Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Ersättningar

Nedan är listade de dokument, som Turva behöver för ersättningshandläggning.

Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du

• i Turvas alla servicekontor och serviceställen
• genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
• genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan

Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

Privatolycksfall

PDF skadeanmälan på svenska:

Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i Turvas alla kontor och betjäningsställen. Du kan också posta den till adress:
TURVA
INFO: YTKOR
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.

Vårdkostnader vid olycksfall och invaliditet till följd av olycksfall
• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• läkarutlåtande på blankett E

Sjukdom eller olycksfall under resa
• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader

Avbrytning av resa eller ändring till den
• skadeanmälan ifylld
• läkarutlåtande över olycksfall eller akut sjukdom
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållandet, om resan avbryts eller ändras på grund av att en nära anhörig akut invalidiseras, insjuknar eller dör i hemlandet
• resebiljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg om priset av resan och restiden, om biljetterna har lämnats till researrangören för gottgörelse
• extra resebiljetter (resenärens exemplar)
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• i avbrytningsfall av resa, läkarutlåtanden som förklarar händelsen samt redogörelse för det betalda priset av resa samt resans längd
• en kopia av det gällande medlemskortet.

Avbeställning av resa
• skadeanmälan ifylld
• läkarintyg
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållande, om resan avbeställs på grund av invalidisering, insjuknande eller dödsfall av nära anhörig
• de ursprungliga resebiljetterna eller researrangörens intyg över priset av resan
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• en kopia av det gällande medlemskortet.

För avgörelse av ersättningssak skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget.

Turva har rätten att kontrollera, att ditt medlemskap i förbundet är i ordning