Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jos työnantaja maksaa teettämästään työstä palkkaa yli 1300 euroa kalenterivuoden aikana. Työntekijällä on puolestaan oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, jos hänelle sattuu työtapaturma tai hän sairastuu ammattitautiin.

Työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutuksena on työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Se perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Ota meihin yhteyttä. Asiantuntijoiltamme saat lisätietoa vakuutusten sisällöstä ja itsellesi parhaasta vakuutusratkaisusta.

Miten haen korvausta?

Työntekijän ilmoittaessa työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä anna hänelle vakuutustodistus, jolla työntekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Korvauksia tulee hakea vuoden kuluessa niiden aiheutumisesta.

Sinun tulee työnantajana täyttää ja allekirjoittaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus ja toimittaa se Turvaan 10 arkipäivän kuluessa tiedon saamisesta . Ilmoittaminen käy kätevimmin sähköisesti Turvan verkkopalvelussa yrityksille.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät korvausasiat käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus (TVK), josta sinun kannattaa kysyä tarkempia tietoja.

www.tvk.fi

Mitä lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa?

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma/ammattitauti on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä, myös sunnuntai- ja juhlapäiviltä, kuitenkin vain enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen.

Päiväraha ensimmäisen neljän viikon ajalta tapaturmasta on samansuuruinen kuin työnantajan maksama sairausajan palkka tai mikäli sairausajan palkkaa ei ole maksettu ko. aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneen neljän viikon ansioiden mukaan. Neljän viikon työkyvyttömyyden jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Vuosityöansiona pidetään tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansiotasoa.

Poikkeuksena on yrittäjien tapaturmavakuutus, jonka mukainen päiväraha perustuu aina YEL-työtuloon myös ensimmäisen neljän viikon ajalta.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Tapaturmaeläke

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. Yrittäjillä vuosityöansio on YEL-työtulon suuruinen.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet sekä ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä johtuvat välttämättömät kulut. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti matkustustavasta riippuen.
Mikäli vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä (esim. magneettikuvaus, leikkaus, tähystys, fysioterapia), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, on Turvasta pyydettävä etukäteen maksusitoumus. Vastaanottokäynnin yhteydessä tehdystä röntgentutkimuksesta, ultraäänitutkimuksesta tai muusta vastaavasta vähäisestä tutkimuksesta, jonka kustannus on enintään 300 €, ei tarvitse pyytää maksusitoumusta. Maksusitoumusta haettaessa tulee Turvaan toimittaa kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä, minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.
Sairaanhoitokulujen korvaamista varten alkuperäiset laskut ja maksukuitit tulee toimittaa Turvaan.

Haittaraha

Haittaraha on korvaus tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä.
Haittaluokka määritellään lähinnä lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokan määrittämistä varten tulee yhtiölle toimittaa E-lääkärinlausunto.

Esinevahingot

Työtapaturman aiheuttamia esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Poikkeuksena tästä korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit sekä tukisidokset ja tukiliivit. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet, jotka on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Vahingoittuneen on varauduttava pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Kuntoutus

Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on samansuuruinen kuin samalta ajalta maksettava päiväraha tai tapaturmaeläke. Tarve ammatilliseen kuntoutukseen (esim. uusi työ tai uusi koulutus) arvioidaan työkyvyttömyyden kestäessä aina kolmen kuukauden välein. Mikäli ammatillinen kuntoutus nähdään tarpeelliseksi, maksetaan kuntoutusrahaa myös selvittely- ja odotusajalta. Lisäksi maksetaan mm. kuntoutuskulut ja tarpeelliset apuvälineet.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen edellytyksenä on se, että kuolema johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeen edunsaajina ovat tavallisesti leski ja alle 18-vuotiaat lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset.
Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella.

Hautausapu

Hautausapu maksetaan kertakorvauksena yleensä kuolinpesälle. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa.