Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sivuston ohjeet

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa?

Hyödynnämme Turvassa automaattista päätöksentekoa. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että päätös tehdään täysin automaattiseen tiedonkäsittelyyn perustuen ilman, että ihminen osallistuu päätöksentekoon. Automaattisen päätöksenteon perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot sekä järjestelmissämme jo olevat tiedot. Voimme käyttää lisäksi myös ulkoisista lähteistä, esimerkiksi luottotietorekisteristä, hankkimiamme tietoja. Automaattisen päätöksenteon avulla tehostamme huomattavasti vakuutus- ja vahinkokäsittelyämme sekä palvelujemme tarjoamista. Ilmoitamme kunkin palvelumme yhteydessä erikseen, jos automaattinen päätöksenteko on käytössä ko. palvelussa, ja pyydämme palvelussa tarvittaessa suostumuksen automaattisen päätöksenteon hyödyntämiseen.

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa automaattiseen päätökseen, asiakkaalla on oikeus vaatia, että asian käsittelee uudelleen toimihenkilö; asiakkaalla on oikeus esittää kantansa, saada selvitys tehdystä päätöksestä ja riitauttaa päätös.

Hyödynnämme Turvassa myös profilointia. Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja yhdistämällä ja analysoimalla arvioidaan henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnin hyödyntämisen tarkoituksena on varmistaa, että markkinoimamme tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. Profiloinnin avulla voimme arvioida asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa markkinointia tarkoituksenmukaisesti.
Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen profilointiin.

Käytämme automaattista päätöksentekoa seuraavissa toiminnoissa:

Vakuutusten osto
Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksen tekemiseen. Automaattisen päätöksenteon seurauksena vakuutus voidaan myöntää, tai vakuutusasia voidaan ohjata manuaaliseen jatkokäsittelyyn. Automaattisesti tehdyn päätöksen perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot, järjestelmissämme valmiiksi olevat tiedot sekä ulkoisista lähteistä, esimerkiksi luottotietorekisteristä, hankkimamme tiedot.

Jos asiakas ei halua, että hänen vakuutusasiansa hoitoon käytetään automaattista päätöksentekoa, asiakas voi tehdä vakuutushakemuksen puhelimitse Turvan asiakaspalvelussa tai asioida Turvan konttorilla.

Vahinkojen käsittely
Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa korvauspäätösten tekemiseen sekä osana muuta vahinkoasioiden käsittelyä. Automaattisen päätöksenteon seurauksena vahinko voidaan korvata, tai vahinkoasia voidaan ohjata manuaaliseen jatkokäsittelyyn. Automaattisesti tehdyn päätöksen perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot ja järjestelmissämme valmiiksi olevat tiedot, esimerkiksi vakuutusehdot.

Jos asiakas ei halua, että hänen vahinkoasiansa hoitoon käytetään automaattista päätöksentekoa, asiakas voi tehdä vahinkoilmoituksen puhelimitse Turvan asiakaspalvelussa tai asioida Turvan konttorilla.


Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin, mielipidekyselyihin sekä markkinatutkimuksiin. Asiakas voi halutessaan päättää missä laajuudessa tai miltä osin haluaa käyttää kielto-oikeuttaan. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta.

Asiakas voi tehdä markkinointikiellon ilmoittamalla siitä Turvalle joko verkkopalvelussa, sähköpostitse tietosuoja@turva.fi, Turvan toimistossa tai postitse osoitteeseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
PL 117
33101 Tampere

Sähköisestä suoramarkkinointiviestistä on mahdollista kieltäytyä myös suoraan viestistä löytyvän linkin kautta.


Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa itseään ja tietyin rajoituksin myös huollossaan olevia lapsia koskevat tiedot Turvan henkilörekisteristä. Turvalla on velvollisuus tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys jokaisen tarkastuspyynnön yhteydessä. Asiakkaan on ilmoitettava tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Tällaisia ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja haluaa tarkastaa, haluaako tarkistaa tiedot tietyltä ajanjaksolta vai käyttääkö tarkastusoikeutta kaikkiin tietoihinsa.
Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
PL 117
33101 Tampere

Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti Turvan toimitiloissa. Tarkastusoikeuden nojalla asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot Turvan toimipisteessä tai saada niistä pyynnöstä jäljennökset. Toimitamme tiedot asiakkaalle postitse tai järjestämme asiakkaalle mahdollisuuden nähdä ne sovitussa toimipisteessä asian laajuudesta riippuen 1-3 kuukauden sisällä. Asiakas voi tietoja pyytäessä käyttää apunaan rekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta.Huolehdimme asiakastietojemme ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta päivittämällä esimerkiksi asiakkaidemme yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Tietojen tulee koskea korjausvaatimuksen esittäjää itseään tai hänen huollossaan olevia lapsia.

Mitä perustellumpi, yksilöidympi ja selkeämpi korjausvaatimus on, sitä paremmin pystymme sen käsittelemään. Henkilötiedot voi päivittää myös käymällä henkilökohtaisesti Turvan toimitiloissa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Korjausvaatimuksen voi tehdä lähettämällä yksilöity pyyntö tai lisäselvitys kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
PL 117
33101 Tampere

Korjaamme asiakkaan pyynnöstä virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon tai annamme kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee ne syyt, joiden vuoksi emme ole hyväksyneet korjausvaatimusta. Mikäli olemme luovuttaneet tietoja kolmannelle osapuolelle, ilmoitamme tiedon korjaamisesta myös heille.


Asiakkaalla on tietyin poikkeuksin oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon poistoa. Finanssialan sääntelystä johtuen olemme lähtökohtaisesti velvollisia säilyttämään asiakkaidemme tietoja koko asiakassuhteen voimassaoloajan ja osittain vielä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi lakisääteisen velvollisuuden tai sopimuksen takia, tiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten niin kauan kuin on tarpeen. Finanssialan toiminta on luonteeltaan pitkäaikaista ja säilytysajat ovat tästä johtuen hyvin pitkäkestoisia. Säilytysaikojen tarkoituksena on turvata sekä asiakkaiden että Turvan oikeudet.
Vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon poisto ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Otathan huomioon, että asian laadusta ja laajuudesta riippuen selvitys- ja poistotyöhön voi kulua huomattavan paljon aikaa.

Asiakas voi tehdä tietojen poistopyynnön joko henkilökohtaisesti Turvan toimitiloissa tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu poistopyyntö osoitteeseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
PL 117
33101 Tampere

Pyynnössä tulee ilmetä ainakin asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaa poistettavaksi.


Asiakkaalla on myös tietyissä erityistilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa suoraan toiselle rekisterinpitäjälle koneluettavassa muodossa, mikäli se on teknisesti toteutettavissa.


Pyrimme selvittämään ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat suoraan asiakkaidemme kanssa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojasääntelyn vastaisesti.

Viranomaisten yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki Puh. 029 56 66700 Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Finanssivalvonta
Postiosoite: PL 103, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki Puh. 09 183 5360 ti klo 9-10 ja to klo 14-15 Sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi