Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Försäkrade är:

  • Medlemmar och studerandemedlemmar som arbetar i annans tjänst i arbets- eller tjänsteförhållande
  • Medlemmar som deltar i yrkesrelaterad fortbildning och kompletterande utbildning i sammanhang som anknyter till studier eller inlärning i arbetet
  • Studerandemedlemmar i sammanhang som anknyter till studier eller inlärning i arbetet
  • Pensionärer i tillfälligt arbets- eller tjänsteförhållande, som har varit medlemmar i SuPers fackavdelning ända fram till sin pensionering (i sammanhang som anknyter till arbets- eller tjänsteförhållandet)
  • Förbundsmedlemmar, självständiga yrkesutövare som hör till SuPer ry:s fackavdelning och studerandemedlemmar i förbundet, som inte har egna anställda (i sammanhang som anknyter till yrkesutövandet). Denna verksamhet kan bedrivas även i företagsform då förbundsmedlemmen ensam äger företaget i fråga.

Giltighet:

Försäkringen gäller i Finland samt även i arbete och praktik utomlands som pågår högst ett år.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som medlemmen orsakar i sitt arbete och som han eller hon enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Försäkringsbelopp är 50 000 €, självrisk är 100 €.

Yrkesmässig rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av jurist i tvistemål som orsakats av arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal.

Försäkringen ersätter även brottmål som anknyter till ett arbets- eller tjänsteförhållande, då dessa inte gäller uppsåtlig gärning, grov vårdslöshet eller grov oaktsamhet. Ett privaträttsligt yrkande som framställts i samband med ett brottmål ersätts, förutsatt att yrkandet har bestridits i fråga om dess grund eller belopp.

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som motparten dömts att betala.

Förbundet ska ge sitt skriftliga samtycke till att försäkringen kan användas.

Karenstiden på sex månader (medlemskapets längd) tillämpas inte i fråga om studerandemedlemmar och sådana medlemmar som ansluter sig till förbundets fackavdelning inom tre månader från det att de avlagt sin examen.

Karenstiden på sex månader (medlemskapets längd) tillämpas inte i fråga om nya medlemmar som övergår till förbundet direkt från ett annat fackförbund och som i det tidigare förbundet har varit försäkrade med en motsvarande ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Försäkringsbelopp är 12 000 €, självrisk är 10 % av de kostnader som ersätts, dock minst 200 €.