Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkringen är en skräddarsydd personförsäkring avsedd enbart för Elektrikerförbundets medlemmar. Ditt fackförbund har försäkrat dig i Turva med en medlemsförsäkring, som innehåller resenärförsäkring.

Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring, när du deltar i Elektrikerförbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Resenärförsäkringen försäkrar förbundsmedlemmar och försäkrades under 18-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade. Elevmedlemmar eller pensionärsmedlemmar är inte försäkrade.

Försäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller också under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på sträckorna mellan bostad, arbetsplats, studieort och fritidsbostad. Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, inte heller vid utövande av i villkoren särskilt uteslutna idrottsgrenar eller hobbyer.

Ditt medlemskort fungerar också som reseförsäkringskort. Kom ihåg att ha det med dig på resan.

Försäkringen ersätter utan övre gräns och utan självrisk vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa, kostnader vid annullering och avbrytande av resa samt kostnader vid försening från resa.

Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Vid den försäkrades dödsfall under resa ersätter resenärförsäkringen rimliga hemfärdskostnader från utomlands eller begravningskostnader utomlands i enlighet med originalräkningen eller verifikatet.


Organisationsförsäkring
Som medlem i förbundet är du försäkrad genom en Organisationsförsäkring, när du deltar i förbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Organisationsförsäkring innefattar resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Om en skada inträffat under ett organisationsuppdrag bifogas programmet för det organiserade tillfället till skadeanmälan och anmälan skickas till förbundets medlemstjänst.

Ersättningar

Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du
• i Turvas alla servicekontor och serviceställen
• genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
• genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan

Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

PDF skadeanmälan på svenska:


Adressen för skadeanmälan

Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i Turvas alla kontor och betjäningsställen. Du kan också posta den till adress:

TURVA
INFO: YTKOR
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.

Sjukdom eller olycksfall under resa

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• kopior av resebiljetterna.

Avbrytning av resa eller ändring till den

• skadeanmälan ifylld
• läkarutlåtande över olycksfall eller akut sjukdom
• resebiljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg om priset av resan och restiden, om biljetterna har lämnats till researrangören för gottgörelse
• extra resebiljetter (resenärens exemplar)
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• i avbrytningsfall av resa, läkarutlåtanden som förklarar händelsen samt redogörelse för det betalda priset av resa samt resans längd

Avbeställning av resa

• skadeanmälan ifylld
• läkarintyg
• de ursprungliga resebiljetterna eller researrangörens intyg över priset av resan
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald

Försening från resa

Kostnader för försening från resa kan ersättas om försening orsakats av att ett allmänt färdmedel avsett för transport av den försäkrade blir försenat eller inte kan komma fram på grund av väder, naturkatastrof, tekniskt fel, trafikolycka eller brottslig handling. Kostnader för försening kan också ersättas om ett privat färdmedel som den försäkrade använt råkar ut för en trafikolycka.

• skadeanmälan ifylld
• utredning av resan och orsak för förseningen
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald

För avgörelse av ersättningssak skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget. Turva har rätten att kontrollera, att ditt medlemskap i förbundet är i ordning.