Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Försäkrade

• OAJ:s medlemmar
• studerandemedlemmar
• den försäkrades medresande barn under 18 år. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade. Försäkrade är också medresande nära anhöriga som stadigvarande bor i samma hushåll med den försäkrade.

Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.


Försäkringsbelopp

  • Resgodsförsäkring, resgods 1 015 € per resa, självrisk 150 €
  • Reseansvarsförsäkring 86 621 €, självrisk 50 €
  • Reserättsskyddsförsäkring 8 410 €, självrisk 20 %, dock minst 170 €Innehåll och giltighet

Försäkringen täcker egendom som den försäkrade tagit med sig på resan och med hemlösöret jämförbar egendom som anskaffats under resa samt pass och resebiljetter.

Resgodsförsäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller också under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på sträckorna mellan bostad, arbetsplats, studieort och fritidsbostad.
Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.

Ersättningar

Försäkringen ersätter sakskador på resgods som uppstår plötsligt och oförutsett under resa. Det kan handla om bagage som gått sönder eller som stulits. Vid försenat bagage kan försäkringen ersätta kostnaderna för anskaffning av nödvändiga förnödenheter.
Resgodsförsäkringen ersätter faktiska förluster. I ersättningen beaktas således det skadade föremålets ålder.

De viktigaste begränsningarna i resgodsförsäkringen

Resgodsförsäkringen omfattar inte till exempel pengar, kreditkort eller glasögon. Kontanter som förlorats i samband med ett inbrott eller rån kan emellertid ersättas med stöd av försäkringen i enlighet med försäkringsvillkoren.
Resgodsförsäkringen ersätter inte bagage som försvunnit eller glömts någonstans. Vidare ersätts inte heller till exempel idrottsredskap som går sönder under ändamålsenlig användning eller värdefulla föremål som stulits ur ett tält.

Säkerhetsföreskrifter i resgodsförsäkringen

Läs säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren. Enligt dem ska till exempel vätskor förpackas så att de inte skadar det övriga bagaget om de läcker ut. Bagaget ska övervakas och hållas i omedelbar närhet så att ingen kommer åt att stjäla det.

Reseansvarsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskada som den försäkrade under resa orsakat annan part i egenskap av privatperson och som konstateras under försäkringsperioden och för vilken den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

Reserättsskyddsförsäkring

Reserättsskyddsförsäkring ersätter advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden. Försäkringsskyddet gäller den försäkrade i egenskap av resenär i ärenden som hänför sig till privatlivet och som inträffar under resa och ansluter sig till resan eller resandet.