.8 Kundens anmärkningar

Kunden måste rikta eventuella anmärkningar mot Tjänsten eller utförandet av uppdrag till Turva utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om anmärkningen inte riktas inom denna tidsfrist anses Kunden ha godkänt åtgärden.

E -post mellan Turva och Kunden skickas i ett öppet datanät. De e-postmeddelanden som skickas innehåller inte uppgifter om försäkringar eller ersättningar men ur dem framgår att Kunden har en kundrelation med Turva. Denna uppgift omfattas av försäkringshemligheten. Kunden godkänner detta när denne använder Tjänsterna.

Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kundrelationen till Turva, rekommenderar Turva att meddelandet skickas via Nättjänsten, via en annan säker förbindelse eller per post.

Kunden är skyldig att följa med meddelanden och upplysningar Turva skickar till Tjänsterna eller som på annat sätt hänför sig till Tjänsterna, till exempel per post, per SMS eller per e-post. Kunden kan uppmärksammas på meddelanden som skickats till Tjänsten genom att skicka ett separat e-postmeddelande eller ett textmeddelande till Kunden.

Ett meddelande som skickats av Turva anses ha kommit till Kundens kännedom senast på den sjunde (7) dagen från att meddelandet skickats till Kunden.

Turva har rätt att ändra dessa Användarvillkor, särskilda villkor som gäller Tjänsterna och priset på eventuella avgiftsbelagda Tjänster.

Kunden meddelas om en villkorsändring i Nättjänsten eller på Turvas webbplats senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Kunden anses ha tagit emot Turvas meddelande senast på den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har tillställts Kunden i Nättjänsten eller gjorts tillgängligt för Kunden på webbsidorna.

Kunden anses ha godkänt villkorsändringen när ändringen har meddelats på ovan nämnda sätt och Kunden använder Tjänsterna efter ändringen. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren, ska denne sluta använda Tjänsterna.

De ändrade villkoren tillämpas också på Tjänster som tagits i bruk innan de ändrade villkoren träder i kraft.

Turva säkerställer sina kunders integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande bestämmelser och en god informationshanterings- och datahanteringssed och på det sätt som beskrivs i Turvas dataskyddsbeskrivningar och på Turvas webbplats.

Turva kan spara uppgifter om Kundens kontakttaganden via nättjänsten och skötsel av ärenden på nätet samt uppdrag, meddelanden och samtal. Uppgifterna behandlas bland annat för att sköta kundrelationen, för att verifiera ärenden, för att utveckla Tjänsterna och för marknadsföring.

Turva samlar in, behandlar och analyserar uppgifter som gäller Tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.

Kunden rekommenderas att läsa mer om behandlingen av personuppgifter i Turvas dataskyddsbeskrivningar och i sekretessavsnittet på webbplatsen, som du hittar i avsnittet Behandling av personuppgifter på denna sida. På begäran kan dataskyddsbeskrivningar även fås per post eller e-post via adressen tietosuoja(at)turva.fi. Mer information om cookies finns också på Turvas webbplats.

10.1 Immateriella rättigheter

Tjänsterna, inklusive deras innehåll och utseende, upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hör till Turva eller tredje part.

Kunden får spara och skriva ut material som finns i Tjänsterna endast för Kundens egen användning. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, ändra, länka till webbplatser och all form av kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material utan separat skriftligt tillstånd från Turva eller någon annan rättsinnehavare.

10.2 Oöverstigligt hinder

Avtalsparten ansvarar inte för skada om parten kan bevisa att parten inte kunnat fullgöra en skyldighet på grund av oöverstigligt hinder. Med oöverstigligt hinder avses en ovanlig och oförutsedd orsak vilken avtalsparten inte har kunnat påverka och vars följder avtalsparten inte skulle ha kunnat undvika genom att vara så omsorgsfull som möjligt. Turva ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av en skyldighet som grundar sig på dessa Användarvillkor skulle strida mot Turvas skyldigheter som föreskrivs annanstans i lag.

Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt meddela den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder parten har råkat ut för. Turva kan meddela om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i en rikstäckande dagstidning.

10.3 Kundtjänst och rättelsemetoder utanför domstol

Vid frågor om Tjänsterna och dessa Användarvillkor ska kunden i första hand kontakta Turvas kundtjänst.

En konsumentkund kan be konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi ) att behandla meningsskiljaktigheter som gäller Tjänsterna eller dessa Användarvillkor. I ärenden som gäller Tjänsterna kan meningsskiljaktigheter även föras till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi ).

Finansinspektionen ( www.finanssivalvonta.fi ) är den myndighet som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet.

10.4 Tillämplig lag och jurisdiktion

På dessa Användarvillkor tillämpas finsk lag.

Tvister som orsakas av dessa Användarvillkor behandlas i Birkalands tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets Kunden har sin hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe. Om Kunden inte har hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe i Finland, behandlas tvister i Birkalands tingsrätt.

Användarvillkor för TaskuTurva

Le, du är med i TaskuTurva!

Vad trevligt att du vill sköta dina försäkringar smidigt via mobilen! TaskuTurva är en mobilapplikation som försäkringsbolaget Turva erbjuder privatpersoner. Med den kan du uträtta ärenden med oss på din smartphone oavsett tid och plats. Eftersom vi vill ta hand om användarna av TaskuTurva, följer här en del viktig information om ärendehantering och dess säkerhet.

Användarvillkor för TaskuTurva

Dessa användarvillkor tillämpas på den tjänst som erbjuds i TaskuTurva-applikationen. Utöver dessa användarvillkor tillämpas de allmänna användarvillkoren för Turvas digitala tjänster på tjänsten. Läs noga igenom villkoren i avsnittet Användarvillkor.

Behandling av personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter följer vi lagen, god datahanterings- och behandlingspraxis samt försiktighet. Läs mer om behandling av personuppgifter.

Villkor för användning

För att kunna använda alla tjänster som erbjuds av TaskuTurva-mobilapplikationen måste du logga in i mobilapplikationen med din banks nätbankskoder eller med mobilt bank-id. I fortsättningen kan du logga in i tjänsten med en PIN-kod eller biometrisk autentisering som tillhandahålls av din mobila enhet.

Innan du kan använda tjänsten måste du godkänna användarvillkoren för tjänsten. Du kan inte använda Tjänsten om du inte godkänner Användarvillkoren. Genom att acceptera villkoren samtycker du också till att följa dem.

TaskuTurva kan användas av en vuxen och en befullmäktigad privatperson.

Tjänstens innehåll

Turva definierar de tjänster som erbjuds vid ifrågavarande tidpunkt och har rätt att ändra utbudet av tjänster. Innehållet i och villkoren för de tjänster som erbjuds kan avvika från motsvarande tjänster som Turva erbjuder via någon annan servicekanal.

Fullmakten som getts till en annan person för att sköta försäkringsärenden gäller också mobilapplikationen TaskuTurva. Den befullmäktigade personen kan se fullmaktsgivarens försäkringar i tjänsten, men inte fakturauppgifterna. Den befullmäktigade personen kan inte köpa försäkringar eller begära betalningsfrist på en faktura.

Datasäkerhet och ansvar för användningen av mobilapplikationen TaskuTurva

När du registrerar dig som användare och loggar in i tjänsten godkänner du att tjänsten är tillgänglig för dig utan separat ny inloggning tills du uttryckligen loggar ut från applikationen.

Förvara omsorgsfullt den enhet som du är inloggad i tjänsten med. Om du blir av med en enhet som du är inloggad i tjänsten med, eller det i övrigt finns risk för eller misstanke om obehörig användning av applikationen, vänligen kontakta Turvas kundtjänst.

Avtal och anmälningar som görs när du är inloggad i applikationen och som påverkar försäkringstagarens, den försäkrades eller försäkringsbolagets rättigheter eller skyldigheter är ditt ansvar tills du har bett Turva att förhindra användning av tjänsten.

Användarvillkor för samarbetspartner

TaskuTurva har också tjänster som tillhandahålls av tredje parter. För dessa tillämpas separata användarvillkor för tredje part. Läs noga igenom villkoren i avsnittet Användarvillkor.

Yritysten verkkopalvelun sopimusehdot

Turvan verkkopalvelu yrityksille on sähköisten palvelujen kokonaisuus. Tähän voi sisältyä sellaisia Turvan ja kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, joiden käyttäminen on mahdollista tämän sopimuksen perusteella.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat tarjolla ensisijaisesti suomeksi.

Verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

Verkkopalvelun järjestää ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Turva. Ylläpitäjää ja palveluntarjoajia kutsutaan jäljempänä nimellä Turva.

Sopimuksen verkkopalvelusta Turvan kanssa voi tehdä yritys tai yhteisö (Asiakas), jolla on voimassa oleva sopimussuhde Turvan kanssa tai Asiakas, jolle Turva on antanut erityisestä syystä käyttöoikeuden palveluun.

Jos Asiakas toimii Turvan toisen yritysasiakkaan valtuutettuna, on ainakin valtuutuksenantajalla oltava yllä mainitun mukainen sopimus.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan tämän sopimuksen mukaisissa verkkopalveluissa Asiakkaan ja Turvan välillä. Asiakas sitoutuu näihin sopimusehtoihin hyväksyessään tämän sopimuksen toiminimenkirjoittamiseen oikeutettujen tai asianmukaisesti valtuutettujen henkilöiden allekirjoituksin tai näiden henkilöiden sähköisin tunnistein.

Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavissa verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja ja toissijaisesti Digitaalisten palvelujen käyttöehtoja, jotka ovat saatavissa täältä .

Verkkopalvelussa tarjottaviin ja käytettäviin sopimuksiin ja palveluihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisten sopimusten ja palvelujen ehtoja ja toissijaisesti näitä sopimusehtoja.

Verkkopalvelu voi sisältää sähköisiä asiointi- ja muita palveluja, kuten sähköinen korvauksen haku, raportointi, riskienhallinnan sisältö ja chat.

Eri laitteilla käytettäväksi tarjottavat palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota sekä toisistaan että muilla tavoin tarjottavista palveluista.

Turvalla on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen ja sisältöön muutoksia.

Verkkopalvelussa tai sen kautta voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja.

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. Turva ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Turva ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

Tämän verkkopalvelusopimuksen Asiakkaan puolesta kohdassa 3. mainitulla tavalla ensimmäisenä allekirjoituksin tai sähköisin tunnistein hyväksyneestä henkilöstä tulee automaattisesti tässä sopimuksessa tarkoitettu pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä tarkoitetaan verkkopalvelun käyttäjää, jolla on laajimmat käyttöoikeudet verkkopalveluun ja käyttäjähallintaan.

Asiakas hyväksyy, että verkkopalvelussa pääkäyttäjällä on oikeus nimetä ja poistaa verkkopalvelun käyttäjiä. Asiakas hyväksyy sen, että pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä käyttäjillä on oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia. Asiakas hyväksyy, että pääkäyttäjä voi tehdä ja muokata Asiakkaan puolesta Asiakasta sitovia valtuutuksia Asiakkaan vakuutus- ja korvausasioiden hoitamiseksi.

Pääkäyttäjän vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan puolesta verkkopalvelussa toimivien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla. Asiakas voi sopimuksen voimassaoloaikana vaihtaa pääkäyttäjää. Kohdassa 3. mainittujen Asiakasta edustavien henkilöiden tulee ilmoittaa Turvalle pääkäyttäjän vaihdoksesta tai pääkäyttäjä voi tehdä itse vaihdoksen verkkopalvelun käyttäjähallinnassa.

Pääkäyttäjän tai muun Asiakkaan valtuuttaman on tunnistettava luotettavalla tavalla kaikki käyttäjät ennen kuin näillä on mahdollista käyttää verkkopalvelua.

Verkkopalvelun käyttämistä varten Asiakkaan valtuuttamalla pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä muilla käyttäjillä tulee olla Turvan hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Tunnisteiden käyttö vastaa Asiakkaan lukuun toimivan henkilön tunnistamista viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.

Turva tunnistaa verkkopalvelussa pääkäyttäjän ja tämän nimeämät käyttäjät tässä kohdassa tarkoitetuilla tunnisteilla.

Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelussa käytettävät tunnisteet eivät joudu sivullisen haltuun. Jos tunnisteita on käytetty verkkopalvelussa oikeudettomasti tai Asiakkaalla on syytä olettaa niiden joutuneen sivullisen haltuun, on tästä ilmoitettava heti myös Turvalle.

Asiakas hyväksyy sen, että käyttäjän tunnistautumistietoja käyttävällä henkilöllä on käyttöoikeus verkkopalveluun ja oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia Turvan kanssa.

Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty käyttäjän tunnistautumistietoja käyttäen niin kauan kuin Asiakas ei ole itse sulkenut käyttöoikeutta tai asianmukaisesti pyytänyt käyttöoikeuden sulkemista tai sitä ei ole muuten Turvan toimesta suljettu.

Asiakas voi toimia Turvan toisen asiakkaan valtuutettuna hoitaen tämän sopimuksia Asiakkaan omassa verkkopalvelussa. Turva avaa Asiakkaalle käyttöoikeuden toisen yritysasiakkaan tietoihin valtuutuksen mukaisessa laajuudessa. Valtuutuksen antaja vastaa kaikista toimista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty valtuutuksen nojalla niin kauan kuin valtuutusta ei ole asianmukaisesti lakkautettu.

Sähköpostit kulkevat Turvan ja Asiakkaan sekä verkkopalvelun käyttäjien välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde Turvan kanssa. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään verkkopalvelua.

Jos Asiakas haluaa lähettää Turvalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Turva suosittelee viestin lähettämistä verkkopalvelun kautta, muussa suojatussa yhteydessä tai postitse.

