Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sivuston ohjeet

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot

1. Verkkopalveluiden ehdot ja soveltaminen

Tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan, kun asiakas asioi sähköisesti Turvan verkkopalveluissa.
Tässä sopimuksessa sovitaan verkkopalvelun käytön yleisistä ehdoista. Palvelujen sisällöstä sovitaan erillisissä palvelukohtaisissa ehdoissa. Asiakas saa käyttöönsä niitä palveluja koskevat verkkopalvelut, joista hän on Turvan kanssa erikseen sopinut.

Ennen verkkopalvelun käyttöönottoa asiakkaan tule hyväksyä verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelun yleiset ehdot. Sähköisesti tunnistettuna verkkopalvelussa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat asiakasta.

2. Turvan verkkopalvelut

2.1 Palveluntarjoajat ja palvelut

Turva tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa vakuutusasioitaan Turvan sähköisen ekstranet- ja puhelinpalvelun (myöhemmin verkkopalvelu) välityksellä. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä verkkopalvelujen käytön edellytyksenä oleviin teknisiin vaatimuksiin. Verkkopalvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan niistä Turvan palveluista ja tuotteista, jotka ovat tarjolla muissa palvelukanavissa.

2.2 Tunnistautuminen verkkopalveluun
Turvan verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu Tupas-tunnuksilla.
Asiakas voi tunnistautua Turvan verkkopalveluun niiden pankkien Tupas-tunnuksilla, joiden kanssa Turva on tehnyt sopimuksen.
Yritysasiakkaan verkkopalveluun voi kirjautua myös henkilökohtaisilla yritystunnuksilla. Kirjautuminen perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanaan sekä kertakäyttöiseen PIN-koodiin. Yrityksen pääkäyttäjä voi antaa yrityksen käyttäjille käyttäjätunnukset, käyttäjien täytyy kuitenkin ensimmäisellä kerralla aktivoida tunnukset Tupas-tunnuksellaan.

2.2.1 Asiakas on kuluttaja
Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.
Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.2.2 Asiakas ei ole kuluttaja
Asiakkaan on nimettävä vakuutusten verkkopalveluiden pääkäyttäjä ja ilmoitettava tämä palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjän vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle.
Pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeuksia.
Käyttäjällä on oikeus asiakkaan nimissä käyttää verkkopalvelua pääkäyttäjän myöntämien käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakasta sitoo ja asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet verkkopalvelussa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.
Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö.

Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.3 Valtuudet
Asiakas voi hoitaa verkkopalvelun välityksellä asiointia Turvaan myös toisen henkilön puolesta, jos henkilö on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. Palveluntarjoaja määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, onko palveluja mahdollista käyttää valtakirjan nojalla ja mitä verkkopalveluja asiakkaalla on oikeus käyttää ja mitä toimenpiteitä asiakkaalla on valtakirjan nojalla toisen puolesta oikeus tehdä. Asiakkaan verkkopalveluun aktivoidaan niiden valtuuttajien tiedot, joiden osalta asiakas on toimittanut palveluntarjoajalle kirjallisen valtakirjan. Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä palveluntarjoajalle.
Valtuutetun menettely hänen antaessaan toimeksiantoja, tahdonilmaisuja ja ilmoituksia samastetaan valtuuttajan menettelyyn.

2.4 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat verkkopalvelujen käyttöön. Laitevaatimukset löytyvät Turvan verkkosivuilta. Asiakas vastaa verkkopalvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai palvelun turvallisuuden.

