Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i OAJ!

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som OAJ erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

OAJ:s medlemsförsäkringar

Försäkrade i OAJ:s resenärförsäkring är fackförbundsmedlemmar, inklusive studerandemedlemmar. Försäkringen är i kraft till den dag då den försäkrade pensionerar sig permanent, dock senast till slutet av det år under vilket den försäkrade fyller 68 år. Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn från det att resan inleds. Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

Försäkringen ersätter utan övre gräns i euro vårdkostnader som uppstår på grund av en sjukdom som börjar eller en olycka som inträffar under en resa.

Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.

Resenärförsäkringsvillkor

OAJ tillägsvillkor

OAJ produktfakta

Försäkrade i OAJ:s resgodsförsäkring är fackförbundsmedlemmar, inklusive studerandemedlemmar. Försäkringen är i kraft till den dag då den försäkrade pensionerar sig permanent, dock senast till slutet av det år under vilket den försäkrade fyller 68 år. Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade samt närstående som stadigvarande bor i samma hushåll och reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn under fritidsresor från det att resan inleds. Försäkringen ersätter plötsliga och oväntade föremålsskador på bagaget under resans gång, såsom stöld eller att det går sönder. Om bagaget blir försenat, kan ersättning utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

Resgodsförsäkringens försäkringsbelopp är 1 222 € per resa och för alla personer som omfattas av försäkringen, självrisken är 150 €.

I försäkringsskyddet ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Reseansvarsförsäkringens försäkringsbelopp är 104 199 €, självrisk 50 €. Reserättsskyddsförsäkringens försäkringsbelopp är 8 410 €, självrisk är 20 %, dock minst 170 €.

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringarnas villkor

OAJ:s olycksfallsförsäkring försäkrar fackförbundsmedlemmar, även studerandemedlemmar. Försäkringen är i kraft till den dag då den försäkrade pensionerar sig permanent, dock senast till slutet av det år under vilket den försäkrade fyller 68 år.

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallet. Försäkringen omfattar även ersättning för av olycksfallet orsakade bestående men enligt skadegrad samt ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Vårdkostnader till följd av olycksfallet ersätts med högst 11 157 euro. Försäkringen har inte någon självrisk. För bestående men ersätts högst 13 999 euro enligt skadegrad. Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 7 000 euro.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

OAJ tillägsvillkor

OAJ produktfakta

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Försäkrade

Försäkrade är fackförbundsmedlemmar som har ett arbets- eller tjänsteförhållande samt studerandemedlemmar. Försäkrade är även studerandemedlemmar i förbundets studentförening i frågor med anknytning till studier eller praktik samt de medlemmar i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ rf som på grund av tillfälligt arbete har köpt OAJ:s servicepaket för intressebevakning.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och föremålsskador som medlemmen orsakar i sitt arbete för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig för i enlighet med gällande rätt. Turva utreder den försäkrades ersättningsansvar, ersätter skadorna som omfattas av ersättningsansvaret och sköter en eventuell rättegång gällande ersättningsfrågan.

Yrkesmässig rättsskyddsförsäkring

Enligt förbundets stadgar är försäkrade sådana medlemmar som har betalat medlemsavgiften och som har varit medlemmar i förbundet i sex månader. Karensen på sex månader (medlemskapets varaktighet) tillämpas inte på de nya medlemmar som överförs till förbundet från ett annat fackförbund och som i detta tidigare fackförbund har varit försäkrade med en motsvarande rättsskyddsförsäkring.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och rimliga advokat- och rättegångskostnader, som uppstår till följd av att den försäkrade tar hjälp av en jurist på grund av tvister gällande arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Med undantag från försäkringsvillkor E17 är föremål för försäkringen också brottmål med anknytning till arbets- och tjänsteförhållanden, då de inte gäller den försäkrades uppsåtliga handling, grova vårdslöshet eller grova oaktsamhet. Det civilrättsliga anspråk som den försäkrade framlägger i samband med brottmålet ersätts, såvida anspråket har bestridit till grunden eller beloppet.

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader i enlighet med försäkringsvillkoren som tilldömts för betalning till motparten. En förutsättning för tillämpningen av rättsskyddsförsäkringen är ett skriftligt medgivande från fackförbundet.

Försäkringen gäller för arbetsprestationer som sker utomlands överallt i världen, om det är fråga om ett arbetsförhållande mellan en finsk arbetsgivare och den försäkrade, och om tvister som orsakas av detta arbetsförhållande ska behandlas i Finland. Försäkringen gäller även ärenden som behandlas på basis av jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och ärenden med anknytning till ansökning av tjänsten, då organisationen anser det nödvändigt med tanke på ärendets natur.

I specialsituationer kan man ge juridisk hjälp till medlemmen i förundersökningsskedet när organisationen och Turva gemensamt anser det nödvändigt med tanke på ärendets natur och organisationen och Turva har sinsemellan på förhand kommit överens i ärendet.

Ta alltid först kontakt med fackförbundets jurist. Fackförbundet sköter den försäkrades ärende eller utser en jurist att sköta ärendet. Fackförbundet eller juristen gör ansökan om rättsskydd till Turva.

Organisationsförsäkring

Försäkrade och giltighetstid

Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -evenemang överallt i världen. Försäkrade är fackförbundets medlemmar. Med undantag från försäkringsvillkoren följer man i resenärförsäkringen inte den övre åldersgränsen på 70 år.

Vad är organisationsuppdrag?

Organisationsuppdrag är möten, utbildningstillfällen, seminarier, sommar- och vinterdagar och andra motsvarande evenemang som fackförbundet eller organisationen har ordnat och planerat på förhand. Som organisationsuppdrag anses även att fungera som representant för fackförbundet vid möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Försäkringen kan även omfatta ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse som orsakats av olycksfallet under resan.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oväntade egendomsskador på resgods, såsom stöld eller att det går sönder, under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Om resgodset blir försenat, kan ersättning även utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!

Kontakta ossFörsäkringar