Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Maskinbefälsförbund

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Resenärförsäkring


Olycksfallsförsäkring


Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Organisationsförsäkringen inkluderar en resenärförsäkring, en resgodsförsäkring, en reseansvarsförsäkring och en reserättsskyddsförsäkring.


Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkringen lämnar ersättning för sådana person- och sakskador som den försäkrade orsakat i sitt arbete och enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvist om anställningsavtal.


Ersättningar

Nedan är listade de dokument, som Turva behöver för ersättningshandläggning.

Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du

• i Turvas alla servicekontor och serviceställen
• genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
• genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan

Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

Privatolycksfall

PDF skadeanmälan på svenska:

Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i Turvas alla kontor och betjäningsställen. Du kan också posta den till adress:
TURVA
INFO: YTKOR
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.

Vårdkostnader vid olycksfall och invaliditet till följd av olycksfall

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• läkarutlåtande på blankett E

Sjukdom eller olycksfall under resa

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader

Avbrytning av resa eller ändring till den

• skadeanmälan ifylld
• läkarutlåtande över olycksfall eller akut sjukdom
• resebiljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg om priset av resan och restiden, om biljetterna har lämnats till researrangören för gottgörelse
• extra resebiljetter (resenärens exemplar)
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• i avbrytningsfall av resa, läkarutlåtanden som förklarar händelsen samt redogörelse för det betalda priset av resa samt resans längd

Avbeställning av resa

• skadeanmälan ifylld
• läkarintyg
• de ursprungliga resebiljetterna eller researrangörens intyg över priset av resan
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald

Försening från resa

Kostnader för försening från resa kan ersättas om försening orsakats av att ett allmänt färdmedel avsett för transport av den försäkrade blir försenat eller inte kan komma fram på grund av väder, naturkatastrof, tekniskt fel, trafikolycka eller brottslig handling. Kostnader för försening kan också ersättas om ett privat färdmedel som den försäkrade använt råkar ut för en trafikolycka.

• skadeanmälan ifylld
• utredning av resan och orsak för förseningen
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald

För avgörelse av ersättningssak skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget.

Turva har rätten att kontrollera, att ditt medlemskap i förbundet är i ordning.