Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Olycksfallsförsäkring

Försäkrade är förbundets medlemmar och studerandemedlemmar.
Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.

Försäkringsbelopp

  • Vårdkostnader vid olycksfall 9 961 €, ingen självrisk
  • Ersättning för bestående men 12 498 €
  • Dödsfall genom olycksfall 6 250 €

Giltighet

Försäkringen gäller överallt i världen. Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan och inte heller vid sportgrenar eller fritidsaktiviteter som enligt villkoren inte täcks av försäkringen.

Ersättningar

Vårdkostnader ersätts högst upp till det försäkringsbbelopp. För fullständigt men utbetalas den menersättning som avtalats. För partiellt men utbetalas den proportionerlig del av menersättningen. I försäkringen ingår också¨ersättning för dödsfall genom olycksfall.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.