Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Distansförsäljning

På den här sidan kan du läsa mer om distansförsäljning när du köper en försäkring från Turva.

1. Distansförsäljning av försäkringstjänster

Konsumentskyddslagens (38/1978) kap. 6a föreskriver om näringsidkarens informationsskyldighet till konsumentkunder när det är fråga om distansförsäljning av försäkringstjänster.

Distansförsäljning av försäkringstjänster innebär att en försäkring erbjuds till konsumenten med hjälp av en metod för distanserbjudande som organiseras av näringsidkaren och som uteslutande använder en eller flera distansmedier för ingåendet av avtal och marknadsföringen som föregår detta.

Med metod för distansförsäljning avses ett marknadsförings- eller försäljningssätt som har organiserats så att dess huvudsakliga syfte kan anses vara att ingå ett avtal genom ett distansmedium.

Med distansmedium avses telefon, post, television, datanät eller ett annat medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att parterna samtidigt är närvarande.

Denna förhandsinformation om distansförsäljning av försäkringstjänster tillämpas på erbjudandet av försäkringar på försäkringsgivarens webbplats och per telefon.

2. Försäkringsgivare

 • När det gäller skadeförsäkringar är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva försäkringsgivare.

 • När det gäller livförsäkringar är LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag försäkringsgivare.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
FO-nummer 0211695-5
Järvensivuntie 3
FI-33100 Tammerfors
Telefonväxel: 01019 5110

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag
FO-nummer 0201319-8
Norrskensgränden 1
02010 LÄHITAPIOLA
Telefonväxel: 09 4531

Du kan se vilket bolag som är din försäkringsgivare i offerten och försäkringsbrevet du fått.

3. Offentliga register

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har antecknats i följande offentliga register i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst Företags och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • Handelsregistret

 • Skatteförvaltningens grunduppgifter

 • Förskottsuppbördsregistret

 • Registret över momsskyldiga

 • Arbetsgivarregistret

 • Registret över försäkringspremieskattskyldiga

Försäkringsgivaren LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har antecknats i följande offentliga register i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst Företags och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • Handelsregistret

 • Skatteförvaltningens grunduppgifter

 • Förskottsuppbördsregistret

 • Registret över momsskyldiga

 • Arbetsgivarregistret

4. Tillsynsmyndighet

Myndigheten som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet är:

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefonväxel: 09 183 51
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

5. Produkternas huvudegenskaper

Det huvudsakliga innehållet i varje försäkring, samt omfattningen av försäkringsskyddet och information om de viktigaste begränsningarna finns i produktguiden, villkoren och basbroschyrerna för varje försäkring. Dessa är tillgängliga på vår webbplats. (en del av materialet finns endast på finska på den finska webbplatsen)

Försäkringskalkylatorn och beräkningsgrunden för premien, samt uppgifterna om betalningen av försäkringen finns tillgängliga separat för varje försäkring.

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.

6. Ångerrätt

Bestämmelserna om ångerrätt i konsumentskyddslagens kap. 6a tillämpas inte på försäkringar. Försäkringstagarens rätt att återkalla och säga upp ett försäkringsavtal regleras i lagen om försäkringsavtal.

Enligt lagen om försäkringsavtal har försäkringstagaren rätt att säga upp en försäkring när som helst under försäkringsperioden. Uppsägningen måste göras skriftligen. Om försäkringstagaren inte har angett ett slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen att gälla när meddelandet om uppsägning har lämnats eller skickats till försäkringsgivaren. Det finns dock ingen uppsägningsrätt om försäkringsavtalets överenskomna giltighetstid är mindre än 30 dagar. Vid uppsägning debiteras premien för försäkringens giltighetstid.

7. Information om rättsmedel

Om du är missnöjd med det beslut du har fått eller om det finns något oklart i ditt försäkringsavtal, ta först kontakt med försäkringsgivaren. Om du vill ha mer information om grunderna för beslutet och andra faktorer som påverkar saken, kan du kontakta den person som behandlat ditt ärende. Hens kontaktuppgifter finns i beslutet. I andra situationer kan du kontakta vår kundtjänst. Vi korrigerar vårt beslut om det visar sig vara felaktigt. För mer information om ditt försäkringsavtal, vänligen ring vår kundtjänst.

Beslutet åtföljs alltid av en anvisning för sökande av ändring som förklarar närmare hur beslutet kan överklagas. Överklagandeförfarandet är olika för olika försäkringstyper.

På vår webbplats finns mer information om de rättsmedel som är tillgängliga för kunden. För varje försäkringsprodukt finns det också information om rättsmedlen i produktguiden och villkoren för varje försäkring.

8. Övrig information

Dessa förhandsuppgifter om distansförsäljning har lämnats i enlighet med den finska lagstiftningen. På försäkringsavtal tillämpas Finlands lag. Vårt primära servicespråk är finska.