Asiakas on velvollinen aktiivisesti seuraamaan Turvan verkkopalveluun lähettämiä viestejä ja ilmoituksia. Verkkopalveluun lähetetystä viestistä tai ilmoituksesta voidaan lähettää Asiakkaalle tai verkkopalvelun käyttäjälle erillinen heräte sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Turvan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Asiakkaan verkkopalveluun.

Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Turvalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut Turvalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Turva huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten sekä hyvän tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytavan mukaisesti ja Turvan tietosuojaselosteissa sekä verkkosivuilla kerrotuin tavoin.

Turva voi tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoja ja verkkoasiointia koskevia tietoja sekä toimeksiantoja, viestejä ja puheluita. Tietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen ja korvausasioiden hoitamista varten, asioinnin todentamiseksi, verkkopalvelun kehittämiseksi ja markkinointiin.

Turva kerää, käsittelee ja analysoi palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Asiakkaan on suositeltavaa tutustua henkilötietojen tarkempaan käsittelyyn Turvan tietosuojaselosteista ja verkkosivujen tietosuojaosiosta . Tietosuojaselosteita saa myös pyydettäessä postitse tai sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja@turva.fi. Lisätietoja evästeistä on saatavilla niin ikään Turvan verkkosivuilta.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta palveluun samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista. Turva takaa, että palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.
Turva ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Turva ei myöskään vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu toteutuneista tietoturvariskeistä.

Turvalla on oikeus muuttaa palvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia tai muuta palvelujen toimintaa.

Verkkopalvelu on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Turva ei takaa, että palvelut ovat Asiakkaan käytössä keskeytyksittä eikä vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu mahdollisesta käyttökatkoksesta tai keskeytyksestä.

Asiakkaan pyytämien toimien toteuttamiseen Turvavaraa kohtuullisen ajan ottaen huomioon mitä kyseisen sopimuksen tai palvelun ehdoissa mahdollisesti määrätään. Turva ei takaa sitä, että toimeksiannot ja muut viestit käsitellään Asiakkaan viestissään määrittelemällä tavalla ja ajassa, eikä vastaa Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Turvalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta tai sulkea Asiakkaalta verkkopalvelun käyttöoikeus ja jättää Asiakkaan toimeksianto täyttämättä tai hakemus käsittelemättä, jos

 • Asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden tai tietoturvallisuuden varmistaminen muutoin vaatii sitä,

 • on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, josta voi seurata vahinkoa osapuolille tai sivulliselle,

 • Asiakas ei noudata näitä ehtoja,

 • Asiakas on ilmoittanut, että tunnisteita on käytetty palveluissa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun,

 • toinen asiakas on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen,

 • se katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka muusta Turvasta riippumattomasta tai muusta vakavasta syystä tai
  lainsäädäntö

 • tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

Turva ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu palvelun keskeyttämisestä.

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Turvaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Verkkopalvelusivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Turva ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä vahingoista.

Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty Turvan vastuun rajoittamisesta:,

 • Turva ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,

 • Turva ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, Turva riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä tai sähkönsaannissa tai työtaistelutoimenpide,

 • Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän sopimuksen irtisanomisen, purkamisen, muun päättymisen tai käyttöyhteyden katkoksen taikka keskeyttämisen johdosta.

Asiakkaan pitää tehdä mahdolliset palvelua tai toimeksiannon suorittamista koskevat huomautukset kirjallisesti tai lähettämällä viesti verkkopalvelun kautta Turvalle
viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

Turvalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle verkkopalvelussa viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja Asiakas muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa verkkopalvelu

Tämä sopimus tulee voimaan ja Asiakkaan käyttöoikeus avataan, kun Turva on saanut Asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen ja hyväksynyt sen. Turva varaa käyttöönottoa varten kohtuullisen toimitusajan.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Pääkäyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus verkkopalvelussa ilman irtisanomisaikaa. Nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat irtisanoa sopimuksen myös muutoin kirjallisesti. Turva varaa kohtuullisen ajan käyttöoikeuden sulkemista varten. Turva voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Mikäli Asiakas katsotaan maksukyvyttömäksi, Asiakasta haetaan konkurssiin tai Asiakkaan toiminta lakkaa muusta syystä, päättyy tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman irtisanomista.

Turvalla on mahdollisuus päättää tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman
irtisanomista myös, kun Asiakas ei ole kahteen (2) vuoteen käyttänyt verkkopalveluaan eikä hänellä enää ole voimassa olevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia sopimuksia.

Turvalla on myös oikeus purkaa tämä sopimus, jos Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Purun johdosta tämä sopimus päättyy välittömästi.

Verkkopalvelun omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Turvalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakas saa tallentaa ja tulostaa verkkopalvelun sisältämää aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Turvan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudella