Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i Maskinbefäls­förbund!

Många förbund har försäkrat sina medlemmar hos Turva bland annat med en reseförsäkring. När ditt förbund redan har valt Turva, lönar det sig också för dig att göra det. Hos oss får du alla försäkringar som du behöver för din och din familjs trygghet.

Maskinbefäls­förbunds medlemsförsäkringar

Försäkrade är alla förbundsmedlemmar under 70 år, vilka är fast bosatta i Finland och berättigade till förmånerna enligt den finska sjukförsäkringslagen. Försäkrade är även under 20-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller på fritidsresor från Finland till utlandet och på fritidsresor i Finland då resan sträcker sig minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Resenärförsäkringen gäller inte på resor mellan den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad.

Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan. Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter utan övre gräns vårdkostnaderna för akut sjukdom eller för olycksfall som inträffat under resa. Försäkringen ersätter även kostnader vid annullering och avbrytande av resa samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet. Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Resenärförsäkringsvillkor

Maskinbefälsförbundet tillägsvillkor

Produktfakta

Försäkrade är alla förbundsmedlemmar under 70 år, vilka är fast bosatta i Finland och berättigade till förmånerna enligt den finska sjukförsäkringslagen.

Försäkringen gäller överallt i världen under fritid. Den gäller dock inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter vårdkostnader i samband med olycka och bestående invaliditet genom en olyckshändelse. Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

Maskinbefälsförbundet tillägsvillkor

Produktfakta

Ansvarsförsäkringen lämnar ersättning för sådana person- och sakskador som den försäkrade orsakat i sitt arbete och enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvist om anställningsavtal.

Alla medlemmar i fackförbundet är försäkrade. Avvikande från försäkringsvillkoren tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år på resenärförsäkringen. Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar överallt i världen.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat under en resa i samband med ett organisationsuppdrag. Därtill ersätts även kostnader till följd av annullering eller avbrytande av resa och missad avresa. Försäkringen kan också inkludera ersättning för dagpenning för tid av arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olycksfall, då dessa har orsakats av ett olycksfall under resa.

På resenärförsäkringen tillämpas resenärförsäkringsvillkoren för företag RM30.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- På försäkringen tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år.

- Barn yngre än 16 år som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resenärförsäkringen.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador på bagage som uppstår under en resa i samband med ett organisationsuppdrag, t.ex. i sådana fall där bagage blir stulet eller går sönder. Vid försenat bagage kan försäkringen också ersätta anskaffningen av nödvändiga förnödenheter.

På resgodsförsäkringen tillämpas resgodsförsäkringsvillkoren för fackförbund RK35.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resgodsförsäkringen.

Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag och som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Reserättsskyddsförsäkring ersätter advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden. Försäkringsskyddet gäller den försäkrade i egenskap av resenär i ärenden som hänför sig till privatlivet och som inträffar under resa och ansluter sig till resan eller resandet.

På reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen tillämpas reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringsvillkoren för fackförbund RV37.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

- Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.

- Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen.

Vad betraktas som organisationsuppdrag?

Med organisationsuppdrag avses på förhand planerade möten, kurser, seminarier, sommar- och vinterdagar samt andra motsvarande evenemang som anordnas av förbundet eller organisationen. Som organisationsuppdrag betraktas även situationer där en medlem fungerar som representant för förbundet på möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Även idrotts- och rekreationsevenemang som anordnas i anslutning till dessa tillställningar omfattas av Organisationsförsäkringen.

Alla eventuella idrotts- och rekreationsevenemang betraktas dock inte som organisationsuppdrag, även om evenemanget i fråga anordnas till exempel av en fackavdelning. I dessa situationer övervägs från fall till fall huruvida ett evenemang kan klassificeras som organisationsuppdrag. I sista hand är det försäkringstagaren som bestämmer om evenemanget i fråga ska inkluderas i Organisationsförsäkringen.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!