Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat:

  • toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet ja liiton opiskelijayhdistyksen jäsenet työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa
  • ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa
  • opiskelijajäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa
  • tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n jäseniä eläkkeelle siirtymiseensä saakka työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa
  • yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Yrityksen yhtiömuodolla ei ole merkitystä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään, virassaan tai toimeksiantosuhteessaan aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Vakuutusmäärä on 50 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu on 200 € vahinkotapahtumaa kohti.


Ammatillisen vastuuvakuutuksen vakuutustodistuksen voit tulostaa liiton internetsivuilta tai pyytää Turvan asiakaspalvelusta p. 01019 5110 tai palvelutoimistoista.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosuhteista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Vakuutusmäärä on 13 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Kun vakuutettu käyttää liiton nimeämää lakimiestä, omavastuu on 20 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 €. Muussa tapauksessa omavastuu on 20 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 350 €.

Oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat jäsenet, jotka ovat olleet kuusi edellistä kuukautta ammattiliiton jäseniä.

Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa alle kaksi vuotta tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutettu on yhtäjaksoisesti ollut vastaavan sisältöisen vakuutuksen piirissä.

Ota ensin yhteyttä ammattiliittoosi. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.