Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Dagpenningsersättning i karensfall i enlighet med pensions- eller sjukförsäkringslagen

Försäkringen gäller till och med 31.12.2018.

Allmänt

JHL har överenskommit om en försäkring till dagpenningsersättning i Turva. Dagpenningen hos JHL-medlemmarna är 13 euro/dag. Den är skattepliktig inkomst. Dagpenning kan erläggas tillsammans högst för 150 dagar på följande sätt:

Dagpenningsersättning i pensionsfall


Förkastelsefall
Ifall den försäkrade har ansökt invalidpension eller fortsättning till invalidpensionen och ändringssökandeorganet, t.ex. pensionsnämnden, har lämnat ett förkastande beslut, får den försäkrade dagpenning på grund av denna försäkring, om han inte samtidigt får lön för sjukdomstid, dagpenning eller pension enligt sjukförsäkringslagen, livränta eller annan lagstadgad ersättning.

Som ersättning anses även arbetslöshetsunderstöd eller –ersättning, utkomststöd och rehabiliteringspenning erlagd av Fpa.

Dröjsmålsfall
I avvikelse från ovannämnda kan ersättning erläggas även, om den försäkrade har ansökt pension och behandlingen av pensionssaken har dröjts i pensionsanstalten eller i rättsmedelsinstansen och den försäkrade har av honom oberoende orsaker kommit till en situation då han inte har rätt på grund av sin arbets- eller tjänsteförhållande att få sin utkomst och att han inte har förenämnda ekonomiska förmåner för att trygga sin utkomst.

Sakbehandlingen anses vara dröjd, då tre månader har förflutit fr.o.m. slutet av den kalendermånad då personen skriftligen har lämnat sin fordran om dagpenningsersättning enligt försäkringsvillkoren till pensionsanstalten.

Begynnelsetidpunkt för ersättning
Rätten till dagpenning börjar fr.o.m. upphörandet av förmånerna vid förkastelsefall av besvärsinstansen och vid dröjsmålsfall, då en månad har förflutit från upphörandet av förmånerna.

På grund av denna försäkring erläggs dagpenning för invaliditet för 9 dagars sjukförsäkringskarenstid (självrisktiden), då Fpa inte erlägger dagpenning enligt sjukförsäkringslagens § 19. Förutsättningen är, att arbetsgivaren inte betalar lön för den tiden eller att den försäkrade inte får någon annan av arbetsgivaren bekostad eller annan lagstadgad förmån för den tiden, t.ex. arbetslöshetsbidrag eller –ersättning.

Rätten till ersättning kan även uppstå, fastän den försäkrade är permitterad, arbetslös, tjänsteledig, arbetsledig eller studerar. Försäkringen gäller även en hemmavarande person, som har lämnat arbetet för närståendevård eller hemvård av barn och inte får lön för sjukdomstid.

Sammanjämkning
Ersättning erläggs tillsammans högst för 150 dagar i pensionsfall och för karenstid.

Ersättning erläggs tillsammans högst för 150 dagar, om personen ansöker pension flera gånger.