Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Vårdkostnader vid olycksfall

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • originalkvitton över vårdkostnaderna
 • journalhandlingarna om akutvården av skadan
 • kopia av det gällande medlemskortet

Bestående men genom olycksfall, dvs. invaliditet

Följande handlingar behövs:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • journalhandlingarna om akutvården av skadan
 • E-läkarutlåtande om skadans nuvarande tillstånd
 • kopia av det gällande medlemskortet

Dödsfall genom olycksfall

Följande handlingar behövs:

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan
 • kopia av polisundersökningsprotokollet
 • dödsattest och kopia av obduktionsprotokollet
 • kopia av bouppteckning eller den försäkrades enhetliga släktutredning
 • förmånstagarnas personbeteckningar, adresser och bankförbindelse
 • kopia av det gällande medlemskortet

Sjukdom eller olycksfall under resa i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
 • originalkvitton över vårdkostnaderna
 • kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan

Annullerad resa i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • läkarintyg över den sjukdom eller det olycksfall som lett till att resan annulleras
 • ämbetsbevis över släktförhållande, om resan annulleras på grund av att en anhörig varit med om ett olycksfall, insjuknat eller avlidit
 • biljetterna i original eller researrangörens intyg över resans pris
 • researrangörens intyg över hur stor del av resans pris som researrangören har återbetalat
 • kopia av programmet för den organisationsuppgift eller tillställning som är orsaken till resan

Försening från resa i samband med en organisationsuppgift

Kostnader som uppstått på grund av försening från resa kan ersättas, om förseningen har orsakats av att ett allmänt färdmedel har drabbats av väderleksförhinder, naturkatastrof, trafikolycka, tekniskt fel eller brottslig gärning. Förseningskostnader kan ersättas också om ett privat fortskaffningsmedel som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • utredning om resan och orsaken till förseningen
 • kvitton över extra rese- och inkvarteringskostnader
 • researrangörens intyg över eventuell gottgörelse som betalats

Avbruten eller ändrad resa i samband med en organisationsuppgift

 • ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
 • läkarintyg över olycksfall eller plötslig sjukdom
 • ämbetsbevis över släktförhållande, om resan avbryts eller ändras på grund av att en anhörig plötsligt insjuknat, drabbats av ett olycksfall eller avlidit
 • biljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg över resans pris och längd, om biljetterna har överlåtits till researrangören för gottgörelse
 • extra biljetter (resenärens exemplar)
 • researrangörens intyg över eventuell gottgörelse som betalats och beloppet av denna
 • originalkvitton över nödvändiga extra kostnader för resor och inkvartering
 • om resan har avbrutits behöver vi få läkarutlåtanden som redogör för vad som hänt och en utredning om det pris som betalats för resan före resans början samt resans längd
 • kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan

Resgodsskada i samband med en organisationsuppgift

• ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
• kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
• ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
• specificera ditt ersättningskrav och ange anskaffningstidpunkten och priset för det förlorade eller skadade resgodset
• bifoga köpkvittona och garantibevisen på egendomen till skadeanmälan, om du fortfarande har dem
• om det är fråga om en skada som har orsakats genom en brottslig gärning ska du göra en polisanmälan och skicka en kopia av den till Turva
• kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan

Reseansvarsskada i samband med en organisationsuppgift

Med stöd av ansvarsförsäkringen kan man söka ersättning för person- och egendomsskador som den försäkrade har orsakat en utomstående. Följ anvisningarna nedan och kontakta vår ersättningstjänst om du behöver mer information:

• ifylld och undertecknad skadeanmälan (skickas först till förbundets medlemstjänst och därifrån till Turva)
• kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan
• ange noggrant när, var, hur och av vilken orsak skadan uppstod
• den skadelidandes kontaktuppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress
• om det är en bil som har skadats ska du anmäla registernumret
• om polisen undersöker skadefallet ska du skicka undersökningsprotokollet och förundersökningsbeslutet till Turva
• vid behov kan du illustrera skadefallet med hjälp av fotografier eller teckningar
• utredning av skadebeloppet, om det redan är känt
• kom ihåg att ge Turva tillfälle att inspektera skadan, om det gäller till exempel en byggnad eller en bil
• kopia av programmet för den organisationsuppgift eller -tillställning som är orsaken till resan