2.5 Verkkopalvelun sisältö ja tietojen hyödyntäminen
Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Tehdessään uusia sopimuksia verkkopalvelun avulla asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- tai tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Turva pitää asiakkaan saatavilla verkkopalvelussa. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos verkkopalvelusopimuksen ehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Verkkopalvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.
Turvan verkkopalvelujen kautta voidaan tarjota myös yhteyksiä (linkkejä) muiden kuin Turvan palveluihin tai verkkopalvelun kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. Turva ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajalla on tavaramerkki- ja tekijänoikeudet verkkopalvelujen sisältöön, ulkoasuun ja verkkopalvelujen välityksellä tuotettuun materiaaliin, ellei toisin ole ilmoitettu. Asiakas saa tallentaa tai tulostaa verkkopalvelujen välityksellä kirjallista aineistoa ainoastaan asiakkaan ja perheenjäsentensä omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

2.6 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tilapäisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää asiakkaan palvelu välittömästi, jos

  • lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat, on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin sopimusehtoja,
  • on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
  • asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Turvan tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian verkkopalvelujen keskeytymisen syyn ja ajankohdan verkkopalvelujen välityksellä tai postitse.

2.7 Asiakkaan huomautukset
Asiakkaan tulee tehdä verkkopalvelua koskevat huomautukset palveluntarjoajalle viipymättä, viimeistään kuitenkin yhden kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita seikka, johon huomautus perustuu.

2.8 Korvausvastuu
Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, etteivät verkkopalvelut ole olleet toiminnassa, palvelun tuottamisessa on ollut tekninen häiriö tai ettei palvelujen käyttö onnistu asiakkaan laitteilla. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöistä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

3. Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen viestintä

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset verkkopalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu Turvalle, postille tai rekisteriviranomaiselle.
Asiakas vastaa verkkopalveluiden kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa verkkopalvelujen kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut palveluntarjoajalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tai muun sovitun henkilön tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu verkkopalveluun asiakkaan saataville tai kun ilmoitus on lähetetty asiakkaan palveluntarjoajalle, rekisteriviranomaiselle tai postille ilmoittamaan osoitteeseen.

4. Verkkopalveluiden muuttaminen

Verkkopalveluissa tapahtuvista vähäisistä muutoksista ja ohjelman päivityksistä voidaan ilmoittaa verkkopalvelussa. Merkityksellisemmistä muutoksista verkkopalveluihin ilmoitetaan asiakkaalle yksi kuukausi etukäteen postitse tai verkkopalvelun välityksellä.

5. Verkkopalvelusopimuksen, verkkopalveluehtojen ja hinnaston muuttaminen

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle verkkopalvelusopimuksen, verkkopalveluehtojen tai hinnaston muutoksesta verkkopalvelun välityksellä. Muutos tulee voimaan palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai verkkopalvelun viestiosion kautta palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakkaalla ja palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen kohdan 6. mukaan.

6. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi henkilökohtaisesti, postitse tai verkkopalvelun välityksellä. Palveluntarjoaja varaa kohtuullisen ajan palvelun sulkemista varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusta tai sen ehtoja.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun kautta tehdyistä toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa keskeneräiset toimeksiannot loppuun, ellei niitä erikseen kutakin palvelua koskevien ehtojen mukaisesti peruuteta.

7. Asiakkaan oikeus peruuttaa sopimus

Jos verkkopalvelusopimus on tehty verkkopalvelussa, puhelimitse tai muutoin osapuolten tapaamatta toisiaan ja asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona asiakas on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä välineellä. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ohjeet on annettu ennakkotietoliitteessä.

8. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

9. Tietojen tallentaminen ja henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä käsitellä tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaalle tarjottavan verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi.
Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti sekä muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.
Henkilötietoja käsitellään palveluntarjoajan tuotteiden ja palvelujen tarjoamista ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palveluntarjoaja käyttää asiakasrekistereitään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.
Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä palveluntarjoaja voi tallentaa puheluja ja viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Salassapitovelvollisuus rajoittaa palveluntarjoajan hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettu palveluntarjoajan henkilörekistereihin. Halutessaan käyttää tarkastusoikeuttaan rekisteröidyn on esitettävä pyyntö kirjallisesti ja samalla todistettava henkilöllisyytensä.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.1 Asiakas on kuluttaja
Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

10.2 Asiakas ei ole kuluttaja
Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

11. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun.
Kuluttaja-asiakas voi saattaa verkkopalvelusopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.