Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Resenärförsäkring

Försäkrade

• OAJ:s medlemmar
• studerandemedlemmar
• under 20-åriga barn som reser med en medlem. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.

Giltighet

Försäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller också under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad.

Ersättningar

Försäkringen ersätter, utan övre gräns och utan självrisk, vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen ersätter kostnader vid annullering eller avbrytande av resa på grund av plötslig sjukdom eller olycksfall samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Vid den försäkrades dödsfall under resa ersätter resenärförsäkringen rimliga hemfärdskostnader från utomlands eller begravningskostnader utomlands.

De viktigaste restriktionerna

Försäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller i hemlandet på fritidsresor som fogelvägen sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på sträckorna mellan bostad, arbetsplats, studieort och fritidsbostad.
Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.
Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Reseförsäkringskort

Ditt medlemskort fungerar också som reseförsäkringskort. Kortet bör tas med på resan och uppvisas på vårdinrättningen som bevis att kunden har en giltig reseförsäkring och att det finns någon som betalar vården.

Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan, eller om det uppstår problem med vårdinrättningen, kan du alltid kontakta SOS-nödtjänsten, som nämns på baksidan av medlemskortet. Det är en internationell ”larmcentral” som ägs av nordiska försäkringsbolag. SOS-nödtjänsten kan informera dig om försäkringens innehåll och hur du bör agera i situationen i fråga. Nödtjänsten betjänar dygnet runt även på svenska.