Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sivuston ohjeet

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Turvan (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) digitaalisissa palveluissa (jäljempänä ”Palvelut”). Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalvelua, mobiilipalvelua, sähköisen allekirjoituksen palvelua, chat-viestintää ja puhelinpalvelua. Näissä ehdoissa Verkkopalvelulla tarkoitetaan tunnistautumista edellyttävää sähköistä palvelua sisältäen Palveluntarjoajan tarjoamat mobiilisovellukset. Palvelun käyttäjästä käytetään määritelmää Asiakas.

Palvelut ovat suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.


Palveluntarjoaja on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (0211695-5)
Kaikista yhtiöistä käytetään myöhemmin ilmaisua Palveluntarjoaja. Turvan digitaalisissa palveluissa kulloinkin tarjottavat palvelut sekä mahdolliset kolmansien tahojen tarjoamat palvelut ilmenevät Turvan verkkosivuilta (www.turva.fi).


Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palveluiden käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja.

Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot kirjautuessaan ensimmäisen kerran Verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkkopalvelua voi käyttää täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö joko yksityishenkilönä tai yhteisön puolesta.Turva tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa vakuutusasioitaan digitaalisten palveluiden välityksellä. Turvan digitaalisissa palveluissa kulloinkin tarjottavat palvelut sekä mahdolliset kolmansien tahojen tarjoamat palvelut ilmenevät Turvan verkkosivuilta (www.turva.fi).

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä digitaalisten palveluiden käytön edellytyksenä oleviin teknisiin vaatimuksiin. Digitaaliset palvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan niistä Turvan palveluista ja tuotteista, jotka ovat tarjolla muissa palvelukanavissa.

Sähköisesti tunnistettuna digitaalisissa palveluissa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.5.1 Tunnistautuminen Verkkopalveluun

Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiakas voi tunnistautua Verkkopalveluun niiden pankkien tunnuksilla, joiden kanssa Palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksen. Tunnistautumisen jälkeen asiakas luo mobiilipalveluun PIN-koodin, jonka jälkeen asiakas voi ottaa lisäksi käyttöön myös muita mobiililaitteensa tunnistautumismenetelmiä, kuten sormenjälkitunnistuksen tai kasvontunnistuksen ja käyttää niitä kirjautuessaan mobiilipalveluun. Asiakkaan tunnistaminen pankkitunnusten avulla vastaa hänen tunnistamistaan viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.


Yritysasiakkaan Palveluihin voi kirjautua myös henkilökohtaisilla yritystunnuksilla. Kirjautuminen perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanaan sekä kertakäyttöiseen PIN-koodiin. Yrityksen pääkäyttäjä voi antaa yrityksen käyttäjille käyttäjätunnukset, käyttäjien täytyy kuitenkin ensimmäisellä kerralla aktivoida tunnukset pankkitunnuksellaan. Mikäli yrityksen käyttäjällä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai suomalaisen pankin pankkitunnuksia, hänelle voidaan antaa sähköpostiosoitetta, salasanaa sekä kertakäyttöistä PIN-koodia käyttävät käyttäjätunnukset, joilla kirjautua palveluun.


Palveluntarjoaja voi muuttaa tunnistamismenetelmää ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen.

5.1.1 Asiakas on kuluttaja

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

5.1.2 Asiakas ei ole kuluttaja

Asiakkaan on nimettävä vakuutusten digitaalisten palveluiden pääkäyttäjä ja ilmoitettava tämä palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjän vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa digitaalisten palveluiden käyttäjien käyttöoikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus asiakkaan nimissä käyttää verkkopalvelua pääkäyttäjän myöntämien käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakasta sitoo ja asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet digitaalisissa palveluissa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.

Asiakas vastaa siitä, että digitaalisten palveluiden käyttäjien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö.

Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

5.2 Valtuudet

Asiakas voi hoitaa Palveluiden välityksellä asiointia Palveluntarjoajaan myös toisen henkilön puolesta, jos henkilö on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. Palveluntarjoaja määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, onko palveluja mahdollista käyttää valtakirjan nojalla ja mitä Palveluita asiakkaalla on oikeus käyttää ja mitä toimenpiteitä asiakkaalla on valtakirjan nojalla toisen puolesta oikeus tehdä. Asiakkaan Palveluihin aktivoidaan niiden valtuuttajien tiedot, joiden osalta asiakas on toimittanut Palveluntarjoajalle kirjallisen valtakirjan. Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä Palveluntarjoajalle.


Valtuutetun menettely hänen antaessaan toimeksiantoja, tahdonilmaisuja ja ilmoituksia samastetaan valtuuttajan menettelyyn.

5.3 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Verkkopalvelujen käyttöön. Suositukset löytyvät Turvan verkkosivuilta. Asiakas vastaa Verkkopalvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai palvelun turvallisuuden.

5.4 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tilapäisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää Asiakkaan palvelu välittömästi, jos

  1. lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat,
  2. on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin sopimusehtoja,
  3. on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
  4. asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Palveluntarjoajien tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian Verkkopalvelujen keskeytymisen syyn ja ajankohdan Verkkopalvelun välityksellä.

5.5 Turvallisuus ja osapuolten vastuu

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Tehdessään uusia sopimuksia Verkkopalvelun avulla Asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- tai tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Palveluntarjoaja pitää Asiakkaan saatavilla Verkkopalvelussa. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos digitaalisten palveluiden käyttöehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Verkkopalveluiden kautta voidaan tarjota myös yhteyksiä (linkkejä) muiden kuin Turvan palveluihin tai digitaalisten palveluiden kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. Turva ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei Verkkopalvelu ole ollut toiminnassa, Palvelujen tuottamisessa on ollut tekninen häiriö tai ettei Palvelujen käyttö onnistu Asiakkaan laitteilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöistä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä Verkkopalveluja koskevien sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

5.6 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset Verkkopalvelua koskevat huomautukset Palveluntarjoajalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.


Sähköpostit kulkevat Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde Palveluntarjoajaan. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään Verkkopalvelua.

Mikäli Asiakas haluaa lähettää Palveluntarjoajalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Palveluntarjoaja suosittelee viestin lähettämistä Verkkopalvelun kautta tai postitse.

Asiakas vastaa Verkkopalvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa Verkkopalvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut Palveluntarjoajalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tai muun sovitun henkilön tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu digitaalisiin palveluihin asiakkaan saataville tai kun ilmoitus on lähetetty asiakkaan palveluntarjoajalle, rekisteriviranomaiselle tai postille ilmoittamaan osoitteeseen.


Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelujen sisältöä, palveluvalikoimaa sekä hinnastoa.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttöehtojen ja palveluja koskevien ehtojen muutoksista Verkkopalvelussa tai Internet-sivuillaan vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Palveluntarjoajan ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille Asiakkaan saataville. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin Palveluihin.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja asiakas käyttää Palvelua muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen lopettaa digitaalisten palveluiden käyttäminen.


Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä käsitellä tietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseksi, verkkoasioinnin todentamiseksi, Verkkopalvelun käyttäjän tunnistamiseksi sekä asiakkaalle tarjottavan Verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä palveluiden markkinoimiseksi.

Palveluntarjoaja kerää, käsittelee ja analysoi Palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä palveluntarjoaja voi tallentaa puheluja ja viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Salassapitovelvollisuus rajoittaa palveluntarjoajan hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Turvan asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla Turvan verkkosivuilla ja toimipaikoissa ja sen saa pyydettäessä postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Palveluntarjoajan Internet-sivuilta.


9.1 Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajalla on tavaramerkki- ja tekijänoikeudet Verkkopalveluiden sisältöön, ulkoasuun ja Palveluiden välityksellä tuotettuun materiaaliin, ellei toisin ole ilmoitettu.

Asiakas saa tallentaa tai tulostaa Verkkopalveluiden välityksellä kirjallista aineistoa ainoastaan asiakkaan ja perheenjäsentensä omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

9.2 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

9.3 Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Palveluun ja käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa käyttöehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

9.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.4.1 Asiakas on kuluttaja

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

9.4.2 Asiakas ei ole kuluttaja

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.
1. Yleistä

Turva tarjoaa TaskuTurva–mobiilisovelluksen (jäljempänä "sovellus") matkaturvaa koskevassa osiossa kaikille matkavakuutusasiakkailleen vapaavalintaisena maksuttomana lisäpalveluna (jäljempänä "palvelu") tiedot ulkomaisista lääkäriasemista ja sairaaloista hyödynnettäväksi ennen matkaa tai matkalla osana Turvan matkahätäpalvelua. Palvelun käyttäjästä käytetään määritelmää "asiakas".