Skada inom ramen för den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen


• Fyll i och skriv ut en skadeanmälan och skicka den till en representant för förbundet, som genom att underteckna anmälan intygar att den som har orsakat skadan är försäkrad. Om förbundet skickar detta intyg separat till Turva ska detta framgå av skadeanmälan. Handläggningen av ersättningsärendet kan inledas först då Turva har fått alla nödvändiga handlingar, inklusive denna utredning.
• Bifoga till skadeanmälan alla handlingar som redogör för skadan som har inträffat, vem som har orsakat den och skadebeloppet.

Skada inom ramen för den yrkesmässiga rättsskyddsförsäkringen


• Kontakta först ditt förbund, eftersom du behöver få ett skriftligt samtycke från förbundet innan du kan använda rättsskyddsförmånen.
• Skicka en begäran om utredning med bilagor till förbundet. Förbundet kontrollerar ditt medlemskap och att alla förutsättningar för rättsskydd uppfylls.
• Förbundet sköter ditt ärende eller utser ett ombud som gör det.
• Om ditt ärende sköts av ett ombud ger förbundet ett skriftligt förordnande om rättsskydd som behövs för ansökan om rättsskyddsbeslut.
• Förbundet eller det ombud som förbundet utsett lämnar in en ansökan om rättsskydd till Turva, som beslutar om rättsskyddet.
• Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakas den försäkrade samt motpartens kostnader upp till försäkringsbeloppet.
• Med en fullmakt kan du ge förbundet och försäkringsbolaget rätt att för din del återkräva kostnader som motparten ådömts att betala och också i övrigt avtala med förbundet om skötseln av ärendet.


Anvisningar för ansökan om ersättning

Vi strävar efter att utfärda begripliga och klara ersättningsbeslut som överensstämmer med de löften som vi har gett våra kunder. Våra beslut grundar sig på lagen, god försäkringssed och våra försäkringsvillkor. Vår personal ger gärna råd och anvisningar om hur du ska söka ersättning. Vi ger dig ett ersättningsbeslut så fort som möjligt.
Försäkringsbolaget måste få alla nödvändiga utredningar för att kunna avgöra ärendet. Turva har rätt att kontrolla att ditt medlemskap i fackförbundet är i sin ordning.
Om du anser att vårt ersättningsbeslut är felaktigt eller inte motsvarar försäkringsvillkoren kan du överklaga beslutet.

Skadeanmälan

Du kan fylla i skadeanmälan elektroniskt och skicka den till Turva direkt. Skadeanmälningarna hittar du här (endast på finska)
Resgods:
Siirry lomakkeelle
Reseskada:
Siirry lomakkeelle
Olycksfall:
Siirry lomakkeelle
Rättsskydd:
Siirry lomakkeelle

Skadeanmälningar som postas

Du kan också skriva ut en blankett för skadeanmälan och fylla i den för hand. Du hittar blanketterna här:


Du kan också söka ersättning genom att ringa vår ersättningstjänst må-fr kl. 9-17 (sommarfredagar kl. 9-16) tfn 01019 5108. Om inga tilläggsutredningar behövs kan ersättningen betalas ut genast på basis av de uppgifter du ger. Anvisningar om eventuella tilläggsutredningar och hur de ska lämnas in får du under telefonsamtalet.

Turvas kontaktuppgifter och kontor


Kvitton och bilagor vid skador som gäller sjukdom, resa eller olycksfall

Du kan posta alla kvitton över vårdkostnader och andra bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet på adressen nedan. Portot är betalt.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: YTKOR
Tunnus: 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Kvitton och bilagor vid skador på lösöre

Du kan posta alla köpkvitton och andra bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO:OMIRT
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Kvitton och bilagor vid ansvarsskador

Du kan posta alla kvitton och bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: OMVAS
Tunnus 5017204
00006 Vastauslähetys

Kvitton och bilagor vid rättsskyddsskador

Du kan posta alla bilagor som behövs för handläggningen av ersättningsärendet till Turva på adressen nedan. Portot är betalt.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO:OMOIK
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS