Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring samt yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Organisatiosförsäkring gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen försäkrar

  • medlemmar i förbundets medlemsföreningar, oavsett om de arbetar eller är arbetslösa eller annars tillfälligt utan lön, inklusive medlemmar som är i pensionsslussen elle som får visstidspension
  • studerandemedlemmar
  • under 20-åriga barn som reser med en medlem. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller fram till den dag då den försäkrade fyller 68 år. Om den försäkrade går i pension varaktigt före han eller hon fyller 68 år, gäller försäkringen fram till den dag då den försäkrade gär i pension varaktigt.

Försäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller också under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på sträckorna mellan bostad, arbetsplats, studieort och fritidsbostad. Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.

Ditt medlemskort fungerar också som reseförsäkringskort. Kom ihåg att ha det med dig på resan.

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter, utan övre gräns och utan självrisk, vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen ersätter kostnader vid annullering eller avbrytande av resa på grund av plötslig sjukdom eller olycksfall samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Vid den försäkrades dödsfall under resa ersätter resenärförsäkringen rimliga hemfärdskostnader från utomlands eller begravningskostnader utomlands i enlighet med originalräkningen eller verifikatet.