Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i SuPer!

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som SuPer erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

SuPers medlemsförsäkringar

Försäkrade

- Medlemmar och studerandemedlemmar som arbetar i annans tjänst i arbets- eller tjänsteförhållande

- Medlemmar som deltar i yrkesrelaterad fortbildning och kompletterande utbildning i sammanhang som anknyter till studier eller inlärning i arbetet

- Studerandemedlemmar i sammanhang som anknyter till studier eller inlärning i arbetet

- Pensionärer i tillfälligt arbets- eller tjänsteförhållande, som har varit medlemmar i SuPers fackavdelning ända fram till sin pensionering (i sammanhang som anknyter till arbets- eller tjänsteförhållandet)

- Förbundsmedlemmar, självständiga yrkesutövare som hör till SuPer ry:s fackavdelning och studerandemedlemmar i förbundet, som inte har egna anställda (i sammanhang som anknyter till yrkesutövandet). Denna verksamhet kan bedrivas även i företagsform då förbundsmedlemmen ensam äger företaget i fråga.

Giltighet

Försäkringen gäller i Finland samt även i arbete och praktik utomlands som pågår högst ett år.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som medlemmen orsakar i sitt arbete och som han eller hon enligt gällande rätt är skyldig att ersätta. Försäkringsbelopp är 50 000 €, självrisk är 100 €.

Yrkesmässig rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av jurist i tvistemål som orsakats av arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal.

Försäkringen ersätter även brottmål som anknyter till ett arbets- eller tjänsteförhållande, då dessa inte gäller uppsåtlig gärning, grov vårdslöshet eller grov oaktsamhet. Ett privaträttsligt yrkande som framställts i samband med ett brottmål ersätts, förutsatt att yrkandet har bestridits i fråga om dess grund eller belopp.

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som motparten dömts att betala.

Förbundet ska ge sitt skriftliga samtycke till att försäkringen kan användas.

Karenstiden på sex månader (medlemskapets längd) tillämpas inte i fråga om studerandemedlemmar och sådana medlemmar som ansluter sig till förbundets fackavdelning inom tre månader från det att de avlagt sin examen.

Karenstiden på sex månader (medlemskapets längd) tillämpas inte i fråga om nya medlemmar som övergår till förbundet direkt från ett annat fackförbund och som i det tidigare förbundet har varit försäkrade med en motsvarande ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Försäkringsbelopp är 12 000 €, självrisk är 10 % av de kostnader som ersätts, dock minst 200 €.

Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Alla medlemmar i fackförbundet är försäkrade. Avvikande från försäkringsvillkoren tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år på resenärförsäkringen. Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar överallt i världen.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat under en resa i samband med ett organisationsuppdrag. Därtill ersätts även kostnader till följd av annullering eller avbrytande av resa och missad avresa. Försäkringen kan också inkludera ersättning för dagpenning för tid av arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olycksfall, då dessa har orsakats av ett olycksfall under resa.

På resenärförsäkringen tillämpas resenärförsäkringsvillkoren för företag RM30.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- På försäkringen tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år.

- Barn yngre än 16 år som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resenärförsäkringen.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador på bagage som uppstår under en resa i samband med ett organisationsuppdrag, t.ex. i sådana fall där bagage blir stulet eller går sönder. Vid försenat bagage kan försäkringen också ersätta anskaffningen av nödvändiga förnödenheter.

På resgodsförsäkringen tillämpas resgodsförsäkringsvillkoren för fackförbund RK35.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resgodsförsäkringen.

Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag och som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Reserättsskyddsförsäkring ersätter advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden. Försäkringsskyddet gäller den försäkrade i egenskap av resenär i ärenden som hänför sig till privatlivet och som inträffar under resa och ansluter sig till resan eller resandet.

På reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen tillämpas reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringsvillkoren för fackförbund RV37.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen.

Vad betraktas som organisationsuppdrag?

Med organisationsuppdrag avses på förhand planerade möten, kurser, seminarier, sommar- och vinterdagar samt andra motsvarande evenemang som anordnas av förbundet eller organisationen. Som organisationsuppdrag betraktas även situationer där en medlem fungerar som representant för förbundet på möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Även idrotts- och rekreationsevenemang som anordnas i anslutning till dessa tillställningar omfattas av Organisationsförsäkringen.

Alla eventuella idrotts- och rekreationsevenemang betraktas dock inte som organisationsuppdrag, även om evenemanget i fråga anordnas till exempel av en fackavdelning. I dessa situationer övervägs från fall till fall huruvida ett evenemang kan klassificeras som organisationsuppdrag. I sista hand är det försäkringstagaren som bestämmer om evenemanget i fråga ska inkluderas i Organisationsförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring för studerandemedlemmar

Försäkrade är studerandemedlemmar under 65 år. Försäkringen upphör den dag som studeranden har angett som examensdag i förbundets medlemsregister.

Försäkrigen gäller under fritid, studietid och under oavlönad arbetspraktik med anknytning till studier överallt i världen. Den gäller inte i samband med tävlingsidrott eller därtill anknuten träning eller vid utövande av i villkoren särskilt uteslutna idrottsgrenar och hobbyer.

Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall 1 098 € per skada, ersättning för bestående men 27 688 € och dödsfall genom olycksfall 2 311€. Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Försäkringsnumret är 553-0684865-6.

Patientförsäkring

Försäkrade är medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar).

Patientförsäkringen ersätter personskador som uppstått i samband med hälso- och sjukvård som skall ersättas enligt Patientförsäkringslagen.

Närmare information om patientförsäkringen på Patientförsäkringscentralens sidor: http://www.pvk.fi/sv/

SuPer yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring faktablad

Super studerandemedlemmar produktfakta

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!