Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkivakuutus


Yritysturva on henkivakuutus, jonka avulla yrittäjä voi turvata oman ja perheensä talouden, vaikka jotain odottamatonta sattuisikin. Vakuutuksen voi ottaa myös yrityksen työntekijöille ja antaa turvaa heille ja heidän omaisilleen. Yritysturva-vakuutuksella yritys tai yhteisö voi myös varautua avainhenkilön menetykseen kuoleman tai työkyvyttömyyden johdosta.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Turvaan, niin kerromme mielellämme lisää.

Mitä vakuutukset korvaavat?

Kuolemanvaravakuutus

Kuolemanvaravakuutuksen korvaus eli vakuutussumma maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajat. Kuolemanvaravakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan korottaa lisähyvityksellä.

Tapaturmaisen kuoleman vakuutus

Tapaturmaisen kuoleman vakuutuksesta maksetaan edunsaajalle korvaus, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä korvaus maksetaan siis kuolemanvaravakuutuksen korvauksen lisäksi. Tapaturma määritellään vakuutusehdoissa. Sillä tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu jostain ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle kuolemaan johtavan vamman hänen sitä tahtomatta.

1.1.2018 alkaen lähiomaisille maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista. Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muille kuin lähiomaisille, maksettavat korvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Tapaturmaisen invaliditeetin vakuutus

Tapaturmaisen invaliditeetin vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista, jonka haitta-aste on vähintään 10 % ja joka aiheutuu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta tapaturmasta. Invaliditeetilla tarkoitetaan vammasta aiheutuvaa yleistä toimintakyvyn alentumista, ei työkyvyttömyyttä. Korvauksena maksetaan haitta-astetta vastaava osuus vakuutussummasta, kun vamma on pysyvä ja haitta-aste on voitu todeta.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksesta maksetaan sovittu kertakorvaus, kun työkyvyn menetys on osoitettu lääkärinlausunnolla pysyväksi ja kun sairauden alkamisesta tai tapaturman sattumisesta on kulunut vähintään yksi vuosi.

Korvaus on vakuutetulle verovapaa.

Työkyvyttömyysvakuutus

Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan sovittua päiväkorvausta, jos vakuutettu tulee sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli sovitun omavastuuajan, korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä ajalta.

Korvaus on kokonaan vakuutetun veronalaista ansiotuloa.

Vakavan sairauden kertakorvaus

Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, jos vakuutetulla on todettu ehdoissa määritelty sairaus tai hänelle tehdään ehdoissa määritelty toimenpide.