Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ersättningar

Sjukdom eller olycksfall under resa

För behandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ursprungliga kvitton över vårdkostnaderna
 • i olycksfall journalhandlingar av vård i Finland

Avbruten resa dvs. ändring av påbörjad resa

För behandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • läkarintyg om den sjukdom eller det olycksfall som lett till avbrytning av resa
 • intyg om den ursprungliga resan, dess pris och längd
 • researrangörens intyg om eventuell gottgörelse och beloppet
 • ursprungliga kvitton över merkostnader för resa och inkvartering

Annullerad resa

För behandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • läkarintyg om den sjukdom eller det olycksfall som lett till annullering av resa
 • ursprungliga biljetter eller researrangörens intyg om resan, dess pris och längd
 • researrangörens intyg om annullering och om eventuell gottgörelse och beloppet

Försening från resa

Kostnader som uppstått på grund av försening från resa kan ersättas, om förseningen har orsakats av att ett allmänt färdmedel har drabbats av väderleksförhinder, naturkatastrof, trafikolycka, tekniskt fel eller brottslig gärning. Förseningskostnader kan ersättas också om ett privat fortskaffningsmedel som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

För ersättnings behandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • utredning om den ursprungliga resan och om orsaken till försening
 • kvitton över merkostnader för resor och inkvartering
 • researrangörens intyg om eventuell gottgörelse och beloppet


Bestående men till följd av olycksfall för medresande barn

För ersättningsbehandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • E-läkarutlåtande om skadans nuvarande tillstånd
 • journalhandlingar av skadans vård från första början
 • kvitton över resan

Dödsfall genom olycksfall för medresande barn

För ersättningsbehandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • kvitton över resan
 • kopia av polisundersökningsprotokollet
 • dödsattest och kopia av obduktionsprotokollet
 • en fortlöpande släktutredning över barnets anhöriga
 • förmånstagarnas personbeteckningar, adresser och bankförbindelser

Resgodsskada under en fritidsresa

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (Kom ihåg att nämna vilket fackförbund du hör till.)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
 • specificera ditt ersättningskrav och ange anskaffningstidpunkten och priset för det förlorade eller skadade resgodset
 • bifoga köpkvittona och garantibevisen på egendomen till skadeanmälan, om du fortfarande har dem
 • om det är fråga om en skada som har orsakats genom en brottslig gärning ska du göra en polisanmälan och skicka en kopia av den till Turva

Reseansvarsskada under en fritidsresa

Med stöd av ansvarsförsäkringen kan man söka ersättning för person- och egendomsskador som den försäkrade har orsakat en utomstående. Följ anvisningarna nedan och kontakta vår ersättningstjänst om du behöver mer information:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (Kom ihåg att nämna vilket fackförbund du hör till.)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
 • den skadelidandes kontaktuppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • om det är en bil som har skadats ska du anmäla registernumret
 • om polisen undersöker skadefallet ska du skicka undersökningsprotokollet och förundersökningsbeslutet till Turva
 • vid behov kan du illustrera skadefallet med hjälp av fotografier eller teckningar
 • utredning av skadebeloppet, om det redan är känt
 • kom ihåg att ge Turva tillfälle att inspektera skadan, om det gäller till exempel en byggnad eller en bil

Vårdkostnader vid olycksfall

För ersättningsbehandling behöver vi:

• ifylld och undertecknad skadeanmälan
• originalkvitton över vårdkostnaderna
• journalhandlingarna av skadans vård från första början

Bestående men genom olycksfall, dvs. invaliditet

Du kan ansöka ersättning av bestående men efter ett år från olyckshändelsen när skadan har fastställts.

För ersättningsbehandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • journalhandlingar av skadans vård från fösta början
 • E-läkarutlåtande om skadans nuvarande tillstånd

Dödsfall genom olycksfall

För ersättningsbehandling behöver vi:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • kopia av polisundersökningsprotokollet
 • dödsattest och kopia av obduktionsprotokollet
 • den försäkrades fortlöpande släktutredning
 • förmånstagarnas namn, personbeteckningar, adresser och bankförbindelser

Skada inom ramen för den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen

 • Fyll i och skriv ut en skadeanmälan och skicka den till en representant för förbundet, som genom att underteckna anmälan intygar att den som har orsakat skadan är försäkrad. Om förbundet skickar detta intyg separat till Turva ska detta framgå av skadeanmälan. Handläggningen av ersättningsärendet kan inledas först då Turva har fått alla nödvändiga handlingar, inklusive denna utredning.
 • Bifoga till skadeanmälan alla handlingar som redogör för skadan som har inträffat, vem som har orsakat den och skadebeloppet.

Skada inom ramen för den yrkesmässiga rättsskyddsförsäkringen

• Kontakta först ditt förbund, eftersom du behöver få ett skriftligt samtycke från förbundet innan du kan använda rättsskyddsförmånen.
• Skicka en begäran om utredning med bilagor till förbundet. Förbundet kontrollerar ditt medlemskap och att alla förutsättningar för rättsskydd uppfylls.
• Förbundet sköter ditt ärende eller utser ett ombud som gör det.
• Om ditt ärende sköts av ett ombud ger förbundet ett skriftligt förordnande om rättsskydd som behövs för ansökan om rättsskyddsbeslut.
• Förbundet eller det ombud som förbundet utsett lämnar in en ansökan om rättsskydd till Turva, som beslutar om rättsskyddet.
• Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakas den försäkrade samt motpartens kostnader upp till försäkringsbeloppet.
• Med en fullmakt kan du ge förbundet och försäkringsbolaget rätt att för din del återkräva kostnader som motparten ådömts att betala och också i övrigt avtala med förbundet om skötseln av ärendet.


