Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i Pro!

Fackförbundet Pro har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som Pro erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

Pro:s medlemsförsäkringar

Försäkrade i Pro:s resenärförsäkring är 17–67-åriga arbetande och arbetslösa eller medlemmar som av andra orsaker för tillfället är utan lön samt studerandemedlemmar. Försäkringen är i kraft till den dagen då den försäkrade fyller 68 år. Om den försäkrade blir permanent pensionerad innan hen fyller 68 år, är försäkringen i kraft till den dagen då medlemmen blir permanent pensionär.

Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn från det att resan inleds. Försäkringen ersätter utan övre gräns i euro vårdkostnader som uppstår på grund av en sjukdom som börjar eller en olycka som inträffar under en resa.

Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.

Resenärförsäkringsvillkor

Fackförbundet Pro tillägsvillkor

Fackförbundet Pro produktfakta

Försäkrade i Pro:s olycksfallsförsäkring är 17–67-åriga arbetande och arbetslösa eller medlemmar som av andra orsaker för tillfället är utan lön samt studerandemedlemmar. Försäkringen är i kraft till den dagen då den försäkrade fyller 68 år. Om den försäkrade blir permanent pensionerad innan hen fyller 68 år, är försäkringen i kraft till den dagen då medlemmen blir permanent pensionär.

Försäkringen är i kraft under fritiden överallt i världen. Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallet. Försäkringen omfattar även ersättning för av olycksfallet orsakade bestående men enligt skadegrad samt ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Vårdkostnader till följd av olycksfallet ersätts med högst 3 466 euro. Försäkringens självrisk är 59 euro. För bestående men ersätts högst 34 655 euro enligt skadegrad. Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 11 781 euro.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

Fackförbundet Pro tillägsvillkor

Fackförbundet Pro produktfakta

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Försäkrade är fackförbundsmedlemmar som har ett arbets- eller tjänsteförhållande hos någon annan. Försäkrade är även självständiga yrkesutövare som är medlemmar i fackförbundet och som inte har anställda.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och föremålsskador som medlemmen orsakar i sitt arbete för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig för i enlighet med gällande lag. Försäkringen gäller i Finland och övriga Norden.

Ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp är 100 000 euro/skadeincident. Självrisken vid varje skadeincident är 100 euro.

Organisationsförsäkring

Försäkrade och giltighetstid

Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -evenemang överallt i världen. Försäkrade är fackförbundets medlemmar. Med undantag från försäkringsvillkoren följer man i resenärförsäkringen inte den övre åldersgränsen på 70 år.

Vad är organisationsuppdrag?

Organisationsuppdrag är möten, utbildningstillfällen, seminarier, sommar- och vinterdagar och andra motsvarande evenemang som fackförbundet eller organisationen har ordnat och planerat på förhand. Som organisationsuppdrag anses även att fungera som representant för fackförbundet vid möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Försäkringen kan även omfatta ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse som orsakats av olycksfallet under resan.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oväntade egendomsskador på resgods, såsom stöld eller att det går sönder, under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Om resgodset blir försenat, kan ersättning även utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

I organisationsförsäkringen ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Avtalsnumret för tilläggsförsäkringen för aktiva är 553-0401913-P. Om du gör en skadeanmälan till Turva, ska du nämna att du omfattas av tilläggsförsäkringen för aktiva.

Försäkrade i tilläggsförsäkringen för aktiva är:
- ordinarie förtroendepersoner, avdelningsförtroendepersoner, kontaktpersoner, avdelningskontaktpersoner och arbetarskyddsfullmäktige
- biträdande förtroendepersoner på heltid
- förtroendevalda
- Pro-ansvariga
- delegationsmedlemmar
- regionstyrelseledamöter
- ordföranden för fackavdelningar (ansvariga tillsammans Pro-ansvariga)
- förbundsstyrelsens ordinarie och ersättande ledamöter
- representanter och ersättande ledamöter i Pro
- föreningarnas styrelseledamöter och ordföranden
- personal inom fackförbundet, Majvik, Tivonet Oy och Kustavin matkailu Oy.

Heltidsolycksfallsförsäkring för aktiva

Heltidsolycksfallsförsäkringen gäller under arbets- och fritid över hela världen. Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för det, och inte för idrottsgrenar och hobbyer som specificeras i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallet med högst 3 466 euro per olycksfall. Försäkringen har inte någon självrisk. Ersättningen för bestående men är 27 722 euro för fullständigt bestående men. Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 27 722 euro.

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen gäller vid fritidsresor i Finland och utomlands.

Försäkringsbeloppet för resgods är 2 668 euro, självrisk 50 euro. Försäkringsbeloppet för reseansvarsförsäkringen är 226 668 euro, självrisk 50 euro. Försäkringsbeloppet för rättsskyddsskador med anknytning till resande är 8 410 euro, självrisk 15 procent av kostnaderna, dock minst 500 euro. Reseansvarsförsäkringen ersätter person- eller egendomsskador som orsakats annan person och för vilket den försäkrade är ersättningsskyldig.

Försäkringsvillkor för olycksfallförsäkringen för aktiva

Försäkringsvillkor för resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringarna

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!

Kontakta ossFörsäkringar