Kirjautumalla sovellukseen ja käyttämällä palvelua hyväksyt kulloinkin voimassaolevat tässä osiossa olevat, palvelua koskevat käyttöehdot (jäljempänä Palvelun käyttöehdot) ja sitoudut noudattamaan niitä. Palvelun käyttöehtojen lisäksi palvelun käyttämiseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sovellusta koskevia käyttöehtoja ja Turvan digitaalisten palveluiden käyttöehtoja. [Tutustu huolellisesti ehtoihin](https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/asioi-verkossa/turvallisuus-ja-kayttoehdot/verkkoturvallisuus/kayttoehdot?intcmp=TaskuTurva-tu). Jos palvelun käyttöehdot poikkeavat sovellusta koskevista käyttöehdoista tai Turvan digitaalisten palveluiden käyttöehdoista, sovelletaan ensisijaisesti näitä palvelun käyttöehtoja.

2. Palvelun sisältö ja palveluntarjoaja

Palvelun tuottaa Turvan matkahätäpalvelukumppani SOS International a/s (jäljempänä SOS International).

Voit hakea palvelusta joko ennen matkaa tai matkalla tietoja SOS Internationalin suosittelemista matkakohteesi lääkäriasemista ja sairaaloista. Tiedot SOS Internationalin suosittelemista palveluntarjoajista ovat yleistä tietoa eikä niitä ole sovitettu erityisesti sinun matkasi mukaan tai hoitotarpeisiisi taikka muutoinkaan sinulle yksilöllisesti. Tiedot ei myöskään ole tyhjentävä listaus kaikista matkakohteesi lääkäriasemista ja sairaaloista, vaan mukana ovat vain SOS Internationalin suosittelemat palveluntarjoajat, jotka toimivat SOS Internationalin toiminta-alueilla. Tiedot eivät sisällä erityistietoja, kuten tietoja palveluntarjoajan palveluista, hoitomahdollisuuksista, aukioloajoista, hinnoista, palvelun saatavuudesta tai tietoa siitä, kattaako matkavakuutuksesi tarvittavan hoidon.

3. Palvelun käyttäminen ja asiakkaan vastuu palvelun käytöstä

Saat palvelun käyttöösi, kun olet kirjautunut sovellukseen ja sinulla on Turvan matkavakuutus. Sinulla on oikeus käyttää palvelua ja hyödyntää siinä olevia tietoja vain henkilökohtaisesti, ei-kaupallisesti ja vain näissä palvelun Käyttöehdoissa määriteltyyn käyttötarkoitukseen.

Asiakkaalla on yksinomainen vastuu palvelun oikeasta käytöstä. Turva tai SOS International eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurausta palvelun luvattomasta käytöstä.

4. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen tallentamiseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia Turvan digitaalisten palveluiden käyttöehtoja.

Sovelluksen kautta ei välitetä mitään tietoa SOS Internationalille Asiakkaasta tai hänen vakuutuksestaan.

5. Vastuunrajoitukset

Palvelu ja sen sisältämät tiedot ovat saatavilla ”sellaisenaan kuin ne kulloinkin ovat”. Turva tai SOS International eivät tarkista tai valvo paikallisia palveluntarjoajia koskevien tietojen paikkansapitävyyttä. Turva tai SOS International eivät vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta mistään vahingosta, joka on aiheutunut palvelun käytöstä tai sen sisältämien tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Palvelun ja sen sisältämien tietojen käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

Turva tai SOS International eivät vastaa siitä, että palvelu on keskeytyksettä toiminnassa ja aina saatavilla. Turva tai SOS International eivät vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu siitä, että palvelu ei ole ollut toiminnassa, palvelun tuottamisessa on ollut tekninen tai muusta syystä johtuva häiriö tai, ettei palvelun käyttö onnistu asiakkaan laitteella.

Turva tai SOS International eivät myöskään ole vastuussa palvelussa suositellun lääkäriaseman tai sairaalan tuottamasta palvelusta ja siinä aiheutuneesta vahingosta.

Vaikka palvelua ovat oikeutettuja käyttämään vain Turvan matkavakuutusasiakkaat, pääsy palveluun ei takaa sitä, että matkavakuutuksesi olisi voimassa.

6. Immateriaalioikeudet

SOS International, Turva tai kolmas osapuoli omistaa kaikki immateriaalioikeudet palvelun sisältöön ja ulkoasuun sekä sen välityksellä tuotettuihin tietoihin ja materiaaleihin.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja hyödyntää siinä olevia tietoja vain henkilökohtaisesti ja näissä palvelun käyttöehdoissa määriteltyyn tarkoitukseen. Aineiston kopioiminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen ja linkittäminen muille verkkosivuille sekä kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman oikeudenhaltijan kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.