Muutoksenhakuohjeet

Ota yhteyttä meihin

Ota ensimmäiseksi yhteyttä asiaasi käsitelleeseen henkilöön, jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Annamme myös neuvoja, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Asiakasasiamies

Jos asia ei oikaisupyynnöstä huolimatta selviä sinua tyydyttävällä tavalla, voit kääntyä Turvan asiakasasiamiehen puoleen. Turvan asiakasasiamies tutkii asiakkaan pyynnöstä, onko päätös oikeudenmukainen ja antaa asiasta ratkaisusuosituksen. Asiakasasiamies on riippumaton päätöksen aiemmista käsittelijöistä.

Lähetä asiakasasiamiehelle osoitettu kirjallinen muutoksenhaku, jossa kerrot, miksi olet tyytymätön. Asiakasasiamies käsittelee sille osoitetut Turvan vapaaehtoisten vakuutusten vakuutus- ja korvausratkaisuihin liittyvät muutoksenhaut, kun korvauspäätöksestä on kulunut alle kuusi (6) kuukautta ja jotka eivät ole muissa muutoksenhakuelimissä vireillä. Asiakasasiamies ei voi käsitellä esimerkiksi liikennevakuutusta tai lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia asioita.

Turvan Asiakasasiamies: asiakasasiamies@turva.fi tai postitse PL 117, 33101 Tampere.

Neuvonta ja muut muutoksenhakukeinot

Neuvoja ja selvitysapua
Ellei asiasi selviä meillä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE antaa maksutta neuvoja ja opastusta vakuutussopimusten ja vakuutusehtojen soveltamisessa sekä korvausasioissa.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Voit hakea muutosta ratkaisuumme Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta. Muutospyyntö tehdään kirjallisesti. Tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä voit tiedustella suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteydenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
00531 HELSINKI
029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Voit saattaa asian myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, oletko pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottajana, vakuutettuna, edunsaajana tai vastuuvahingon vahingonkärsijä saatuaan epäävän korvauspäätöksen. Kanne tuomioistuimessa voidaan panna vireille Suomessa olevassa asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ratkaisuun on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Mikäli sinulla on ongelmia verkossa ostamasi tuotteen tai palvelun suhteen, voit hakea riita-asialle ratkaisua tämän sivuston kautta.


Liikennevahingon muutoksenhakuohjeet

Lakisääteisiin vakuutuksiin kuten liikennevakuutukseen liittyville korvausasioille on omat muutoksenhakumenettelyt. Liikennevakuutusasioihin liittyvät oikaisuvaatimukset käsitellään liikennevahinkolautakunnassa.

Voit pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa joko vapaamuotoisella kirjallisella lausuntopyynnöllä tai lautakunnan sivuilta www.liikennevahinkolautakunta.fi tulostettavalla lausuntopyyntölomakkeella 90 päivän kuluessa korvauspäätöksen antamisesta. Lausuntopyyntö on sinulle maksuton. Lausuntopyynnössä tulee ilmoittaa

  • päätös, josta lausuntoa pyydetään
  • miltä osin haet päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla sekä
  • nimesi ja yhteystietosi.


Liitä lausuntopyynnön mukaan saamasi korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat lausuntopyynnössäsi ja allekirjoita lausuntopyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku toinen, on hänen allekirjoitettava lausuntopyyntö ja liitettävä mukaan hänelle antamasi valtakirja.

Liikennevahinkolautakunnan antamat lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteella
Liikennevahinkolautakunta
PL 300
00121 HELSINKI
telekopio 0102868288

Riippumatta siitä, oletko pyytänyt asiassasi liikennevahinkolautakunnan ratkaisusuositusta, voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen ratkaistavaksi riita-asiana. Kanne on nostettava vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon päätöksestämme ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.

Vakuutusoikeus

Liikennevahingon johdosta korvattavan kuntoutuksen johdosta annettuihin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työtapaturmia ja ammattitauteja. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.
Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä.

Valituskirjelmä osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja lähetetään Turvaan. Käsittelemme asian valituskirjelmän johdosta uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakuntaan.


Valituskirjeen sisältö
Ilmoita valituksessa ainakin

  • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haet muutosta
  • miltä kohdin haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaadit muutosta
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.


Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Sinun on allekirjoitettava valituskirjelmä. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.