Nyhet 1.1.2015: Ta med ditt medlemskort på alla resor

Ditt fackförbund har tecknat en resenärförsäkring hos Turva som trädde i kraft 1.1.2015

OAJ har tecknat en resenärförsäkring för sina medlemmar hos försäkringsbolaget Turva. Förbundets medlemskort fungerar som reseförsäkringskort. Se därför till att du alltid har det med dig när du reser. Medlemsförsäkringen trädde i kraft 1.1.2015 kl. 00.00, och efter det omfattas alla sjukdomar och olycksfall som inträffar under en resa av Turvas resenärförsäkring.

Resenärförsäkring för fritid

Alla fackmedlemmar som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen här är försäkrade. Försäkringen omfattar också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket han eller hon fyller 68 år. Den omfattar också medresande egna barn under 20 år och barn under 20 år som bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller under fritidsresor från Finland till utlandet. Därtill gäller den i hemlandet under fritidsresor som den försäkrade företar utanför sin normala livsmiljö och som fågelvägen sträcker sig minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte under resor mellan ovan nämnda platser.

Försäkringen är kontinuerligt i kraft i högst 45 dygn räknat från resans startdatum. För de resterande resdagarna lönar det sig att teckna en tidsbestämd resenärförsäkring.

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av en plötslig sjukdom som börjat under resa eller ett olycksfall som inträffat under resa utan övre gräns. Före resan gör du klokt i att kontrollera i försäkringsvillkoren vilka hobbyer och idrottsgrenar (t.ex. kamp-, styrke- och flygsportgrenar samt dykning), utöver tävlingsidrott, som inte omfattas av försäkringen. För tävlingsidrott och de flesta idrottsgrenar som utesluts i försäkringsvillkoren är det möjligt att teckna en tilläggsförsäkring för en resa.

Annullering och avbrytande av resa eller missad avresa

Försäkringen ersätter kostnader till följd av att en resa annulleras eller avbryts, om detta beror på plötslig sjukdom eller olycksfall. Med annullering av resa avses att avresan förhindras, medan avbrytande av resa innebär att en redan påbörjad resa ändras.

Vid annullering och avbrytande av resa ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren de kostnader som researrangören inte ansvarar för enligt lag eller enligt resevillkoren. Dessa kostnader kan bestå av till exempel rese- eller inkvarteringskostnader.

Med missad avresa avses att resenären av en i försäkringsvillkoren angiven orsak inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan börjar eller till den plats där en på förhand bokad anslutning börjar. Den försäkrade ska ge sig av på sin resa i tillräckligt god tid med beaktande av de rådande förhållandena.

På grund av missad avresa ersätts nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av att resan till den ursprungliga destinationen fortsätter, då dessa inte ersätts av researrangören.

Även resgodset är försäkrat

Medlemsförsäkringen innehåller en mindre resgodsförsäkring som ersätter skador på bagage under resa upp till cirka 1 000 euro. I försäkringen ingår en självrisk på 150 euro. Också din hemförsäkring kan innehålla en resgodsförsäkring. Till exempel i Turvas omfattande hemförsäkring är den försäkrades resgods försäkrat upp till 4 500 euro.

Om olyckan är framme under en resa

Från och med 1.1.2015 fungerar fackförbundets nya medlemskort samtidigt som Turvas reseförsäkringskort, och det är viktigt att du alltid har det med dig när du reser. På så sätt vet personalen på vårdanstalten att du har en giltig reseförsäkring och att det finns någon som betalar vården. Vårdanstalten på resmålet kan omöjligen veta om försäkringen ersätter vårdkostnaderna eller inte. Det är vårdanstalten som bestämmer om fakturan skickas direkt till Turva med stöd av medlemskortet eller om du först ska betala kostnaderna själv och sedan söka ersättning från Turva efter resan.

Om det uppstår problem med vårdanstalten lönar det sig att kontakta SOS-nödtjänsten. Kontaktuppgifterna finns på baksidan av medlemskortet. Nödtjänsten har jour dygnet runt och kan till exempel hjälpa med ansökan om faktureringstillstånd. SOS betjänar på finska och svenska, så du kan diskutera och få expertråd på ditt eget modersmål. Dessutom kan SOS förmedla viktig information om din vård till vårdanstalten.

Närmare information

Närmare information om Turvas försäkringstjänster får du på Turvas servicenummer, 01019 5110, eller något av våra kontor. Läs försäkringsvillkoren före resan. Villkoren för och produktfakta om den reseförsäkring som OAJ har tecknat för sina medlemmar hittar du på dessa sidor.