Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuina opiskelua tukevissa työtehtävissä. Apurahatutkijat ovat vakuutettuina tutkimustyöhön liittyvissä asioissa.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.
Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutusmäärä on 60 000 € vakuutustapahtumaa kohden, omavastuu 100 €.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa ehtojen mukaan.
Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutusehtojen mukaiset vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö ja vakuutusyhtiö pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäväksi Suomessa.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen.

Vakuutusmäärä on 15 000 € vahinkotapahtumaa kohden, jos asian hoitamiseen käytetään liiton nimeämää lakimiestä. Omavastuu on tällöin 15 % korvattavista kuluista, kuienkin vähintään 150 €.
Vakuutusmäärä on 7 500 € käytettäsessä jäsenen valitsemaa lakimiestä. Omavastuu on tällöin 30 % korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään 300 €..