Sjukdom eller olycksfall under resa i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ursprungliga kvitton över vårdkostnaderna
 • kopia av programmet i den organisationsuppgift eller –tillställning som är orsaken till resan
 • i olycksfall journalhandlingar av skadans akutvård

Annullerad resa i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • läkarintyg över den sjukdom eller det olycksfall som lett till annullering
 • ursprungliga biljetter eller researrangörens intyg om resans pris
 • researrangörens intyg om annullering och om eventuell gottgörelse och beloppet
 • kopia av programmet i den organisationsuppgift eller –tillställning som är orsaken till resan

Avbruten resa i samband med organisationsuppgift, dvs. ändring av påbörjad resa

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • läkarintyg om den sjukdom eller det olycksfall som lett till avbrytning av resa
 • ursprungliga kvitton över resan, dess pris och längd
 • researrangörens intyg om eventuell gottgörelse och beloppet
 • ursprungliga kvitton över merkostnader av resor och inkvartering
 • kopia av programmet i den organisationsuppgift eller –tillställning som är orsaken till resan

Försening från resa i samband med en organisationsuppgift

Kostnader som uppstått på grund av försening från resa kan ersättas, om förseningen har orsakats av att ett allmänt färdmedel har drabbats av väderleksförhinder, naturkatastrof, trafikolycka, tekniskt fel eller brottslig gärning. Förseningskostnader kan ersättas också om ett privat fortskaffningsmedel som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • utredning om resan och orsaken till förseningen
 • kvitton över mekostnader för resor och inkvartering
 • researrangörens intyg över eventuell gottgörelse och beloppet
 • kopia av programmet i den organisationsuppgift eller –tillställning som är orsaken till resan

Resgodsskada i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
 • specificera ditt ersättningskrav och ange anskaffningstidpunkten och priset för det förlorade eller skadade resgodset
 • bifoga köpkvittona och garantibevisen på egendomen till skadeanmälan, om du fortfarande har dem
 • om det är fråga om en skada som har orsakats genom en brottslig gärning ska du göra en polisanmälan och skicka en kopia av den till Turva
 • kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan

Reseansvarsskada i samband med en organisationsuppgift

Med stöd av ansvarsförsäkringen kan man söka ersättning för person- och egendomsskador som den försäkrade har orsakat en utomstående. Följ anvisningarna nedan och kontakta vår ersättningstjänst om du behöver mer information:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
 • den skadelidandes kontaktuppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • om det är en bil som har skadats ska du anmäla registernumret
 • om polisen undersöker skadefallet ska du skicka undersökningsprotokollet och förundersökningsbeslutet till Turva
 • vid behov kan du illustrera skadefallet med hjälp av fotografier eller teckningar
 • utredning av skadebeloppet, om det redan är känt
 • kom ihåg att ge Turva tillfälle att inspektera skadan, om det gäller till exempel en byggnad eller en bil
 • kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan

Anvisningar för ansökan om ersättning

Vi strävar efter att utfärda begripliga och klara ersättningsbeslut som överensstämmer med de löften som vi har gett våra kunder. Våra beslut grundar sig på lagen, god försäkringssed och våra försäkringsvillkor. Vår personal ger gärna råd och anvisningar om hur du ska söka ersättning. Vi ger dig ett ersättningsbeslut så fort som möjligt.
Försäkringsbolaget måste få alla nödvändiga utredningar för att kunna avgöra ärendet. Turva har rätt att kontrolla att ditt medlemskap i fackförbundet är i sin ordning.
Om du anser att vårt ersättningsbeslut är felaktigt eller inte motsvarar försäkringsvillkoren kan du överklaga beslutet.

Skadeanmälan

Du kan fylla i skadeanmälan elektroniskt och skicka den till Turva direkt. Skadeanmälningarna hittar du här (endast på finska):

Resgods:
Resgods

Privatolycksfall:
Privatolycksfall
Reseskada:

Reseskador

Rättsskydd:
Rättsskydd

Turvas kontaktuppgifter och kontor

Du kan också söka ersättning genom att ringa vår ersättningstjänst må-fr kl. 9-17 (sommarfredagar kl. 9-16) tfn 01019 5108. Om inga tilläggsutredningar behövs kan ersättningen betalas ut genast på basis av de uppgifter du ger. Anvisningar om eventuella tilläggsutredningar och hur de ska lämnas in får du under telefonsamtalet.

Turvas kontor


Kvitton och bilagor vid skador som gäller sjukdom, resa eller olycksfall

Du kan posta alla kvitton över vårdkostnader och andra bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet på adressen nedan. Portot är betalt.


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: YTKOR
Tunnus: 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Kvitton och bilagor vid skador på lösöre

Du kan posta alla köpkvitton och andra bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO:OMIRT
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Kvitton och bilagor vid ansvarsskador

Du kan posta alla kvitton och bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: OMVAS
Tunnus 5017204
00006 Vastauslähetys

Kvitton och bilagor vid rättsskyddsskador

Du kan posta alla bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO:OMOIK
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS