Jäsenvakuutus

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

JHL on vakuuttanut sinun Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.

JHL:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella.

Lisäksi JHL on ottanut jäsenilleen ammatillisen vastuuvakuutuksen, päivärahakorvausvakuutuksen eläke- ja karenssitapauksia varten sekä irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.

Päivärahakorvaus eläke- tai karenssitapauksissa

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet.

Vakuutuksen sopimusnumero on 553-0171053-L.

Vakuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

 

 


Korvaukset

Hylkäystapaus
Jos vakuutetun työeläkehakemus on hylätty, hän voi saada tämän vakuutuksen perusteella päivärahaa. Edellytyksenä on, että vakuutettu on tehnyt valituksen hylkäyspäätöksestä. Lisäksi edellytyksenä on, että hän ei saa samanaikaisesti lakisääteistä korvausta (esim. sairausajan palkkaa, sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, työttömyyskorvausta, toimeentulotukea, kuntoutusrahaa, eläkettä, elinkorkoa tai muuta lakisääteistä korvausta).

Viivästystapaus
Päivärahakorvaus voidaan maksaa myös, jos eläkettä on haettu ja eläkeasian käsittely on viivästynyt eläkelaitoksessa tai muutoksenhakuasteessa ja vakuutettu ei saa palkkaa eikä edellä mainittuja lakisääteisiä etuuksia toimeentulonsa turvaksi.
Asian käsittelyn katsotaan viivästyneen, kun kolme kuukautta on kulunut sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona jäsen on kirjallisesti hakenut eläkettä.

Työkyvyttömyyden karenssiaika
Päivärahakorvaus voidaan maksaa sairausvakuutuslain mukaiselta 9 päivän karenssiajalta (omavastuuajalta), jolta ajalta Kela ei maksa päivärahaa. Edellytyksenä on, että jäsen ei saa palkkaa tai lakisääteistä etuutta tältä ajalta.

Korvauksen alkamisajankohta ja määrä
Oikeus päivärahaan alkaa valitusasteen hylkäämissä eläkepäätöksissä etuuksien päättymisestä. Viivästymistapauksissa oikeus alkaa, kun kuukausi on kulunut etuuksien päättymisestä.
Hylkäys- ja viivästystapauksissa päivärahaa voidaan maksaa enintään 150 päivältä.
Päivärahaa maksetaan 13 € / päivä.


Katso myös:

Jäsenvakuutus

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutus

Tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutus

Järjestövakuutus

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus jäsenille

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus opiskelijoille

Jäsenvakuutus

Päivärahakorvaus eläke- tai karenssitapauksissa

Jäsenvakuutus

Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille