Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Journalistiliitto on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Journalistiliiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenet ovat vakuutettuina Järjestövakuutuksella.

Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt. Työsuhteiset ja yrittäjäpohjaiset, pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä saavat freelance-jäsenet ovat vakuutettuina, kun he täyttävät edellytykset, jotka Journalistiliitto on freelancereille asettanut.


Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Vakuutusmäärä on 100 000 € vakuutustapahtumaa kohden, omavastuu 100 €.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa ehtojen mukaan.

Vakuutus kattaa ne tapaukset, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi tai olisi voitu käsitellä käräjäoikeudessa, hallinto-oikeudessa tai työtuomioistuimessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutusehtojen mukaiset vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Oikeusturvavakuutus on voimassa myös asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta, joka työsopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa. Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita silloin, kun liitto pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on sovittu Turvan kanssa etukäteen.

Vakuutus korvaa journalistisen työn tuloksena syntynyttä, tekijänoikeudella suojattua teosta koskevan riidan aiheuttaman oikeudenkäynnin kulut silloin, kun riidan kohteena oleva teos on luotu vakuutussopimuksen voimassaolon aikana ja riidan aiheena on tekijänoikeus.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen.

Vakuutusmäärä on 14 000 € vahinkotapahtumaa kohden, jos asian hoitamiseen käytetään Journalistiliiton omaa tai sen suosittelemaa lakimiestä. Muutoin vakuutusmäärä on 7 000 €. Omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 500 €.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Tapaturmavakuutus