Turva - Tietoa korvauksista

Tietoa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauslajeista

Sairaanhoitokulut Esinekorvaukset  Päiväraha Tapaturmaeläke  Haittaraha Kuntoutus  Perhe-eläke  Hautausapu

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan poliklinikka- ja sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja sidostarpeet sekä ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä johtuvat välttämättömät kulut. Sairaanhoitoon liittyvät matkakulut korvataan pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mikäli vamman hoito vaatii tarkempia tutkimuksia tai toimenpiteitä (esim. fysioterapia, leikkaus, tähystys, magneettikuvaus), jotka aiotaan toteuttaa yksityisellä sektorilla, on Turvasta pyydettävä etukäteen maksusitoumus. Maksusitoumusta haettaessa tulee Turvaan toimittaa kopio tutkimus- tai hoitomääräyksestä, minkä lisäksi tarvitaan asiaa koskeva lääkärinlausunto.

Sairaanhoitokulujen korvaamista varten alkuperäiset laskut ja maksukuitit tulee toimittaa Turvaan.

Esinekorvaukset

Työtapaturman aiheuttamia esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Poikkeuksena tästä korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit sekä tukisidokset ja tukiliivit. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet, jotka on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Varaudu pyydettäessä toimittamaan vaurioituneet esineet Turvaan.

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan, mikäli tapaturmavamma/ammattitauti on aiheuttanut työkyvyttömyyttä vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Tapaturmapäivältä ei makseta päivärahaa. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivän jälkeen.

Päivärahan suuruus ensimmäisen neljän viikon ajalta määräytyy erillisen lyhyen ansionmenetyksen säännöksen mukaan, jolloin päiväraha on samansuuruinen kuin työnantajan maksama sairausajan palkka. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu ko. aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneen neljän viikon ansioiden mukaan. Neljän viikon työkyvyttömyyden jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Vuosityöansiona pidetään tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan vakiintunutta ansiotasoa.

Poikkeuksena on yrittäjien tapaturmavakuutus, jonka mukainen päiväraha perustuu aina vakuutussopimuksessa sovittuun vuosityöansioon myös ensimmäisen neljän viikon ajalta.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Tapaturmaeläke

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden alenema on osittaista. Työkyvyn aleneman tulee olla vähintään 10 %.

Haittaraha

Haittaraha on korvaus tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä.

Haittaluokka määritellään lähinnä lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaan. Haittaluokan määrittämistä varten tulee yhtiölle toimittaa E-lääkärinlausunto.

Kuntoutus

Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaista päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Lisäksi maksetaan kuntoutuskulut ja tarpeelliset apuvälineet.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen edellytyksenä on se, että kuolema johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Perhe-eläkkeen edunsaajina ovat tavallisesti leski ja alle 18-vuotiaat lapset sekä 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset.

Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus hänen omien tulojensa perusteella.

Hautausapu

Hautausapu maksetaan kertakorvauksena yleensä kuolinpesälle. Hautausavun määrä on kiinteä, vuosittain vahvistettava summa.

 

Tarkempia tietoja korvauksista saat yhtiöstämme tai Tapaturmavakuutuslaitosten liiton internet-sivustoilta, jonne pääset viereisestä linkistä.

Sivun alkuunJaa