Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkringen lämnar ersättning för sådana person- och sakskador som den försäkrade orsakat i sitt arbete och enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvist om anställningsavtal.