Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar överallt i världen.
Alla medlemmar i fackförbundet är försäkrade. Avvikande från försäkringsvillkoren tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år på resenärförsäkringen.

Organisationsförsäkringen inkluderar en resenärförsäkring, en resgodsförsäkring, en reseansvarsförsäkring och en reserättsskyddsförsäkring.

Vad betraktas som organisationsuppdrag?
Med organisationsuppdrag avses på förhand planerade möten, kurser, seminarier, sommar- och vinterdagar samt andra motsvarande evenemang som anordnas av förbundet eller organisationen. Som organisationsuppdrag betraktas även situationer där en medlem fungerar som representant för förbundet på möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Även idrotts- och rekreationsevenemang som anordnas i anslutning till dessa tillställningar omfattas av Organisationsförsäkringen.

Alla eventuella idrotts- och rekreationsevenemang betraktas dock inte som organisationsuppdrag, även om evenemanget i fråga anordnas till exempel av en fackavdelning. I dessa situationer övervägs från fall till fall huruvida ett evenemang kan klassificeras som organisationsuppdrag. I sista hand är det försäkringstagaren som bestämmer om evenemanget i fråga ska inkluderas i Organisationsförsäkringen.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat under en resa i samband med ett organisationsuppdrag. Därtill ersätts även kostnader till följd av annullering eller avbrytande av resa och missad avresa. Försäkringen kan också inkludera ersättning för dagpenning för tid av arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olycksfall, då dessa har orsakats av ett olycksfall under resa.

På resenärförsäkringen tillämpas resenärförsäkringsvillkoren för företag RM30.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

  • Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.
  • På försäkringen tillämpas ingen övre åldersgräns på 70 år.
  • Barn yngre än 16 år som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resenärförsäkringen.


Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag och som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Reserättsskyddsförsäkring ersätter advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden. Försäkringsskyddet gäller den försäkrade i egenskap av resenär i ärenden som hänför sig till privatlivet och som inträffar under resa och ansluter sig till resan eller resandet.

På reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen tillämpas reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringsvillkoren för fackförbund RV37.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

  • Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.
  • Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador på bagage som uppstår under en resa i samband med ett organisationsuppdrag, t.ex. i sådana fall där bagage blir stulet eller går sönder. Vid försenat bagage kan försäkringen också ersätta anskaffningen av nödvändiga förnödenheter.

På resgodsförsäkringen tillämpas resgodsförsäkringsvillkoren för fackförbund RK35.

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

  • Den försäkrade anses vara på resa i samband med organisationsuppdrag också då resans destination ligger mindre än 50 km från den försäkrades hem, arbetsplats, fritidsbostad eller någon annan plats som anges i villkoren.
  • Anhöriga som bor i samma hushåll som den försäkrade och som reser tillsammans med den försäkrade i samband med ett organisationsuppdrag omfattas inte av resgodsförsäkringen.