Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Försäkrade

Försäkrade är medlemmar och studerandemedlemmar som arbetar i annans tjänst i arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkrade är även studerandemedlemmar som hör till förbundets studerandeförening i ärenden som gäller studier eller arbetspraktik samt sådana medlemmar i Undervisningssektorns seniororganisation som på grund av tillfälligt arbete har köpt OAJ:s servicepaket för intressebevakning.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som medlemmen orsakar i sitt arbete och som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta. Turva utreder den försäkrades ersättningsansvar, ersätter de skador som faller inom bolagets ersättningsansvar och sköter en eventuell rättegång i ersättningsärendet.

Yrkesmässig rättsskyddsförsäkring

Försäkrade är medlemmar som har betalat medlemsavgift enligt fackförbundets regler och som har varit medlemmar i fackförbundet under de föregående sex månaderna. Karenstiden på sex månader (medlemskapets längd) tillämpas inte på sådana nya medlemmar som övergår till fackförbundet direkt från en annan fackorganisation och som i den tidigare organisationen har varit försäkrade med en motsvarande rättsskyddsförsäkring.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av jurist i tvistemål som orsakats av arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Avvikande från försäkringsvillkoren E17 ersätter försäkringen även brottmål som anknyter till ett arbets- eller tjänsteförhållande, då dessa inte gäller uppsåtlig gärning, grov vårdslöshet eller grov oaktsamhet. Ett privaträttsligt yrkande som framställts i samband med ett brottmål ersätts, förutsatt att yrkandet har bestridits i fråga om dess grund eller belopp.

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som motparten dömts att betala inom ramen för försäkringsbeloppet.
En förutsättning för att rättsskyddsförsäkringen ska kunna utnyttjas är att förbundet har gett ett skriftligt samtycke därtill.

Försäkringen gäller vid arbetsprestationer utomlands överallt i världen, om det är fråga om ett anställningsförhållande mellan en finländsk arbetsgivare och den försäkrade och om eventuella tvister som följer av detta anställningsförhållande ska behandlas i Finland. Försäkringen gäller också mål enligt jämställdhetslagen och lagen om lika behandling samt mål som anknyter till tjänsteansökan, då organisationen anser detta vara nödvändigt med tanke på målets art.

I specialfall kan en medlem erbjudas juridisk hjälp i en förundersökning, om organisationen och Turva anser detta vara nödvändigt med tanke på målets art och sinsemellan har kommit överens om detta på förhand.

Organisationen kan från fall till fall åta sig att handlägga ett enskilt mål efter att ha kommit överens om detta på förhand med Turva. Med stöd av försäkringen ersätts då alla nödvändiga kostnader för handläggningen av målet.