Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain Kirkon akateemiset AKI ry:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.
AKI on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen sekä matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
AKI:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksella.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan opiskelua tukevissa työtehtävissä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusmäärä on 100 000 €, omavastuu 100 €.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.


Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö ja vakuutusyhtiö pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäviksi Suomessa.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Vakuutuksesta korvataan myös virkasuhteita koskevat pakollisten oikaisuvaatimusten esittämisestä aiheutuneet kulut, kun itse vakuutustapahtuma on korvattava. Vakuutuksesta korvataan myös avustajan käyttämisestä aiheutuneet kulut kuultaessa viranhaltijaa virkasuhteen päättämisen syistä.

Vakuutusehtojen mukaista karenssiaikaa (jäsenyyden kesto) ei noudateta opiskelijajäsenten ja niiden jäsenten osalta, jotka liittyvät liiton ammattiosaston jäseniksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisen jälkeen. Vakuutusehtojen mukaista karenssiaikaa (jäsenyyden kesto) ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät liittoon suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla vakuutuksella.

Vakuutusmäärä on 7 500 € vahinkotapahtumaa kohti. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, vakuutusmäärä on 15 000 €.
Omavastuu on 30 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 €. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 150 €.

Ota aina ensin yhteys ammattiliittoon. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.